Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkili tarafından, 802.647,00 TL amme alacağının tahsili için davalıya karşı 6183 sayılı Yasa gereği takip yapıldığını, ödeme emirleri düzenlenerek borcun tebliğ edildiğini, Yedi günlük itiraz süresi geçmesine rağmen davalının ödeme yapmadığını, haciz işlemlerinin başlatıldığını, borcun dava tarihi itibariyle 1.026.796,32 TL'ye ulaştığını, davalının menkul ve gayrimenkul mal varlığının bulunmadığını, davalının ödemelerini tatil ettiğini ileri sürerek, davalının İİK'nın 177. maddesi gereğince iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin davacı ile olan ihtilaflı borçları dışında hiçbir borcu bulunmadığını, davacının iddia ettiği idari para cezalarının iptali için açtıkları davaların devam ettiğini, ödeme emirleri tebliğlerinin usulsüz olduğunu, buna rağmen müvekkilinin haberdar olduğu idari para cezalarının yapılandırması için davacıya yaptıkları başvurunun cezaların yargıda olduğu gerekçesiyle kabul edilmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı idare tarafından davalı şirkete kesilen idari para cezalarının mahkemelerce iptaline karar verildiği, yargılama esnasında dahi davalının borçlarının 6111 sayılı Yasa uyarınca yeniden yapılandırıldığı ve davalının borçlarını ödemeye devam ettiği, davalının ödemelerini tatil ettiğine karine teşkil edecek herhangi açık veya zımni iradesinin olmadığı, işletme faaliyetlerinin devam ettiği, davalı şirketin davanın açılma tarihinde ödeme güçlüğü içinde bulunduğu ancak ödemelerini tatil etmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.