Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MAHKEMESİ :..... Asliye Ticaret Mahkemesi

..

Taraflar arasındaki doğrudan iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirket aleyhine açmış olduğu alacak davası sonucunda..... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... tarih ve ... E., ... K. sayılı kararı ile .... TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile, ... TL vekalet ücreti, ....TL yargılama giderleri ve... TL harcın davalıdan alınıp müvekkiline ödenmesine karar verildiğini, söz konusu ilamın...... İcra Müdürlüğü'nün .... Esas sayılı dosyası ile takibe konduğunu, davalı vekiline ....tarihinde tebligat yapılmasına rağmen herhangi bir icranın geri bırakılması kararı alınmadığı gibi takibin kesinleşmesine rağmen borcun da ödenmediğini ileri sürerek, İİK'nın 177/4 maddesi uyarınca davalı şirketin iflasını talep ve dava etmiştir.

Davalı, şirket davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının ilama dayalı alacağının tahsili için... İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyası ile icra takibi yaptığı, takibin itirazsız olarak kesinleştiği, iflasa tabi olan davalı aleyhine ilama bağlı alacağın icra emri ile istenildiği halde ödenmediği, İİK'nın 177/4 maddesi gereğince davalının iflasının istenebileceği gerekçesiyle, davanın kabulü ile ....Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün ....sicil numarasında kayıtlı bulunan davalı-borçlu .......Şirketi'nin İİK.'nın 177/4 maddesi uyarınca iflasına karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Dava, İİK'nın 177/4 maddesi uyarınca doğrudan iflas istemine ilişkindir.

İİK'nın 177/4 bent 2. cümlesi, ''Türkiye'de yerleşim yeri veya mümessili bulunan borçlu dinlenmek için kısa bir müddette mahkemeye çağırılır.'' hükmünü içermektedir. Bu durumda mahkemece anılan madde uyarınca, davalı şirket temsilcisinin dinlenilmek üzere mahkemeye çağrılması için meşruhatlı davetiye çıkarılması, davetiyeye uyarak gelmesi halinde dinlenmesi gerekir. Bu hüküm emredici niteliktedir. Mahkemece, re'sen gözetilmesi zorunludur. Hal böyle olunca, mahkemece davalı şirketi temsile yetkili kişi veya kişiler celbedilip, dinlenmeden ve böylece anılan Yasa'nın emredici hükmüne uyulmadan yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren .... gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, .... tarihinde oybirliğiyle karar verildi.