Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davalı şirket işçisi olan müvekkilinin davalıdan olan işçilik alacaklarının tahsili için ... . İş Mahkemesi'nde açtığı davanın kabulüne karar verildiğini, mahkeme kararının ... İcra Müdürlüğü'nün 2015/252 E. sayılı dosyası ile icraya konulduğunu, icra emrine karşı herhangi bir itirazda bulunulmadığı, takibin kesinleştiği ancak borcun ödenmediğini ileri sürerek, davalı şirketin İİK'nın 177/4. maddesi uyarınca iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, icra takibine esas olan mahkeme kararının halen temyiz incelemesinde olduğunu ve kesinleşmediğini, müvekkili şirket adına taşınır ve taşınmaz mal bulunduğunu, herhangi bir haciz işlemi dahi uygulanmadan ve kesinleşmemiş mahkeme kararı bulunmasına rağmen davacı tarafın, davalının iflasını istemesinin kötüniyetli olduğunu gösterdiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacının alacaklı bulunduğu ve talebine esas olan ... İcra Müdürlüğü'nün 2015/252 E. sayılı icra takibine konu ... . İş Mahkemesi'nin 2013/88 E., 2014/597 K. sayılı ilamının henüz kesinleşmemekle birlikte davanın açılması için bu mahkeme kararının kesinleşmesine gerek bulunmadığı, takip konusu alacağın borçlu olan davalı tarafından ödenmediği, davalı temsilcinin duruşmada, borcun bir kısmını ödedikleri, geri kalan kısmı da ödeyeceklerine dair savunmasına, davacı tarafın bu savunmanın davanın uzatılmasına yönelik olduğu ve borcun tamamamının ödenmediğini bildirilmesi karşısında, davalının doğrudan doğruya iflas koşullarının oluştuğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile davalı şirketin iflasına karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.