Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki iflasın açılması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı şirket yetkilisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkilinin ilama dayalı alacağının tahsili amacıyla davalı borçlu şirket aleyhine yürüttüğü icra takibinin kesinleşmesine rağmen borçlu yanca dava tarihine dek ödeme yapılmadığını ileri sürerek, iflasa tabi davalı borçlunun İİK'nın 177/4. maddesi uyarınca iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, İİK'nın 177/4. maddesi uyarınca ilama dayalı alacağın icra emriyle istenildiği halde ödenmediği gerekçesiyle, davalı şirketin iflasının açılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davalı şirket yetkilisi temyiz etmiştir.

1-Dava, doğrudan iflas istemine ilişkindir.

İİK'nın 177/4. bent 2. cümlesi, ''Türkiye'de yerleşim yeri veya mümessili bulunan borçlu dinlenmek için kısa bir müddette mahkemeye çağırılır.'' hükmünü içermektedir.

Somut olayda, iflası talep edilen davalı-borçlu şirketin, yetkili temsilcisine maddede belirtilen şekilde herhangi bir tebligat çıkarılmadığı ve bu kişinin dinlenmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda mahkemece anılan madde uyarınca, davalı şirket temsilcisinin dinlenilmek üzere mahkemeye çağrılması için meşruhatlı davetiye çıkarılması, davetiyeye uyarak gelmesi halinde dinlenmesi gerekmesine rağmen, bu usule uyulmadan, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Bozma nedenine göre, davalı şirket yetkilisinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün, yasa gereği BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı şirket yetkilisinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.