Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
vasiyetnamenin tenfizi • davanın kabulü • karşı dava

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI-

KARŞI DAVALI : ... VD. VEK.AV.... VD.

DAVALI-

KARŞI DAVACI : ... VEK.AV....

Taraflar arasındaki vasiyetnamenin iptali-tenfizi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın kabulü, karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı (karşı davacı) vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar vekili dava dilekçesinde, davacıların murisi ... tarafından düzenlenen sözlü vasiyetname yasanın aradığı koşulları taşımadığı için geçersiz olduğunu belirterek sözlü vasiyetnamenin iptalini talep etmiştir.

Davalı vekili cevabında, vasiyetnamenin geçerli olduğunu beyan etmiş, karşı davada ise vasiyetnamenin tenfizini talep etmiştir.

Mahkemece; 21.04.2009 tarihli ilk kararında asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne karar verilmiş, davacılar vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 26.01.2010 tarihli ilamı ile davanın süresinde açıldığından, vasiyetnamenin açılıp okunma dosyası bulunmadığından zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin işlemeyeceğinden bahisle asıl davanın reddine ilişkin kararın bozmayı gerektirdiği, karşı davanın ise vasiyetnamenin usulünce açılıp okunmadan tenfizinin talep edilemeyeceği belirtilerek bozma kararı verilmiştir.

Muris ...'e ait sözlü vasiyetnamenin tanıklar ... ve ... tarafından 24.06.2006 tarihinde tutanak ile düzenlendiği, muris ..'in 28.06.2006 tarihinde vefat ettiği ve Sulh Hukuk Mahkemesine ise 14.07.2006 tarihinde başvurulduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece; 03.04.2014 tarihli kararında, sözlü vasiyetname sırasında murisin komada olduğundan ve geçerli olmadığından asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

TMK'nun 539.maddesinde düzenlenen "Sözlü vasiyetname"nin geçerli olabilmesi için aynı kanunun 540/1.maddesine göre, mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin sulh veya asliye hakimine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum için de kendilerine anlattığını hakime beyan ederler.

Bu durumda vasiyetname tanıklarının vasiyetnameyi 24.06.2006 tarihinde düzenleyip, Sulh Hukuk Mahkemesine 14.07.2006 tarihinde başvurduklarına göre, kanunun aradığı "vakit geçirmeksizin" koşulunu yerine getirmedikleri anlaşıldığından, hüküm fıkrasında asıl davanın kabulüne, sözlü vasiyetnamenin iptaline ilişkin hükmün gerekçesinin bu şekilde değiştirilerek onanmasına karar verilmişitr.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 33.20 TL bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 26.01.2016 günü oybirliğiyle karar verildi.