Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlu tarafından kısmi itiraz edilmiş, davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece itirazın kaldırılması, isteği olmadığından tahliyeye karar verilemeyeceğinden davanın reddine karar verilmiş, karar davacı alacaklı tarafından temyiz olunmuştur.

Davalı borçlu süresinde yapmış olduğu itirazında 920.-YTL kira borcunu kabul ettiğini, bunun dışındaki miktara itiraz ettiğini beyan ederek kısmi itirazda bulunmuş, davacı alacaklıda bu kısmi itiraz üzerine icra mahkemesine başvurarak tahliye isteminde bulunmuştur. Örnek 13 ödeme emri davalı borçluya 18.8.2006 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı kabul ettiği 920.-YTL otuz günlük ödeme süresi geçtikten sonra 19.9.2006 tarihinde icra dosyasına yatırmıştır. Böylece kabul edilen 920.-YTL kısım sürede ödenmediğinden temerrüt oluşmuştur. Mahkemece tahliye isteminin kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda yazılı nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 29.3.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.