Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
tahliye talebi • kısmi dava

Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan Boşaltma ve Alacak davasına dair karar davacı vekili Avukat A. F. S. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü :

Dava, temerrüt sebebile kiralananın boşaltılması ve (4.000) lira kira parasını alınması isteminden ibarettir.

Mahkemece, tahliye isteminin reddine ve (3.900) lira kira parasının alınmasına karar verilmiş, hükmün tahliye isteminin reddine ilişkin kısmı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, ihtara rağmen birikmiş kira paralarını ödemeyen davalının temerrüdü sebebile kiralananın boşaltılmasını istemiş, mahkeme gönderilen ihtarnamede, kirası ödemeyen aylar belirtilmediği nedenile, ihtarı geçersiz sayarak tahliye isteminin reddine karar vermiştir. ihtarnamede ödenmeyen ayların belirtilmesi mutlak olarak bir geçerlilik şartı değildir. Kaldıki; 1.9.1973 günü tebliğ edilen ihtarnamede 25.4.1971 den itibaren ödenmeyen kiralardan bahsedilmiş ve bu sebeple ihtarın yapıldığı anlaşılmıştır, ihtarnamede ödenmeyen kiralar, zaman itibarile açıklanmış olmasına rağmen mahkemenin yazılı düşüncelerle ihtarnameyi geçersiz sayarak davayı reddetmesi, usul ve kanuna aykırıdır.

Sonuç : Hükmün açıklanan nedenle (BOZULMASINA), 22.2. 1974 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.