Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
kiracının temerrüdü • ödeme zamanı • tahliye talebi

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı kiralayan tarafından davalı kiracı hakkında başlatılan icra takibine vaki itiraz üzerine, davacı kiralayan, İcra Mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece istemin reddine karar verilmesi üzerine, karar davacı kiralayan tarafından temyiz edilmiştir.

Davaya dayanak yapılan ve hükme esas alınan 01.07.1993 başlangıç tarihli l yıl süreli yazılı kira sözleşmeleri konusunda, taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede aylık kira 11 milyon TL olup, her ay işlemeden peşin ödeneceği kararlaştırılmış, hususi şartlar bölümünün 13 ve 14. maddesinde ise, bir aylık kiranın süresinde ödenmemesi halinde, diğer ayların kirasının muaccel olacağı hüküm altına alınmıştır. Bu şart geçerli olup, tarafları bağlar. Davacı kiralayanlar tarafından, yazılı sözleşmeye dayanarak 12.09.2006 tarihinde başlatılan icra takibinde 2006 yılı Eylül ayı kirasının zamanında ödenmemesi nedeniyle muacceliyet şartı gereğince 2006/Eylül ayı ile 2007/Haziran ayı arası 10 aylık toplam 34.320,00 YTL kira borcunun istenmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Davalı kiracı ise, yasal süresindeki itirazında ve savunmasında 2006 yılı Eylül ayı kirasının 14.09.2006 tarihinde PTT yoluyla gönderilmesine rağmen alınmadığını, daha sonra tevdi mahalli tayin edilerek ödemelerin tevdi mahalline yapıldığını beyan etmiştir. Dosyaya sunulan ödeme belgelerinden Eylül ayı kirasının 14.09.2006 tarihinde konutta teslimli posta ile gönderilmesine rağmen alıcı tarafından kabul edilmediği, daha sonra 03.11.2006 tarihinde tevdi mahalli kararı alınarak Eylül ve Ekim ayları kiralarının 23.11.2006 tarihinde davacıların banka hesabına yatırılmış olduğu anlaşılmıştır. Mahkemece her ne kadar sözleşmedeki muacceliyet koşulunun o geçerli olmadığı, takip tarihinde sadece Eylül ayı kirasının istenebilecek olup onun da ödenmiş olduğundan bahisle temerrüdün oluşmayacağı nedeniyle istemin reddine karar verilmiş ise de, sözleşmede aylık kiraların her ay işlemeden peşin ödeneceği kararlaştırılmış olmasına göre aylık peşin ödeme şartı Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre en geç her ayın üçüncü günü akşamına kadar ödeneceği anlamını taşımaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu olmayan sözleşmelerin 13 ve 14. maddelerine göre Eylül ayı kirasının zamanında ödenmemiş olması nedeniyle dönem sonuna kadar olan kiraların tamamı muaccel hale gelmiştir. Davacı kiralayan tarafından 12.09.2006 tarihinde başlatılan icra takibi ile dönem sonuna kadarki kiraların istenmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Davalı kiracının sözleşmedeki muacceliyet koşulu gereğince temerrütten kurtulabilmek için ödeme süresi içerisinde dönem sonuna kadar olan tüm kira borcunu ödemiş olması gerekir. Mahkemece davalı tarafından yapılan ödeme miktarları mahsup edilerek bakiye kısım üzerinden takibin devamına ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacıların temyiz itirazlarının kabulü ile kararın (BOZULMASINA) ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 05.04.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.