Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar davalı ve davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne, 2.300 TL alacağa ilişkin itirazın iptaline ve bu miktar üzerinden davalının %40 icra inkar tazminatının davalıdan alınmasına karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 22.10.2007 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede belirlenen aylık kira parası 1.150 TL olup her ayın 22.gününe kadar ödeneceği, sözleşmenin 17.maddesinde de, aynı kira dönemi içinde kira parasının iki ay arka arkaya ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar olan kira bedellerinin muaccel hale geleceği kararlaştırılmıştır. Davacı tarafından, Ankara 19.İcra Müdürlüğünün 2008/1336 esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinde, ödenmeyen 2008 yılı Ekim ve Kasım ayları ile muacceliyet şartı nedeniyle istenilebilir hale gelen 2009 yılı Eylül ayına kadar olan toplam 13.800 TL kira alacağı ve işlemiş faizinin tahsili talep edilmiştir.

Davada ise davalı, kiralananı 21.10.2008 tarihinde tahliye ettiğini bu durumu noter ihtarı ile davacıya bildirdiğini iddia etmiş, davacı buna karşı çıkarak kiralananın kendisine teslim edilmediğini savunmuştur. Tahliye ve teslim olgusunu ispat yükü davalı kiracıya aittir. Kural olarak anahtar teslim edilmediği sürece kiralananın kiracının kullanımında olduğunun kabulü gerekir. Yasal anahtar tesliminin ise ya bizzat anahtarı kiralayana vermek suretiyle veya tevdi mahalli tayini suretiyle yapılması gerekir. Anahtar tesliminin davalı kiracı tarafından kanıtlanamaması halinde anahtar teslim tarihi davacıdan sorularak davacının bildirdiği tarih esas alınmak suretiyle bildirilen tarihe kadar kira alacağına bu tarihten sonra da erken tahliye nedeniyle makul süre üzerinden kira alacağına hükmedilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 02.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.