Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
tahliye talebi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • davanın kabulü

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Kiralananın tahliyesi

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kesinleşen icra takibi sebebiyle temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, dava dilekçesinde, 09/04/2015 tarihinde davalı hakkında, 2700 TL kira alacağı ile 4334 TL işlemiş faizinin tahsili amacıyla tahliye istekli olarak icra takibi başlattıklarını, icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrinin, davalıya 14/04/2015 tarihinde tebliğ edilmesinden sonra davalının 07/05/2015 tarihinde 3.000,00 TL ödeme yaptığını, ancak bu ödemenin öncelikle alacağın faiz ve ferilerinden düşülmesi gerektiğinden bakiye kira borcu bulunduğunu ve yasal sürede ödemediğini ileri sürerek davalının kiralanandan tahliyesini istemiştir. Davalı davaya cevap vermemiş, yargılama davalının yokluğunda yapılmıştır.

Davalının temyiz dilekçesine eklenen alındı belgesinden davaya dayanak icra dosyasındaki borca mahsuben 07/05/2015 tarihinde ve yasal ödeme süresi içerisinde takibe konu asıl kira borcunu karşılayacak miktarda 3.000,00 TL nin ödendiği, anlaşılmaktadır. Davacının kabulü de bu yöndedir. Borcun ferileri olan faiz, icra gideri avukatlık ücreti,v.s. gibi kısımların ödenmemesi, temerrüde esas alınamayacağından, mahkemece tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 18/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.