Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
fazla çalışma ücreti • haklı neden

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirkete ait Eskihisar - Topçular hattında büfe görevlisi olarak 13/09/2007 tarihinde işe başladığını, işe başladığı tarihten iş akdinin sona erdiği 08/09/2011 tarihine kadar kesintisiz olarak çalıştığını, iş akdini haklı nedenle fesheden davacıya alacaklarının ödenmediğini iddia ederek, kıdem tazminatı ile fazla mesai ve tatil ücretlerinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; müvekkili şirketin kafeterya personel hizmet alım işi için ihale yaptığını, davacının da bu ihale kapsamında çalışmış olduğunu, husumetin .. Temizlik Otomasyon Bilgi İşlem Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne yöneltilmesi gerektiğini, davacının hiçbir alacağı bulunmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı ile fazla mesai ve genel tatil ücretlerinin tahsiline hükmedilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, fazla çalışma süre ve ücretinin doğru olarak hesap edilip edilmediği noktasında toplanmaktadır.

Dosyaya sunulan bordrolarda davacıya genelde aylık 22 saat fazla mesai tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkemece bu tahakkukların gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle bu tahakkukları içeren ücretin gerçek ücret olduğunun kabulü ile tahakkuklar yok sayılarak karar verilmiş ise de, varılan sonuç hatalıdır.

Dosya içeriğine göre, banka yoluyla davacı işçiye ödemesi yapılan bordrolarda fazla çalışma tahakkuklarının bulunduğu, işçi çalışsın ya da çalışmasın 22 saatlik fazla çalışma ücretinin tahakkukuk ettirilerek davacı işçiye ödendiği, bu ödeme şekline göre yılda 270 saat fazla çalışmanın ücretin içinde kabul edildiği anlaşıldığından, buna göre fazla çalışma ücretinden yıllık 270 saat fazla çalışma karşılığı miktarın mahsup edilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu tahakkuklar yok sayılarak karar verilmesi isabetsizdir.

Diğer taraftan fazla mesai ücretinin, ücretin içinde kararlaştırılması ve asıl ücretin fazla mesai olarak ödenen miktarın dışlanması sonucu kabul edilen ücretin çıplak ücret olması karşısında, fazla mesai ve tatil ücret alacaklarının bordrodaki bu belirtilen çıplak ücret üzerinden, kıdem tazminatının ise çıplak ücrete göre belirlenecek giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıp hüküm altına alınması gerekir. Hatalı değerlendirme ile alacakların kabulü bozma nedenidir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 23/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.