Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi

ASIL DOSYADA

BİRLEŞEN ANKARA 4. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNİN

2014/261 E. SAYILI DOSYADA

BİRLEŞEN ANKARA 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNİN

2016/27 E. SAYILI DOSYADA

1. Taraflar arasındaki "ıslahçı hakkına tecavüzün önlenmesi, maddi ve manevi tazminat ile ıslahçı hakkı hükümsüzlüğü" isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda, Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen asıl davanın reddine, birleşen davaların kabulüne ilişkin karara karşı asıl davada davacı, birleşen davalarda davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesince verilen istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, asıl davanın reddine ilk derece mahkemesince asıl davanın reddi nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri yönünden davalı taraf yararına iki ayrı vekâlet ücretine hükmettiğinden ve bu karara karşı davalı tarafça istinaf kanun yoluna başvurulmadığı için davacı yararına usulî müktesep hak doğduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca maddi tazminat talebi yönünden vekalet ücreti ile manevi tazminat talebi yönünden vekalet ücretinin toplamının davacıdan tahsiliyle davalılara verilmesine; birleşen Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2016/27 esas sayılı dava dosyasındaki davanın kabulü ile davalı adına tescilli 2009/043 sayılı NEKTARİN GAROFA, 2009/045 sayılı NEKTARİN GARMINATA ve 2009/047 sayılı NEKTARİN GARDETA çeşitlerinin ıslahçı haklarının hükümsüzlüğüne ve sicilden silinmelerine yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsiliyle davacılara verilmesine, ve birleşen Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 2014/261 esas sayılı dosyasındaki davanın kabulü ile davalı adına tescilli 2012/021 sayılı NEKTARİN FLARIBA, 2009/043 sayılı NEKTARİN GAROFA, 2009/045 sayılı NEKTARİN GARMINATA ve 2009/047 sayılı NEKTARİN GARDETA çeşitlerinin ıslahçı haklarının hükümsüzlüğüne ve sicilden silinmelerine yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan vekalet ücretinin davalıdan tahsiliyle davacılara verilmesine ilişkin karar asıl davada davacı, birleşen davalarda davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesince Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

2. Hukuk Genel Kurulunca yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü:

3. Asıl dava; ıslahçı hakkına tecavüzün önlenmesi, maddi ve manevi tazminat istemlerine; birleşen davalar; ıslahçı hakkı hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

4. Somut olayda, dosya temyiz incelemesi için Hukuk Genel Kurulunda bulunduğu sırada asıl davada davacı, birleşen davalarda davalı vekili tarafından sunulan 05.04.2022 tarihinde sunulan protokol ile davadan feragat ettiklerini bildirmiş, yapılan incelemede vekâletnamesinde davadan feragat yetkisinin bulunduğu anlaşılmıştır.

5. Feragat, 6100 sayılı HMK’nın 307. maddesinde, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; aynı Kanun’un 311. maddesinde ise feragatin, kesin hükmün sonuçlarını doğuracağı açıklanmıştır.

6. Hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada davadan feragat edilebilir. Temyiz edilen ve fakat henüz Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca görüşülmeyen bir direnme kararı, usul hukuku çerçevesinde kesinleşmiş olmadığından, bu aşamada davadan feragat mümkündür.

7. Feragatin, mahkemece nihai karar verilmesi üzerine dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmış olması hâlinde ne gibi işlem yapılacağı konusuna ilişkin 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (7251 sayılı Kanun) 29. maddesiyle değişik HMK’nın 310. maddesinin 3. fıkrası; “…Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.” şeklinde düzenlenmiştir.

8. Bu durumda HMK’nın 310. maddesinin 3. fıkrası gereğince mahkeme tarafından feragat hususunun değerlendirilmesi suretiyle ek bir karar verilmesi gerekmektedir.

9. O hâlde dosya, feragat hususunda ek karar verilmek üzere dosya hükmü veren mahkemeye gönderilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

Asıl davada davacı, birleşen davalarda davalı vekili tarafından sunulan feragat protokolü uyarınca 6100 sayılı HMK’nın 310. maddesinin 3. fıkrasına göre gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra ek karar verilmek üzere dosyanın ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 02.11.2022 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.