S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 11.122

1
Borçlar Hukuku - Borçların Sona Ermesi, Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Lexpera, Mayıs 2018

Borçların Sona Ermesi • Zamanaşımı

2
Borçlar Hukuku - Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Haksız Fiil • Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme • Bedensel Zarar

3
Borçlar Hukuku - Takas · Pratik Çalışmalar

Lexpera, Mayıs 2018

Takas

4
Borçlar Hukuku - Tehlike Sorumluluğu · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Nisan 2018

Karayolları Trafik Kanunu • Araç İşletenin Sorumluluğu • Kusursuz Sorumluluk

5
İnsan Hakları / Sosyal İnsan Hakları, Sosyal Mücadeleler ve Müzik · Makaleler

Ahmet Makal / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

6
DİSK’in Kuruluş ve Varoluş Yılları (1966-1970) · Makaleler

Aziz Çelik / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

7
DİSK: Devrimci Sendikacılıktan Sınıf ve Kitle Sendikacılığına (1967-1980) · Makaleler

Can Şafak / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

8
İş Hukukunun Etkinliği ve Amacı Üzerine Yeniden Düşünmek · Makaleler

Gaye Burcu Yıldız / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

9
Görünmeyen Göçmen Çocukların İşçiliği: Türkiye’deki Suriye’li Çocuklar · Makaleler

Kuvvet Lordoğlu, Mustafa Aslan / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

10
Türkiye’de Meslek Hastalıkları Alanında Yaşanan Hukuki Açmazlar · Makaleler

Murat Özveri / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

12
Borçlar Hukuku - Kusursuz Sorumluluk · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu • Bedensel Zarar Durumunda Manevi Tazminat • Geçici Ödemeler

13
Borçlar Hukuku - Sözleşmenin Kurulması · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan , Mart 2018

Öneri • Kabul • Önerinin Geri Alınması • Susma

14
Borçlar Hukuku - Tazminatın Belirlenmesi · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan , Mart 2018

Haksız Fiil • Nedensellik Bağı • Zarar Görenin Kusuru • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı • Hatır İçin Taşıma • Üçüncü Kişinin Kusuru • Mücbir Sebep

15
Zarar Görenin Kusuru · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Haksız Fiil • Nedensellik

16
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuku Uygunluk Sebepleri

17
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Dar, Sarp ve Kısmen Açık Bir Yol · Makaleler

Fahri Gökçen Taner / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

18
İstinaf Yargılaması · Makaleler

Ayşegül Atay Coşgun / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

19
Uluslararası Çevre Hukukunda Hakça Kullanım İlkesi · Makaleler

Merve Nur Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

20
Roma İmparatorluğu’ndan Günümüze Fideicommissum Familia · Makaleler

Berk Hasan Özdem / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

21
Tüketicinin Kullandığı Dönme Hakkı Yerine Bedel İndirimine Karar Verilebilir Mi? · Makaleler

Ş.Barış Özçelik / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

22
Hak Temelli Sosyal Yardım ve Klientalizm · Makaleler

Ertuğrul Yuvalı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

23
Roma Hukukunda Sözleşmesel Bona Fides (Dürüstlük Kuralı) Kavramı ve Çağdaş Hukuka Etkisi · Makaleler

Talya Şans Uçaryılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

24
İş Yargısında 'Arabuluculuk' · Makaleler

Resul Kurt / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

25
Avrupa Birliği Adalet Divanının Kararları Işığında Havayolu Yolcu Hakları ile İlgili 261/2004 Sayılı Tüzük · Makaleler

İlke Göçmen / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

26
Meslek Kuruluşlarının Adlarındaki 'Türk' ve 'Türkiye' Sözcükleri · Makaleler

Türk / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

27
2014/12321 Başvuru Numaralı Faik Tari ve Sultan Tari Başvurusuna İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Fahiş Hatalı Kararının Eleştirisi · Makaleler

Prof. Dr. Saba Özmen / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

28
Tasarrufun İptali Davalarında 'Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi' Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar · Makaleler

Talih Uyar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

29
Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinleri Hakkında Kanuni Düzenlemeler · Makaleler

Berkiye Gizem Ergin / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

30
Vergi Hukukunda Arama ve Arama Sürecindeki İşlemlerde Kamu Yararı Kavramı · Makaleler

Aslı Ayşe Yücesoy / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

31
AİHM Kararları Işığında Kamu Görevlilerinin Grev Hakkı · Makaleler

Cem Ümit Beyoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

32
33
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Haksız Fiil • Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuka Aykırılık Bağı • Normun Koruma Amacı Teorisi • Yansıma Zarar • Salt Ekonomik Zarar

34
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Öncelenmiş Borca Aykırılık • İfa Güçsüzlüğü • Temsil • Yetkisiz Temsil • Yabancı Para Borçları

35
Borçlar Hukuku - Hata · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Tazminatın Kapsamı • Olumlu Zarar • Olumsuz Zarar • İfa Yeri • İfa Zamanı • Alacaklı Temerrüdü • Borçlu Temerrüdü • Sözleşmeden Dönme

36
Medeni Usul Hukuku - Genel Pratik Çalışma 2 · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

Davadan Feragat • Belirsiz Tespit Davası • Eda Davası • Islah • Zamanaşımı Defi • İstinaf Kanun Yolu • Borcun Nakli

37
Medeni Usul Hukuku - Genel Pratik Çalışma · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

Görevli Mahkeme • Yetkili Mahkeme • Hakimin Reddi Talebi • Feri Müdahale • Dosyanın İşlemden Kaldırılması • Oy Danışmanı

38
İcra ve İflas Hukuku - Yetki, Şikayet · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Yetki • Şikayet • Takip Talebi • İtiraz • İtirazın İptali ve Kaldırılması

39
İcra ve İflas Hukuku - Genel Haciz Yoluyla Takip ve Kampiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

İtirazın İptali Davası • İtiraz • Şikayet • İcra İnkar Tazminatı • İhalenin Feshi Talebi

40
İcra ve İflas Hukuku - Menfi Tespit · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Haciz • Hacizde İstihkak

41
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayımlandı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ocak 2018

43
Kişisel Veri Güvenliği Rehberi · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ocak 2018

44
Borçlar Hukuku - İmkansızlık - Aşırı İfa Güçlüğü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtalan / Lexpera, Ocak 2018

İfa İmkansızlığı • Eserin yok olması • Giderim borcu

46
İdari Yargılama Hukukunda Davalı Yanında Müdahilin Tek Başına Kanun Yollarına Başvuruda Bulunma Hakkı · Makaleler

Tacettin Şimşek / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

47
Vergi Affından Yararlanan Mükellef İçin Mütalaa Geri Alınabilir Mi? · Makaleler

Ercan Sarıcaoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

48
Kurgudan Gerçekliğe Uzanan Bir Tartışma Alanı: Susma Hakkının İdare Hukukunda Yeri Var Mıdır? · Makaleler

Mutlu Kağıtçıoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

49
Türk Medeni Kanunu’Nda Evlilik Birliği İçerisinde Kadının Ekonomik Ve Sosyal Hakları · Makaleler

Vehbi Umut Erkan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

50
Belediye Şirketlerinin Hukuki Statüsü · Makaleler

Fatma Didem Sevgili Gençay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.