S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 13.587

2
Eşya Hukuku - Alım Hakkı ve Hukuki Niteliği · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Alım Hakkı ve Hukuki Niteliği • Alım Hakkı ile Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Arasındaki Önemli Farklar • Alım Hakkını Kuran Sözleşmenin Şekli • Alım Hakkının Şerhi • Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlaması

3
Eşya Hukuku - Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Taşınmaz Mülkiyetinin Devri • Yolsuz Tescil • Elbirliği Mülkiyeti • Geçici Tescil Şerhi

4
Eşya Hukuku - Önemli Yönetim İşi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Paylı Mülkiyet • Olağanüstü Yönetim İşi • Paydaşlıktan Çıkarma

5
Eşya Hukuku - Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Vekaletname · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

6
Yasal Önalım Hakkı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Yasal Önalım Hakkı • Yasal Önalım Hakkının Niteliği, Kullanılması • Yasal Önalım Olayı ve Buna İlişkin Örnekler • Paylı Mülkiyet • Taşınmazda Pay Devri • Muvazaa

7
Yasal Önalım Hakkının Munzam Etkisi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Paylı mülkiyet • Yasal Önalım Hakkı • Yasal Önalım Hakkının Munzam Etkisi

8
Terkinin Türleri · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Terkin • Terkinin Türleri • Terkinin Şartları • İpotek Hakkının Terkini

9
Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu • Eski Hale İade Talebi • Tehlikenin Giderilmesi Talebi • Tazminat Talebi • Kusursuz Sorumluluk

10
Eşya Hukuku - Tescilin Hükmü · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Ayni Sözleşme • Tescilin Hükmü • Tescilin Olumlu Hükmü • Tescilin Olumsuz Hükmü • Tescilin Koşula Bağlanmazlığı • Tescilin Hüküm İfade Etme Anı • MK m.1022-1023 • TST m.16-23-27

11
Eşya Hukuku - Taşınmaz Mülkiyeti ve Kısıtlamaları · Pratik Çalışmalar

Lexpera, Temmuz 2019

Taşkın Yapı

13
Bir Hakkaniyet Meselesi Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişinin Haksız Fiil Sorumluluğu · Bilgi Notları

Yasemin Kabaklıoğlu Arslanyürek / Lexpera Blog, Haziran 2019

14
Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyanın Yararlandığı Sınırlı Sorumluluk Esası · Bilgi Notları

Sercan Örsel / Lexpera Blog, Haziran 2019

15
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kararının Alınmamış Sayılması · Bilgi Notları

Betül Aktaş / Lexpera Blog, Haziran 2019

17
Sözleşmesel Kusur · Bilgi Notları

Elif Beyza Akkanat / Lexpera Blog, Haziran 2019

18
Hizmet Tespit Davası ve Davadan Feragat · Bilgi Notları

Şeyma Akkaşoğlu / Lexpera Blog, Haziran 2019

19
20
Kamulaştırmada Objektif Ölçü Normu · Bilgi Notları

Cengiz Aşkan / Lexpera Blog, Mayıs 2019

21
Neden Mülteci Hukuku? · Bilgi Notları

Macit Akman / Lexpera Blog, Mayıs 2019

22
İşçi Kuruluşunda Yönetici Olarak Çalışanlar Yetki Tespitinde Dikkate Alınabilir mi? · Bilgi Notları

İpek Kocagil Ersoy / Lexpera Blog, Mayıs 2019

23
Kambiyo Muamele Vergisi Geri Geldi, Döviz Satışlarında Binde 1 Vergi Alınacak · Bilgi Notları

Hamdi Girgin / ProCompliance, Mayıs 2019

25
Karşı Vekalet Ücretinin Hukuki Niteliği ve Katma Değer Vergisi Karşısında Durumu · Makaleler

Edanur Şenyüz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

26
Vergi Suç ve Cezalarının Etkinliği · Makaleler

Necat Batur / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

27
Konkordato Mühletinin İşçi Alacaklarına Etkisi · Makaleler

Aziz Serkan Arslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

28
Arabuluculuk Sürecinde Adli Yardım Taleplerinde Görevli Merciye İlişkin Bir Değerlendirme · Makaleler

Nesibe Kurt Konca / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

29
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Ortak Yetkili Mahkeme İle Münhasır Yetki Sözleşmesiyle Belirlenen Mahkemenin Yetkisinin Niteliği · Makaleler

Orhan Emre Konuralp / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

30
Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras · Makaleler

Yasemin Maraşlı Dinç / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

31
Ceza Yargılamasında Devlet Sırrı Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Cengiz Ozan Örs / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

32
Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK M. 121) · Makaleler

Gökhan Yaşar Duran / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

33
İcra Kurulu · Makaleler

Aslı E. Gürbüz Usluel / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

34
Yapay Zeka ve Telif Hakkı · Makaleler

Mustafa Zorluel / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

35
Avukatlık Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Bakımından Değerlendirilmesi · Makaleler

Ali Suphi Kurşun / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

36
Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma · Makaleler

Recep Doğan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

38
KKTC’de Düzenleyici İşlemlerin Denetlenme(Me)Si Sorunu ve Buna Çözüm Yolu: İyi İdare Yasası · Makaleler

Can Azer / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

40
Eşya Hukuku - Üst Sınır İpoteği · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Üst sınır ipoteği • Alacak bakımından ipoteğin kapsamı • İnşaatçı ipoteği • Alım hakkı

41
Eşya Hukuku - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • Tescile zorlama davası • Kişisel hakkın şerh edilmesinin etkileri • Çekişmeli hakların şerhi • Geçici tescil şerhi

42
Eşya Hukuku - Geçit İrtifakı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Geçit irtifakı • Geçit irtifakının terkini • İntifa hakkı ve bu hakkın kapsamı • Yapı alacaklısının ipotek hakkı • Yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulması

43
Eşya Hukuku - İntifa Hakkının Terkini · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

İntifa hakkı • İntifa hakkının terkini

44
Eşya Hukuku - Çift Tapu · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Taşınmaza sayfa açılması • Çift tapu • Devletin Sorumluluğu

45
Eşya Hukuku - Paylı Mülkiyet · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Paylı mülkiyet • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin şekli • Yasal Önalım hakkı • Muvazaa • Haksız yapı

46
Eşya Hukuku - Zilliyetliğin İdari Yoldan Korunması · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması • 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

47
Eşya Hukuku - İyiniyetli ve Kötüniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

İyiniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu • Kötüniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu

48
Eşya Hukuku - Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Üst hakkı • Bağımsız ve sürekli üst hakkı • Üst hakkı sahibinin yükümlülüklerini ihlali

49
SPK’dan Yatırım Fonları Tebliği ve Rehberinde Önemli Değişiklikler · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Nisan 2019

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.