Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 11

§2. HAKSIZ FİİL HUKUKUNUN AMACI VE İŞLEVİ

Özel Kaynakça

Arslan Demir, Gizem: “Haksız Fiil Hukukuna Yönelik Muhtelif Yaklaşımların Liebeck v. McDonald’s Davası Kapsamında İncelenmesi”, Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler 2017, (Ed. Baysal), s. 59 vd.; İnceoğlu, Murat M.: “Yargıtay Kararları Işığında Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat Talepleri” BATİDER 2008, C. XXIV, S. 4 , s. 77 vd.; Maitre, Grégory: La responsabilité civile à l’épreuve de l’analyse économique du droit, Paris, 2005; Özden Merhacı, Selin: Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat, Ankara, 2013; Posner, Richard A.: Economic Analysis of Law, 8. Bası, New York, 2011; Sanlı, Kerem Cem: “Hukuk ve Ekonomi Yönteminden Haksız Fiil Hukukuna Bakış”, Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler 2017, (Ed. Baysal), s. 3 vd.; Sanlı, Kerem Cem: “Kusursuz Sorumluluk Hâlleri, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (Derleyen, İnceoğlu), İstanbul, 2012, s. 77 vd.; Serozan, Rona: “Tazminat Hukukunda Yeni Eğilimler”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, İstanbul, 1980, s. 171 vd; Serozan, Rona: “Manevi Tazminat İstemine Değişik Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara, 1991, s. 62 vd.; Tunc, André: “Yirminci Yüzyılda Gelişim ve Fransa’da Haksız Fiiller Hukukunun Fonksiyonu”, (Çev. Özsunay, Ergun), MHAD 1968, C. 1, S. 2, s. 232 vd.; Türkbağ, Ahmet Ulvi: “Hukuk ve Ekonomi Anlayışı ya da Hukukun Ekonomik Analizi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sy.8, 2003, s. 58 vd.

§1. TARİHSEL GELİŞİM
I. GENEL OLARAK