Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§2. KUSUR

BK m. 49- (A. Sorumluluk I. Genel olarak) Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

(eBK m. 41; OR Art. 41)

Özel Kaynakça

Achtari, Annick:Le devoir du lésé de minimiser son dommage, Etude en droit des obligations, Zürich, 2008; Arhab, Farid:“Les nouveaux territoires de la faute”, La responsabilité pour faute, Colloque 17.1.2003, RCA, Haziran 2003, s. 43 vd.; Barlas, Nami: “Başkasının Sözleşme İlişkisine Müdahale Sebeiyle Sorumluluk” Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. I., İstanbul, 2010. s. 417 vd. Baycık, Gaye: Türk-İsviçre Hukukunda İşçinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, 2015; Baysal, Başak: Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur), İstanbul, 2012; Cuendet, Jean: La faute contractuelle et ses effets, Etude de l’article 90, al. 3 CO, Bern, 1970; Demircioğlu, Huriye Reyhan: Güven esası uyarınca sözleşme görüşmelerindeki kusurlu davranıştan doğan sorumluluk (Culpa in Contrahendo sorumluluğu), Ankara, 2009; Fellmann, Walter: “Der Verschuldensbegriff im Deliktsrecht”, ZSR 1987, s. 339 vd.; Gümüş, Mustafa Alper: Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul, 2001; İmre Zahit: “Hukukî Mesuliyetin Esası Üzerine Bazı Sayfa 55 Düşünceler”, İÜHFM 1979-1981, C. XLV-XLVII, S.1-4 s. 402-420; İmre Zahit: Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İstanbul 1949; İmre Zahit: Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İÜHFM, 1948, S.3-4, s. 789; İmre, Zahit: Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri II, İÜHFM Cilt 14, S. 1-2 (1948), s. 423 vd.; Kaneti, Selim: “Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi”, Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları-Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, [Kıs. I. Sempozyum], İstanbul, 1980, s. 29 vd.; Koçhisarlıoğlu, Cengiz: “Kusurun Objektifleştirilmesinin Ayırt Etme Gücünü Etkilemesi”, AÜHFD 2004, C. LIII, S. 3, s. 1 vd.; Koçhisarlıoğlu, Cengiz: “Kusur İşleme Ehliyeti Olarak Ayırt Etme Gücünün Haksız Eylem Alanında Derecelendirilmesi”, AÜHFD 2004, C. LIII, S. 4, s. 1 vd.; Sanlı, Kerem Cem: Kusursuz Sorumluluk Halleri, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (Derleyen M. M. İnceoğlu), İstanbul 2012, s. 77 vd.; Sanlı, Kerem Cem: “İhmalin Belirlenmesinde Bir Ölçüt: ‘Hand Formülü’”, MÜHF-HAD, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk (Sempozyum Özel Sayısı), C. 14, S. 4, Y. 2008, s. 99 vd.; Slim, Hadi:“Approche comparative de la faute dans la responsabilité civile extra-contractuelle”, RCA juin 2003, s. 59 vd.; Tahiroğlu, Bülent: “Kusursuz Sorumluluk ve Modern Hukuklara Etkisi”, MÜHF-HAD, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk (Sempozyum Özel Sayısı), C. 14, S. 4, Y. 2008, s. 157 vd.; Rusconi, Baptiste: “Quelques considérations sur l’influence de la faute et du fait du lésé dans la responsabilité causale”, RDS 82, 1963, s. 337 vd.; Werro, Franz: La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité: Etude critique et comparative [kıs. Faute], 2. Bası, Fribourg, 1986; Winiger, Bénédict: “La gravité de la faute du responsable”, in Colloque du droit de la responsabilité civile 2003 (Ed.Franz Werro) Bern, 2004, s. 15 vd.; Yavuz, Cevdet: Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre Kusursuz Sorumluluk Halleri ve İlkeleri, MÜHF-HAD, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk (Sempozyum Özel Sayısı), C. 14, S. 4, Y. 2008, sh. 29 vd.

§1. GENEL OLARAK
I. GENEL OLARAK