Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§3. İSVİÇRE HAKSIZ FİİL HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER

Özel Kaynakça

Buz, Vedat: “Aynı Şahsın Farklı Hukuki Sebeplerle Sorumluluğu: TBK m. 60 Üzerine Düşünceler”, [Kıs. TBK m. 60], BATİDER 2013 C. XXIX, S. 2, s. 19 vd.; Honsell, Heinrich: “Kritische Bemerkungen zum OR 2020”, SJZ 109/2013, s. 457 vd.; Huguenin Claire/ Hilty Reto M (Ed.), Schweizer Obligationenrecht 2020 - Entwurf für einen neuen allgemeinen Teil/Code des obligations suisse 2020 - Projet relatif à une nouvelle partie générale, Zürich, 2013; Morin, Ariane: “Le comportement contraire au principe de la bonne foi au sens de l’article 46 alinéa 2 de l’Avant-projet de loi fédérale sur la révision et l’unification du droit de la responsabilité”, La réforme du droit de la responsabilité civile, (Ed. Foex Bénédict, Werro Franz), Schulthess, 2004, s. 61 vd.; Müller/Christoph, Riske, Olivier: “Commentaire critique de l’article 46 OR/CO 2020 – plaidoyer en faveur de l’illicéité”, REAS 2014 s. 119 vd. ; Topuz, Murat: “İsviçre Borçlar Kanunu’nun (OR) Genel Hükümlerine İlişkin 2020 Tasarısında Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerinin Düzenleniş Biçimi ve Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırılması”, MÜHF-HAD 2016, C. 22, S. 3, Özel Sayı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, s. 2693 vd.; Widmer, Pierre/Wessner, Pierre: Revision et Unification du Droit de la Responsabilité Civile, Rapport explicatif, 2000; Widmer, Pierre: “Le Projet suisse (mort-né) de réforme et d’unification du droit de la responsabilité civile”, La responsabilité civile européenne de demain-Projets de révision nationaux et principes européens, B. Winiger (Ed.), Zurich 2008, s. 67 vd.

III. HAKSIZ FİİL HUKUKUNDA BENİMSENEN YAKLAŞIMA GÖRE TAZMİNATIN AMACI
I. GENEL OLARAK