Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. ORGAN VE DOKU NAKLİ ESNASINDA OLUŞABİLECEK FİZİKSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİ

Özel Kaynakça

Akıncı, Şahin: Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ-Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukuki Sonuçlar, Ankara 1996; Akünal, Teoman: “2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması ve Nakli Hakkında Kanun Açısından Hekimin Hukuki Sorumluluğu Üzerine Düşünceler”, Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, İstanbul, 1983, s. 19 vd.; Ayiter, Nuşin: “Şahsiyet Hakları Açısından Organ Nakli”, AÜHFD 1968, C. XXV, S.1-2, s. 137 vd.; Atamer, Yeşim M.: “Ölüden Organ Naklinin Beraberinde Getirdiği Bazı Hukuki Sorunlar”, MHB Sayfa 385 1999-2000, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, S. 1-2, s. 125 vd.; Gürzumar, Osman Berat: “Özel Hukukumuzda Organ Nakli ve 2238 Sayılı Yasa Üzerine Düşünceler”, ABD, 1991, Y:48, S:3, s. 364 vd.; Kılıçoğlu, Ahmet: “Organ Nakli ve Doku Alınmasının Hukuksal Yönleri”, TBB 1991/2, s. 246 vd.; Parlak, Şafak: “Organ Bağışı ve Organ Naklinde Ortaya Çıkan Sorunlar”, TBB 2009, S. 83, s. 189 vd.; Sarıal, Enis: Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İlişkiler, İstanbul, 1986; Şahiniz, Salih: “Bir Tıbbi Müdahale Türü Olarak Sağlararası Organ Nakli”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 723 vd.; Toroslu, Nevzat: “Organ Aktarma ve Cezai Sorumluluk”, AÜHFD 1978, C.XXXV, S. 1-4, s.91 vd.

2. BEDENDEN AYRILMIŞ BİYOLOJİK MADDELER ÜZERİNDE KİŞİLİK DEĞERLERİ
4. ÖLÜMCÜL BİR VİRÜSÜN BULAŞTIRILMASI