Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§3. ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ

Özel Kaynakça

Akın, Levent: İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara, 2011; Akın, Levent: “Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu”, Destekten Yoksun Kalma ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi-İstanbul Barosu, İstanbul, 1996, s. 33 vd.; Akünal, Teoman: “Yeni Tehlike Sorumluluklarının Yaratılmasında Yargıcın Rolü”, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara, 2000, s. 57 vd.; Baycık, Gaye: Türk-İsviçre Hukukunda İşçinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, 2015; Baycık, Gaye: “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler”, ABD 2013/3, s. 103 vd.; Centel, Tankut: “Türk Borçlar Kanunu’nda Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması”, Sicil İş Hukuku Dergisi 2011, S. 24, s. 13 vd.; Civan, Orhan Ersun: “İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Rücu Davalarında Sosyal Güvenlik Kurumu Karşısında Sorumluluğun Kapsamı ve Müteselsil Sorumluluk”, AÜHFD 2015, C. 64, S. 4, s. 1015 vd.; Ekmekçi, Ömer: “Özel Hukukta Vücut Bütünlüğünün İhlâli ve Ölüm Hallerinde Maddi Zarar Hesabının Unsurları”, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi-İstanbul Barosu, İstanbul, 1996, s. 91 vd.; Güneş, Volkan: İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği, İstanbul, 2017; Güzel, Ali/ Ugan Çetinkaya, Deniz: “İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğunun Niteliği ve Sınırları, Karar İncelemesi”, Çalışma ve Toplum, 2012/3, S.34, s. 157 vd; İnceoğlu, M. Murat/Paksoy, Meliha Sermin: “Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi (TBK. M. 55)” Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan C. II, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt: 8, Özel Sayı, İzmir 2013, s. 1383 vd.; İyimaya, Ahmet: Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları, C. II, Ankara 1995.

III. HUKUKA AYKIRI EYLEMLE UYGUN NEDENSELLİKTE BULUNAN ZARARIN TAZMİN EDİLEBİLMESİ
I. GENEL OLARAK