Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§4. ZARAR

BK m. 49- (A. Sorumluluk I. Genel olarak) Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Özel Kaynakça

Achtari, Annick: Le devoir du lésé de minimiser son dommage, Etude en droit des obligations, Zürich, 2008; Akünal, Teoman: Haksız Fiilden Doğan Zararlarda Denkleştirme Sorunu, İstanbul, 1977; Aybay, Mehmet Erdem: Boşuna Yapılmış Masrafların Tazmini, İstanbul, 2013; Aydın Özdemir, Elif: Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Zarar ve Tazmini, 2. Bası, Ankara, 2017; Bascoulerge, Adrien: Les caractères du préjudice réparable, Paris, 2014; Burcuoğlu, Haluk: “Haksız Eylem Sorumluluğu Çerçevesinde Bir Nesnenin Kullanım Olanağından Yoksun Kalınmasının Malvarlıksal Zarar Sayılması”, DÜHFD 1984, s. 163 vd.; Büyüksağiş, Erdem: Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, İstanbul, 2007; Büyüksağiş, Erdem: “Tatilden Beklenen Yararın Elde Edilmemiş Olmasının Hukuki Niteliği: Manevi Zarar Kavramına Değişik Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, C. I, GSÜHFD 2004, s. 203 vd.; Chappuis, Benoît: “Quelques dommages dits irréparable-Réflexions sur la théorie de la différence et la notion de patrimoine”, SJ 2010 II, s. 165 vd.; Ergüne, Mehmet Serkan: Olumsuz Zarar, İstanbul, 2008; Nomer, Haluk N.: Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, İstanbul, 1996; Petitpierre, Gilles: Maddi Zarar-Manevi Zarar Ayrımında Yeni Sınırlar,(Çev. Sonat, Ali K.), LHD 2013, C: 11, S: 129, s. 3 vd.; Sayın, Feyza Eren: Paket Tur Sözleşmesi, İstanbul, 2017; Serozan, Rona: “Tendenzen zur Normativierung und Individualisierung der Schadenszurechnung”, Verantwortlichkeit im Recht: Türkisch-Schweizerische Juristenwoche 1980 in Zürich und Bern, Band 2, Zürich, 1981, s. 447 vd.; Topuz, Murat: İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, İstanbul, 2011; Topuz, Murat: “Türk Hukukunda Normatif Zararın Somut Bir Düzenlemesi Olarak TKHK Çerçevesinde Boşa Harcanan Tatil Zamanı İçin Talep Edilen Tazminat”, Sektörel Bazda Tüketici Uygulamaları, Ankara, 2016, s. 292 vd.; Yıldırım, M. Fadıl/Başpınar, Veysel: Doktrin ve Uygulama Açısından Türk-İsviçre Hukukunda Doğrudan Doğruya ve Dolaylı Zarar Ayrımı, Prof. Sayfa 156 Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 1093 vd.; Zevkliler, Aydın: “Paket Tur Sözleşmeleri ve Normatif Zarar”, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C. III, İstanbul, 2016, s. 799 vd.; Zeytin, Zafer: “Alman Hukuku’nda Zarar Kavramı ve Gelişimi I. Maddi Zarar Olarak Özel Kullanım Kaybı”, BATİDER 1999, C:XX, S: 2, s. 71 vd; Zeytin, Zafer: Alman Hukuku’nda Zarar Kavramı ve Gelişimi III. “Manevi Zarar Olarak ‘Boşa Geçen Tatil Zamanı’”, BATİDER 2003, C: XXII, S:1, s. 185 vd.

VIII. ARA DEĞERLENDİRME
I. GENEL OLARAK ZARAR KAVRAMI VE ZARARIN TÜRLERİ