Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§6. ARA DEĞERLENDİRME

2.323

Karşılaştırmalı bir perspektiften baktığımızda haksız fiilin unsurları olarak adlandırılan kavramların temel iki amacı olduğunu söyleyebiliriz: Birincisi hangi zararların tazmin edilebileceğini belirlemek için ilke oluşturmak, ikincisi de riskin zarar veren ile zarar gören arasında adil bir şekilde paylaştırılması. İşte unsurlar etrafından dönen tüm tartışmalar esasında bu iki amacın yorumlanmasıdır. Tazmin edilebilir zararı genişletme ve riski daha çok zarar verende bırakma, bu yolla da zarar göreni koruma eğiliminin unsurlara yaklaşımı farklı olmaktadır. Kusurun temel ilke ve unsur özelliğinin sorgulanması, hukuka aykırılık ile ilişkisi, malvarlığı zararlarının tazmini meselesi, nedensellik bağının tespiti tartışmaları değerlendirilirken hangi eğilimin benimsendiğine dikkat edilmelidir.

D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU
Üçüncü Bölüm - KUSURSUZ SORUMLULUK HÂLLERİ