Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§6. TEHLİKE SORUMLULUĞU

Özel Kaynakça

Akkayan–Yıldırım, Ayça: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Kusursuz Sorumluluğun Özel Bir Türü Olarak Tehlike Sorumluluğu”, İÜHFM C. LXX, S. 1, 2012, s. 203 vd.; Arslan Demir, Gizem: “Türk Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Amerikan Haksız Fiiller Hukukunda Tehlike Sorumluluğu”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2018; Arslan Demir, Gizem: Sayfa 316 “Hayalet Riskler ve Nedensellik Sorunu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2018/2, S. 34, s. 131 vd.; Başoğlu, Başak: “Tehlike Sorumluluğunda Hukuka Aykırılık Tartışması”, Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015, s. 163 vd.; Baysal, Başak: “La responsabilité civile pour risque et la responsabilité du fait des produits dans le nouveau code des obligations turc”, Petites Affiches 2014, Mai 2014, s. 20 vd.; Büyüksağiş, Erdem: “Tehlike Esasına Dayanan Genel Sorumluluk Kuralı Üzerine Eleştirel Değerlendirmeler”, DEÜHFD Cilt: 8, S. 1, 2006, s. 1 vd.; Çekin, Mesut Serdar: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu”, İstanbul, 2016; Çekin, Mesut Serdar: “İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu-Yürürlük Kanunu”, TBK m. 71, (Ed. Serozan/Öz/Acar/Gökyayla/Develioğlu), C.I, İstanbul, 2018; Dalcı, Nurcihan: “TBK md. 71 Bağlamında İlaç Üreticisinin Tehlike Sorumluluğu”, TBB Dergisi 2014 (114), s. 49 vd.; Doğramacı, Hayriye Şen: “Tehlike Sorumluluğu”, Eskişehir BD 2007, s. 65 vd.; Erdem, Mehmet: “Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Tehlike Sorumluluğu”, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, MÜHF-HAD, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, 2012, s. 217 vd.; Eren, Fikret: “Türk Borçlar Kanunu’nda Tehlike Sorumluluğu”, Türkiye İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu, (Ed. Ünver, Yener), Ankara 2014, s. 18 vd.; Erişgin, Nuri: “Türk Borçlar Kanunu Madde 71: Genel Tehlike Sorumluluğu”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Derleyen Ç. Kırca), İstanbul 2013, s. 59 vd.; Guégan-Lécuyer, Anne: “Vers un nouveau fait générateur de responsabilité civile: les activités dangereuses (Commentaire de l’article 1362 de l’Avant-projet Catala)”, Etudes offertes à Geneviève Viney, Paris, 2008, s. 499 vd.; İkizler, Metin: “Avrupa Haksız Fiil Hukuku İlkelerinde Tehlike Sorumluluğu ve Türk Hukuku ile Kısaca Karşılaştırılması”, DEÜHFD 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan Özel Sayısı, C. 16, s. 3241 vd.; İmre, Zahit: “Türk Hususi Hukukuna Göre Tehlikeli Şeylerden Doğan Mesuliyet”, Yargıtay Yüzüncü Yıldönümü Armağanı, Ankara 1968; İnceoğlu, Murat/ Kurtulan, Gökçe: “TBK m. 71/4 Hükmüne Alternatif Çözüm: Örtülü Boşluk” Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C. II, İstanbul, 2016, s. 45 vd.; Koçhisarlıoğlu, Cengiz/Erişgin, Özlem: “Yeni Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda ‘Haksız Fiiller’”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C.II, İstanbul, 2010, s. 1243 vd.; Korkusuz, Refik: “Hukukumuzda Tehlike Sorumluluğu Uygulaması ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarısındaki Düzenlemesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, 2009, s. 202 vd.; Özel, Çağlar/Keleş, Adem: “Tehlike Sorumluluğu ve Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi Üzerine”, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C. II, İstanbul, 2016, s. 347 vd.; Özsunay, Ergun: “İsviçre Hukukunda Demiryollarının İşletilmesinden Doğan Zararlardan Dolayı Sözleşme Dışı Sorumluluk”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 8 (1971), s. 31 vd.; Paksoy, Meliha Sermin/ Arslan Demir, Gizem: “Üreticinin TBK M. 71 Kapsamında Sorumlu Tutulması”, Sorumluluk Hukuku (Seminerler) 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 445 vd.; Rusconi, Baptiste: “Quelques considérations sur l’influence de la faute et du fait du lésé dans la responsabilité causale”, RDS 82, 1963, s. 337 vd.; Sanlı, Kerem Cem: “Kusursuz Sorumluluk Halleri”, Türk Borç-Sayfa 317lar Kanunu Sempozyumu, (Derleyen, İnceoğlu), İstanbul, 2012, s. 77 vd.; Saraç, Senem: Türk Borçlar Kanunu’nda Tehlike Sorumluluğu, İstanbul, 2013; Tiftik, Mustafa: Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural ile Düzenlenmesi Sorunu, 2. Baskı, Ankara 2005.; Üçışık, Güzin: “Tehlike Sorumluluğunun Genel Kural ile Düzenlenmesi, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu”, Ankara 2009, s. 127 vd.; Ulusan, İlhan: ‘Tehlike Sorumluluğu Üstüne”, MHAD 1970, C.VI, s.23-57; Ulusan, İlhan: “Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu Kuralına İlişkin Birkaç Tespit ve Hukuk Düzeni Tarafından Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletmelerin Yol Açtığı Zararların Uygun Bir Bedelle Denkleştirilmesi Sorunu”, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan C. II, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt: 8, Özel Sayı, İzmir 2013 s. 2897 vd.; Yıldırım, Kaan Can: “Türk Borçlar Kanunu m. 71 Uygulamasında Tipik Risk Kavramı”, Sorumluluk Hukuku-Seminerler) 2018, (Ed. Baysal), İstanbul, 2019, s. 447 vd.; Yücel, Özge: Türk Borçlar Kanununa Göre Genel Tehlike Sorumluluğu, Ankara 2014.

D. SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK