Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.87

Ev başkanının sorumluluğunu düzenleyen MK m. 369 hükmünün geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’na İsviçre Medeni Kanunu’ndan gelen bu sorumluluk tarihsel kökenini Fransız Medeni Kanunu’nda bulmaktadır (eski Fr. MK m. 1384, yeni Fr. MK. 1242(161)). Hükmün getiriliş amacı, kişileri, küçüklerin veya kısıtlıların zarar verici davranışlarından korumaktır. Küçük veya kısıtlılar ayırt etme güçleri yoksa sorumlu tutulmazlar ancak zarar gören üçüncü kişiler bu hüküm kapsamındaki korumadan faydalanabilirler(162). Ev başkanının sorumluluğu sadece haksız fiil sorumluluğuna uygulanır; ev başkanı gözetimi altında bulunan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan kişinin sözleşme kökenli verdikleri zararlardan –özellikle sözleşmenin geçersizliği nedeniyle- sorumlu tutulmazlar(163).Sayfa 2653.88

Bu sorumluluğun hukuki niteliği de oldukça tartışmalıdır(164). Bir görüş bu sorumluluğu ispat yükü ters çevrilmiş kusur sorumluluğu olarak ele almaktadır; zararın doğması durumunda ev başkanının gözetim yükümlülüğünü karine olarak yerine getirmediği kabul edilir ancak o aksini ispat edebilir. Başka bir görüş ise burada bir sebep sorumluluğunun bulunduğunu savunur; bu sorumluluk zarar ile gözetim sorumluluğu altındaki küçük ve kısıtlının davranışı arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı ile kurulur, sorumluluğun kurulması aşamasında ev başkanının kusur değerlendirmesi yapılmaz, ona sadece bir kurtuluş kanıtı getirme imkânı verilmiştir. Bizim görüşümüze göre ev başkanının sorumluluğu Medeni Kanun’da düzenlenmiş bir özen sorumluluğudur; ev başkanı alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği dikkat ve özeni gösterdiğini ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir(165). Ev başkanının sorumluluğunda da tıpkı adam çalıştıranın sorumluluğunda olduğu gibi bir başkasının fiilden dolayı sorumluluk söz konusudur; ev başkanı ev halkından olan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan kişinin verdiği zarardan sorumludur. Adam çalıştıranın sorumluluğunda olduğu gibi burada da söz konusu olan başkasının davranışından doğan bir sorumluluktur ve bunun nedeni sorumlu kişinin özen yükümüne aykırı davranmasıdır(166).

V. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU
B. SORUMLU KİŞİ: EV BAŞKANI