Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. KUSUR VE NEDENSELLİK BAĞI UNSURUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

2.51

Kusur unsuru ile nedensellik bağı unsuru arasındaki ilişki de önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Nedensellik bağına ilişkin teorilerin tümünde doğal nedensellikten farklı bir hukuki nedensellik tanımı aranmış, bu tartışmalarda bazı görüşler nedenselliği sebep-sonuç ilişkisinin öngörülebilirliği üzerine inşa etmişlerdir. Öngörü kavramının ise kusur ile ilişkisi nettir, kişi öngörebildiği, öngörebileceği sonuçları dikkate alarak iradesini oluşturur, seçimlerini yapar ve gerektiğinde bu seçimlerinin sorumluluğunu alır. Bu nedenle, kusur unsuru ile nedensellik bağı unsuru arasındaki ilişki de oldukça sancılıdır. Sayfa 742.52

Aşağıda açıklanacağı üzere sorumluluğun kurucu unsurlarından olan nedensellik bağı oldukça tartışmalı bir kavramdır. Bunun da nedeni sorumluluğu kuran nedenselliğin doğal nedensellik olamaması ve nedenselliği hukuken tanımlama çabasıdır. Nedensellik zincirini hukuken tanımlamak ve bu anlamda sorumluluğu sınırlandırmak hiç de kolay değildir. Nedenselliği hukuken tanımlamak adına birçok teori geliştirilmiştir. Uygun nedensellik bağı kuramı bugün Türk-İsviçre hukukunda baskın görüş tarafından savunulmaktadır(101). Bu kuramı savunanlar arasında da önemli görüş ayrılıkları vardır. Ancak, hangi görüş savunulursa savunulsun, uygun nedensellik kuramının, nedensellik ile isnat kuramı arasında bir yerde kaldığı bir gerçektir(102). Bu nedenle de öngörü üzerine kurulmuş olan bu kuramı kusur öğesinden soyutlamak zordur. Oysa kusur ve nedensellik bağı unsurları birbirlerinden bağımsız ele alınmalıdır; bir davranışın zararlı sonucun sebebi olması için, kusurlu olmasına gerek yoktur(103). Nedensellik bağı bulunmuyorsa da kişi sorumlu tutulamaz aksini kabul etmek unsur eksikliğine rağmen sorumluluğu kurmak anlamına gelir, bu da hukuk güvenliği ilkesi ile bağdaşmaz(104).

A. KUSUR VE HUKUKA AYKIRILIK UNSURUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
IV. KUSUR EHLİYETİ: KUSUR VE AYIRT ETME GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ