Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 5

Birinci Bölüm

GENEL ESASLAR

§1. TARİHSEL GELİŞİM

Özel Kaynakça

Deroche, Alexandre: “Les origines historiques de la notion de dommages-intérêt”, La notion de dommages-intérêt, Sous la direction de Nicolas Cayrol, Dalloz, Paris, 2016, s. 11 vd.; Dondorp, Harry, “Crime and Punishment-Negligentia for the canonists and moral theologians”, Negligence-The comparative legal history of the law of torts, (Ed. Eltjo J. H. Schrage), Berlin, 2001, s. 101 vd.; Dumery, Alexandre: La faute de la victime en droit de la responsabilité civile, Paris, 2011; Etier, Guillaume: Du risque à la faute: Evolution de la responsabilité civile pour le risque du droit romain au droit commun, Genève/Bruxelles, 2006; Gönenç, Fulya İlçin: “Haksız Fiil Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi”, MÜHF-HAD, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk (Sempozyum Özel Sayısı), C. 14, S. 4, Y. 2008, s. 13 vd.; Rampelberg, René-Marie: “La peine romaine entre réparation et dissuasion, entre droit et morale: la finalité de la peine”, Journée d’études du 13 novembre 2007, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, (Ed. Annette Sousa Costa), Bern, 2010, s. 17 vd.; Remy, Philippe: “La responsabilité contractuelle: histoire d’un faux concept”, RTD civ. 1997, s. 323 vd.; Tunc, André: “Yirminci Yüzyılda Gelişim ve Fransa’da Haksız Fiiller Hukukunun Fonksiyonu”, (Çev. Özsunay, Ergun), MHAD 1968, C. 1, S. 2, s. 232 vd.

GİRİŞ
§2. HAKSIZ FİİL HUKUKUNUN AMACI VE İŞLEVİ