Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. KUSURUN TÜRLERİ

Özel Kaynakça

Barlas, Nami: “Başkasının Sözleşme İlişkisine Müdahale Sebebiyle Sorumluluk”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C.I, İstanbul, 2010, s. 415 vd.; Dumery, Alexandre: La faute de la victime en droit de la responsabilité civile, Paris, 2011; Kapancı, Kadir Berk: Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini, İstanbul, 2016; Paksoy, Meliha Sermin: Sözleşmeyi İhlâle Yöneltme, İstanbul, 2018; Sanlı, Kerem Cem: “İhmalin Belirlenmesinde Bir Ölçüt: ‘Hand Formülü’”, MÜHF-HAD, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk (Sempozyum Özel Sayısı), C. 14, S. 4, Y. 2008, s. 99 vd.

B. SÜBJEKTİF VE OBJEKTİF KUSUR GÖRÜŞÜ
1. Genel Olarak