Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ŞARTLARI

1. Genel Olarak

3.125

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı’nın Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından kabul edilen ve Meclis’e sunulan metindeki “Ürün Sorumluluğu Tazminatı” başlığını taşıyan 6. maddesine göre: “(1) Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlüdür. (2) İmalatçı veya ithalatçının sorumlu tutulabilmesi için, zarar gören tarafın üründeki uygunsuzluğu, uğradığı zararı ve uygunsuzluk ile zarar arasındaki nedensellik bağını ispat etmesi zorunludur. (3) Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçının sorumlu olması halinde, bunlar müteselsilen sorumlu tutulurlar. (4) İmalatçı veya ithalatçıyı üründen kaynaklanan tazminat sorumluluğundan kurtaran ya da bu sorumluluğu azaltan sözleşmelerin ilgili maddeleri hükümsüzdür. (5) Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. (6) Tazminat talebi için zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren on yıldır. (7) Diğer kanunlardaki tazminat sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır”. Bu hükme göre sorumlu kişiler ürünün imalatçısı veya ithalatçısıdır. Ürün Güvenliği Tasarısı’nın bir diğer önemli maddesi de sorumluluktan kurtuluş nedenlerinin düzenlendiği 21. maddedir.

B. TÜRK HUKUKUNDA İMALATÇININ SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİ VE GÜNCEL DURUM
2. Ürünün Hatalı Olması