Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. SORUMLULUKTAN KURTULUŞ SEBEPLERİ

3.150

Ürün Güvenliği Tasarısı’nın 21. maddesinde sorumluluktan kurtuluş nedenleri sıralanmıştır. Bu hükme göre: “(1) Piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları ürünün uygun olmadığını tespit edip, yetkili kuruluşun talebi ve uyarısı olmadan uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması için ürünün geri çağrılması da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri kendiliğinden alan ve uygunsuzluğu tamamen gideren iktisadi işletmeciler için bu Kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uygulanmaz. (2) İmalatçı veya ithalatçı; a) Ürünü piyasaya kendisinin arz etmediğini, b) Uygunsuzluğun dağıtıcının veya üçüncü bir tarafın ürüne müdahalesinden veya kullanıcıdan kaynaklandığını, c) Üründeki uygunsuzluğun, teknik düzenlemelere veya diğer zorunlu teknik kurallara uygun olarak üretilmesinden kaynaklandığını, ispatladığı takdirde bu Kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uygulanmaz. (3) İmalatçı veya ithalatçı, ikinci fıkrada belirtilen şartlardan birini ispatladığı takdirde, 6 ncı maddede belirtilen tazminat sorumluluğu kalkar. Zararın, üründeki uygunsuzluğun yanısıra üçüncü bir kişinin ili veya ihmalinden kaynaklanmış olması imalatçı veya ithalatçının 6 ncı maddede düzenlenen tazminat sorumluluğunu azaltmaz. Ancak imalatçı veya ithalatçının üçüncü kişiye rücu hakkı saklıdır. 4) Zararın, üründeki uygunsuzluğun yanısıra zarar görenin veya zarar görenin sorumluluğundaki bir kişinin kusurundan kaynaklanmış olması halinde, imalatçı veya ithalatçının 6 ncı maddede düzenlenen tazminat sorumluluğu, hal ve şartlara göre azaltılabileceği gibi tamamen de kaldırılabilir”. Oğuzer, Yönerge ile Ürün Güvenliği Tasarısı’nı karşılaştırmak suretiyle sorumluluktan kurtuluş nedenlerini şu şekilde sıralamıştır(297): Sayfa 3003.151

1. Emredici normlara uyulması sebebiyle hatanın meydana gelmesi.

4. Nedensellik Bağı
IV. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU