Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 347

Dördüncü Bölüm

MADDİ TAZMİNAT: ZARARIN BELİRLENMESİ

Özel Kaynakça

Achtari, Annick: Le devoir du lésé de minimiser son dommage, Etude en droit des obligations, Zürich, 2008; Akünal, Teoman: Haksız Fiilden Doğan Zararlarda Denkleştirme Sorunu, İstanbul, 1977; Altınok Ormancı, Pınar: Zararı Azaltma Külfeti, İstanbul, 2016; Atamer, Yeşim M.: “Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirme ve Teklifler”, HPD Mayıs 2006, [Kıs. HPD 2006/6], S. 6, s. 8-37. Atamer, Yeşim M.: “Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirme ve Teklifler”, HPD Mayıs 2006, [Kıs. HPD 2006/6], S. 6, s. 8-37; Aybay, Mehmet Erdem: Boşuna Yapılmış Masrafların Tazmini, İstanbul, 2013; Baycık, Gaye: Türk-İsviçre Hukukunda İşçinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, 2015; Burcuoğlu, Haluk: “Haksız Eylem Sorumluluğu Çerçevesinde Bir Nesnenin Kullanım Olanağından Yoksun Kalınmasının Malvarlıksal Zarar Sayılması”, DÜHFD 1984, s. 163 vd.; Bascoulergue, Adrien: Les caractères du préjudice réparable-Réflexion sur la place du préjudice dans le droit de la responsabilité civile, Paris, 2014; Büyüksağiş, Erdem: Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, İstanbul, 2007; Büyüksağiş, Erdem: “Tatilden Beklenen Yararın Elde Edilmemiş Olmasının Hukuki Niteliği: Manevi Zarar Kavramına Değişik Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, C. I, GSÜHFD 2004, s. 203 vd.; Chappuis, Benoît: “Quelques dommages dits irréparable-Réflexions sur la théorie de la différence et la notion de patrimoine”, SJ 2010 II, s. 165 vd.; Chappuis, Benoît: Le moment du dommage, Fribourg, 2007; Ergüne, Mehmet Serkan: Olumsuz Zarar, İstanbul, 2008; İnceoğlu, M. Murat/Paksoy, Meliha Sermin: “Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi (TBK. M. 55)” Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan C. II, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt: 8, Özel Sayı, İzmir 2013, s. 1383 vd.; Konfidan, Melisa: “Muhtemel Zarar Kavramı ve Sigortacının Dava ve Say Masraflarının Tazmini”, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 287 vd.; Kurt, Leyla Müjde: “Zarar Görenin Zararı Azaltma Külfeti”, AÜHFD, 64 (3) 2015, s. 775 vd.; Lüchinger, Sayfa 348Niklaus: Schadenersatz im Vertragsrecht, Fribourg, 1999; Pichonnaz, Pascal: “Le devoir du lésé de diminuer son dommage”, La fixation de l’indemnité: colloque du droit de la responsabilité civile 2003, Université de Fribourg, (Ed. Franz Werro) , Bern, 2004, s. 109 vd.; Sayın, Feyza Eren: Paket Tur Sözleşmesi, İstanbul, 2017; Serozan, Rona: “Tendenzen zur Normativierung und Individualisierung der Schadenszurechnung”, Verantwortlichkeit im Recht: Türkisch-schweizerische Juristenwoche 1980 in Zürich und Bern, Band 2, Zürich, 1981, s. 447 vd.; Topuz, Murat: “Türk Hukukunda Normatif Zararın Somut Bir Düzenlemesi Olarak TKHK Çerçevesinde Boşa Harcanan Tatil Zamanı İçin Talep Edilen Tazminat”, Sektörel Bazda Tüketici Uygulamaları, Ankara, 2016, s. 292 vd.; Zevkliler, Aydın: “Paket Tur Sözleşmeleri ve Normatif Zarar”, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C. III, İstanbul, 2016, s. 799 vd.; Zeytin, Zafer: “Alman Hukuku’nda Zarar Kavramı ve Gelişimi I. Maddi Zarar Olarak Özel Kullanım Kaybı”, BATİDER 1999, C:XX, S: 2, s. 71 vd; Zeytin, Zafer: “Alman Hukuku’nda Zarar Kavramı ve Gelişimi II. Maddi Zarar Olarak “Çocuk””, BATİDER 2002, C: XXI, S:3, s. 31 vd.; Zeytin, Zafer: Alman Hukuku’nda Zarar Kavramı ve Gelişimi III. Manevi Zarar Olarak “Boşa Geçen Tatil Zamanı”, BATİDER 2003, C: XXII, S:1, s. 185 vd.

C. ÇEVREYİ KİRLETENLERİN VE ÇEVREYE ZARAR VERENLERİN SEBEP OLDUKLARI KİRLENME VE BOZULMADAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK
§1. GENEL OLARAK