Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


E. ARA DEĞERLENDİRME

2.289

Hukuk teknisyeni mantıki nedensellik zincirindeki her nedeni hukuken nazara alamaz; aksinin kabulü adaletsiz sonuçlara yol açar(644). Doğal, mantıki nedenselliğin yaratacağı sakıncaları engellemek için birçok teori ileri sürülmüştür. İşte hukukun ne zaman ve hangi şartlarla doğal nedenselliği, sorumluluğun şartlarından olan nedensellik bağının kurulmasında dikkate alacağı nedensellik bağı teorilerinin doğmasına yol açmıştır. Sebep-sonuç ilişkisinde, zararı tazmin yükümlülüğün doğması için hangi hususların dikkate alınacağını belirlemek hukuk düzeninin görevidir(645). Bunun tespiti için çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Sorumluluk hukukunun, belki de en zor konusu olan nedensellik bağı konusunda, karşılaştırmalı hukuka bakıldığında da tatmin edici çözümler getirilme-Sayfa 204miştir. Üzerinde uzlaşı sağlanan bazı teoriler mevcuttur ancak bu teorilerin her birinin aksayan yönleri bulunmaktadır(646). Tüm teorilerin çıkış noktasının doğal nedensellik olduğu da bir gerçektir, bu teorilerde doğal nedensellik zincirinde yer alan olaylar farklı yöntemlere göre seçilip ayrılmakta ve hukuken hangi olayın dikkate alınması gerektiği benimsenen teori çerçevesinde sunulmaktadır(647).

D. NORMUN KORUMA AMACI TEORİSİ
III. UYGUN NEDENSELLİĞİN TESPİTİ