Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


F. SALT MALVARLIĞI ZARARI

Özel Kaynakça

Cayot, Mathilde: Le préjudice économique pur, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2017; Çağlayan Aksoy, Pınar: Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini, İstanbul, 2016; Çakırca, Seda İrem: Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zararı, İstanbul, 2012; Eren, Fikret: “Hukuka Aykırılık Bağı veya Normun Koruma Amacı Teorisi”, Prof. Dr. Murat Koloğlu’ya 80. Yaş Armağanı, Ankara, 1975, s. 460 vd.; Kaneti, Selim: Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, İstanbul, 2007; Karakaş, Fatma Tülay/Söğütlü Erişgin, Özlem: Tarihsel Açıdan Malvarlığı Zararı ve Bu Zararın Belirlenmesi, BATİDER 2006, C: XXIII, S:3, s. 155 vd. Katoğlu, Tuğrul: Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Ankara, 2003; Kırca, Çiğdem: Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Sayfa 185 Kişiye Karşı Sorumluluk, Ankara, 2004; Lacroix, Mariève: “La Relativité Aquilienne en Droit de la Responsabilité Civile - Analyse Comparée des Systèmes Germanique, Canadien et Québécois”, McGill Law Journal - Revue de droit de McGill 2013 (59:2), s. 426 vd.; Morin, Ariane: “Le comportement contraire au principe de la bonne foi au sens de l’article 46 alinéa 2 de l’Avant-projet de loi fédérale sur la révision et l’unification du droit de la responsabilité”, La réforme du droit de la responsabilité civile, (Ed. Foex Bénédict, Werro Franz), Schulthess, 2004, s. 61 vd.; Müller/Christoph, Riske, Olivier: “Commentaire critique de l’article 46 OR/CO 2020 – plaidoyer en faveur de l’illicéité”, REAS 2014 s. 119 vd.; Özçelik, Nesli Şen: “Salt Malvarlığı Zararı ve Bu Zararın Tazmin Edilebilirliği”, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 413 vd.; Özden, Selin: Karşılaştırmalı Hukukta Salt Malvarlığı Zararları, BATİDER 2010, C: XXVI, S: 3, s. 87 vd.; Slim, Hadi:“Approche comparative de la faute dans la responsabilité civile extra-contractuelle”, RCA juin 2003, s. 59 vd.; Tandoğan, Haluk: “Hukuka Aykırılık Bağı” Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları-Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, İstanbul, 1980, s. 5 vd.; Tandoğan, Haluk: Mukayeseli Hukuk, Hususiyle Türk İsviçre ve Alman Hukuku Bakımından Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara, 1963.

E. YANSIMA ZARAR
G. MEVCUT ZARAR-MÜSTAKBEL ZARAR-MUHTEMEL ZARAR