Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. HAKSIZ FİİL HUKUKUNDA YEKNESAKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Özel Kaynakça

Alpa, Guido: “Principles of European Tort Law”: A Critical View from the Outside, EBLR, 2005, s. 957 vd.; Brun, Philippe: “Regards hexagonaux sur les principes du droit européen de la responsabilité civile”, Etudes offertes à Geneviève Viney, Paris, 2008, s. 172 vd.; European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law, Text and Commentary, Springer, Wien, 2005 [EGTL-Principles], (Metin için bkz. www.egtl.org); İkizler, Metin: “Avrupa Haksız Fiil Hukuku İlkelerinde Tehlike Sorumluluğu ve Türk Hukuku ile Kısaca Karşılaştırılması”, DEÜHFD 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan Özel Sayısı, C. 16, s. 3241 vd.; Schultz, Marten: “The questionable questionnaire: reflections on comparative law method in light of Principles of European Tort Law”, New Directions in Comparative Law, Ed. Bakardjieva Engelbrekt, Antonina/ Nergelius, Joakim, Cheltenham, UK, 2009, s. 173 vd.; Viney, Geneviève: “Après la réforme du contrat, la nécessaire réforme des textes du Code civil relatifs à la responsabilité”, JCP 2016, N. 99 s. 169 vd.; Wagner, Gerhard: “The project of harmonizing European Tort Law”, Common Market Law Review 42, 2005, s. 1269 vd.; Zimmermann, Reinhard: “Principles of European Contract Law and Principles of European Tort Law: Comparison and Points of Contact”, European Tort Law 2003 (Ed. Helmut Koziol/Barbara C. Steininger), [kıs.PETL], Vienne, 2004, s. 2 vd.; Zimmermann, Reinhard: “Ius commune and the Principles of European Contract Law: Contemporary Renewal of an Old Idea”, in European Contract Law: Scots and South African Perspectives (Ed. Hector L. MacQueen/ Reinhard Zimmermann) [kıs. Ius Commune], Edinburgh, 2006, s. 1 vd.

I. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN VE ROMA II TÜZÜĞÜ
§5. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNE UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN YÜRÜRLÜĞÜ