Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. KUSURUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ

A. GENEL OLARAK

2.19

Kusurun tanımı ve diğer unsurlarla özellikle de hukuka aykırılık ile ilişkisi oldukça tartışmalıdır(28). Kusur bir görüşe göre “kınanan bir davranıştır ve hukuka aykırı davranışta bulunan kişi ile ilgili yürütülen değer yargısı”(29); davranışın ayıplanabilirliğini içeren olumsuz niteliğidir”(30). Tandoğan, kusuru hukuk düzeninin bir hareket tarzını “takbih ve muaheze etmesi” olarak tanımlar; bu kınamanın nedeni de bireyin ondan beklenen ortalama hareket tarzına uygun davranmamasıdır(31). Tekinay hukuk düzeninin kişinin zihin ve ruh hâlini beğenmemesinden, bunu kötü gözle görmesinden bahseder(32). Borçlar Kanunu tasarı aşamasındayken de benzer bir tanım verilmiştir. Daha sonra tasarıdan çıkartılan bu tanıma göre (BKT m. 59): “(1) Kusur, bir davranışın hukuk düzenince kınanacak bi-Sayfa 59çimde kasten veya ihmal suretiyle gerçekleşmesidir. (2)Kast, zararlı sonucun doğumunu öngörerek ve isteyerek davranmaktır. (3) İhmal, zararlı sonucu istememekle beraber doğmaması için durumun gerektirdiği ve kendisinden beklenen özeni göstermemektir”.

I. GENEL OLARAK
B. SÜBJEKTİF VE OBJEKTİF KUSUR GÖRÜŞÜ