Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. MADDİ ZARAR

A. GENEL OLARAK

2.203

Maddi zarar, kişinin malvarlığında iradesi dışında meydana gelen eksilmedir(429). Fark teorisine uygun zarar tanımından yola çıkarak maddi zararın varlığı için iki temel şart arandığı söylenebilir: (1) Malvarlığında matematiksel bir eksilme, (2) bu eksilmenin kişinin iradesi doğrultusunda gerçekleşmemesi. Kişi malvarlığını iradesi ile azaltırsa, bu azalma maddi zarar sayılamaz(430). Örneğin bir otomobil galerisinden araba satın alan kişi sözleşme ile borç altına girmiştir, ödediği veya ödeyeceği bedel (malvarlığının pasifinin artması) malvarlığında bir eksilme yaratacaktır ancak bu eksilme iradesi ile gerçekleştiği için maddi zarar sayılmayacaktır(431).Sayfa 1582.204

Maddi zararın varlığının tespiti için malvarlığının haksız fiilin gerçekleşmesinden önceki durumu ile sonraki durumu arasında bir karşılaştırma yapılması gerekmektedir(432). Bu karşılaştırmanın nasıl yapılacağı ise tartışmalıdır, bu tartışmalar sonucu bu konuda çeşitli teoriler doğmuştur(433). Fark teorisine uygun bir tanımda malvarlığında eksilme, aktifteki azalma, pasifteki artma veya mahrum kalınan kâr şeklinde gerçekleşir(434). Bu tanımın yeterliliği konusunda önemli tartışmalar yapılmıştır; bu tartışmaların sonucu olarak fark teorisinin dışında, somut zarar teorisi ve normatif zarar teorisi doğmuştur(435). Aslında önemli olan malvarlığından ne anlaşılması gerektiğidir. Malvarlığı oluşturmayan bir değerin azalması zarar anlamına gelmediğine göre, kilit kavram malvarlığı ve nelerin malvarlığı değeri sayıldığıdır(436).

I. GENEL OLARAK ZARAR KAVRAMI VE ZARARIN TÜRLERİ
B. ZARARIN VE MALVARLIĞI DEĞERİNİN TANIMI: FARK TEORİSİ-NORMATİF ZARAR TEORİSİ