Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

BK m. 53- (IV. Özel durumlar 1. Ölüm ve bedensel zarar a. Ölüm) Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

(…)

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

(eBK m. 45; İsv. BK m. 45)

Özel Kaynakça

Adıgüzel, Recep: “Yeni Medeni Kanun Karşısında Kadının Destek Zararının Saptanması”, Ankara Barosu Dergisi, 2003/2, s. 79-83; Baysal, Başak: Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur), İstanbul, 2012; Bilge, Necip: “Yardımcıdan Mahrumiyet Sebebiyle Doğan Zararların Tazmini”, AD 1944, s. 679-693; Brosset, Georges: “Muinden Mahrumiyet”, (Çev. Saymen, Ferit H.), İÜHFM 1944, C. 10, S 1-2, s. 315-347; Çağa, Tahir: “Ölüme Sebebiyet Halinde Müteveffanın Yardımından Mahrum Kalanlara Verilecek Maddi Tazminatın Tâyini Meselesi”, AD, 1950, s. 434-458; Çakırca, Seda İ.: Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zarar, İstanbul, 2011; Gökyayla, K. Emre: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara, 2004; Gürsoy, Kemal Tahir: “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”, AÜHFD 1972, C. 29 S. 1, s. 143-193; İnceoğlu, Murat M.: “Yargıtay Kararları Işığında Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat Talepleri”, BATİDER 2008, C. XXIV, S. 4, s. 77 vd.; Kaba, Gizem: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara, 2017; Kılıçoğlu, Kumru: Yansıma Yoluyla Zarar, Ankara, 2012; Oktay Özdemir, Saibe / Elçin Grassinger, Gülçin: “Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ölen Mağdurun (Destek Olanın) Müterafik Kusurunun Kusursuz Sorumluluk Hâllerinde de Dikkate Alınması”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C.I, İstanbul, 2009, s. Sayfa 439 1241-1267; Tekinay, Selâhattin Sulhi: Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, İstanbul, 1963; Tercier, Pierre: “La réparation du préjudice réfléchi en droit suisse de la responsabilité civile”, Gedächtnisschrift Peter Jäggi [kıs.Préjudice réfléchi], Fribourg 1977, s. 239 vd.; Ünan, Samim/Baysal, Başak: “Trafik Kazası Sebebiyle Destekten Yoksun Kalanların Araç İşletenin Sorumluluk Sigortacısına Yönelik İstemlerle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, XXVI. Ticaret Hukuk ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara, 2013, s. 99-131.

II. ÖLÜM OLGUSU
A. GENEL OLARAK