Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. İMALATÇININ SORUMLULUĞU

Özel Kaynakça

Akçura Karaman, Tuba: Üreticinin Ayıplı Ürününün Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, İstanbul, 2008; Arslan Demir, Gizem: “Hayalet Riskler ve Nedensellik Sorunu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018/2, S. 34 s. 131 vd.; Atamer, Yeşim M.: “Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararların Sözleşmesel Sorumluluk Kurallarına Göre Tazmini”, Yargıtay Dergisi 1996, c.22 s. 99 vd.; Atamer, Yeşim M.: “Avrupa Topluluğu Hukukunda İmalatçının Sorumluluğu”, Tüketicinin Korunması Semineri (Ed.Ceylan), Ankara 2007, s. 73 vd.; Borghetti, Jean-Sébastien: La responsabilité du fait des produits: étude de droit comparé, Paris, 2004; Erlüle, Fulya: “Yapımcının Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.14, S.4, 2008, s. 303 vd.; Havutçu, Ayşe: “Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu”, Ankara, 2005; Hekim, Aylin/ Özdemir, Oylum: “Sigara Üreticisinin Sorumluluğu”, Sorumluluk Hukuku (Seminerler) 2016, (Ed. Baysal), İstanbul,2016, s. 171 vd.; Kırca, Çiğdem: Ürün Sorumluluğu, Ankara, 2007; Korkut, M. Serra/ Özgündüz, Adem: “İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu”, Sorumluluk Hukuku (Seminerler) 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s.313 vd.; Kırca, İsmail/ Sayfa 283Aydın, Ramazan: “İnkişaf riski”, Prof. Dr. Fikret Eren’a Armağan, Ankara, 2006, s. 679 vd.; Kulaklı, Emrah: Ürün Sorumluluğu ve Ayıp Kavramı, İstanbul, 2009; Oğuzer, Pelin: “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Üreticinin Sorumluluktan Kurtuluş Sebepleri”, Sorumluluk Hukuku (Seminerler) 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 351 vd.; Özsunay, Ergun: “Türk Hukukunda Gerçek Bir Boşluk: Yapımcının Sorumluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.X, S.1, 1979, s. 97 vd.; Özsunay, Ergun: “Avrupa Konseyinde ve AET’de Yapımcının Sorumluluğuna İlişkin Gelişmeler: ‘Yapımcının Sorumluluğuna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ve AET Yönerge Önerisi’ Üzerine Bazı Düşünceler”, Avrupa Hukuku Araştırma ve Eğitim Merkezi İkinci Avrupa Hukuku Haftası, İstanbul, 1980, s. 127 vd.; Özsunay, Ergun: “The Liability of Producer in Turkish Law”, Avusturya ve Türkiye’de Tüketicinin Korunması – I. Avusturya/Türk Hukuk Haftası, İstanbul, 1983, s. 67 vd.; Özsunay, Ergun: “İlaçların Neden Oldukları Zararlardan Dolayı İlaç Üreticisinin Sorumluluğu – AB Yönergesi ve Bazı Yabancı Düzenlemeler Işığında Türk Hukukuna İlişkin Düşünceler”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Ed.: Şen/Başözen, İstanbul, 2009, s. 37 vd.; Özsunay, Ergun: “AB’de ve Türkiye’de Ürün Sorumluluğu – AB Yönergesi ve Bazı Yabancı Düzenlemelerin Işığında Türk Hukukuna İlişkin Düşünceler”, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan, İstanbul, 2013, s. 357 vd.; Özsunay, Ergun: “Otomotiv Sektöründe Ayıplı Ürünlerin Satımında Tüketicinin ve Bunların Neden Oldukları Zararlarda Zarar Görenin Korunması”, 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu Ses Çözümleri ve Makaleleri – Tüketici Hukuku Açıklamaları, 1. Baskı, Ankara, 2013, s. 474 vd.; Öztan, Bilge: İmalatçının Sorumluluğu, Ankara, 1982; Paksoy, Meliha Sermin/ Arslan Demir, Gizem: “Üreticinin TBK M. 71 Kapsamında Sorumlu Tutulması”, Sorumluluk Hukuku (Seminerler) 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 445 vd.; Petek, Hasan: İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2009; Sanlı, Kerem Cem/ Atamer, Yeşim M.: “Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden İmalatçının Kusursuz Sorumluluğuna Dair Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş Armağan, Ed.: Murat İnceoğlu, İstanbul, Der Yayınları, 2012, s. 769 vd. Serozan, Rona: “Tüketiciyi Koruma Yasasının Sözleşme Hukuku Alanındaki Düzenlemesinin Eleştirisi”, Yasa Hukuku İçtihat Mevzuat Dergisi, C. XV, S. 173/4, Mayıs 1996, s. 579 vd.; Tarman, Zeynep Derya: “Türk Hukukunda İmalatçının Sorumluluğuna Genel Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXV, S. 2, 2007, s. 299 vd.; Viney, Geneviève: “La responsabilité des fabricants de médicaments et de vaccins: les affres de la preuve”, D. 2010 s. 391 vd.; Yeşilköy, Batuhan Salim: “Bir Örtülü Boşluk Doldurulması Örneği Olarak Üreticinin Kusursuz Sorumluluğu”, Sorumluluk Hukuku-Seminerler) 2018, (Ed. Baysal), İstanbul, 2019, s. 409 vd.

B. ŞARTLARI
A. GENEL OLARAK