Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. MANEVİ ZARAR

A. MANEVİ ZARARIN TANIMI

6.53

Manevi zararın tanımı oldukça tartışmalıdır. Sübjektif görüş olarak adlandırılan görüşe göre manevi zarar, kişilik haklarına karşı tecavüzden doğan acı, elem ve ızıdıraptır(109). Bizim de katıldığımız objektif teori taraftarları ise manevi zararı kişivarlığı değerlerinde objektif eksilme olarak tanımlarlar(110). Objektif manevi zarar görüşündekiler manevi tazminatın maddi tazminat gibi bir özel hukuk yaptırımı olduğunda şüphe duymaz Sayfa 571 zira kişivarlığındaki eksilme de aynen malvarlığındaki eksilme gibi korunmalıdır(111). Objektif manevi zarar görüşüne göre manevi tazminatın amacı, maddi tazminatta olduğu gibi zararın telafisidir(112). Sübjektif manevi zarar görüşüne göre ise manevi tazminatın amacı zarar görenin duyduğu fiziksel, ruhsal acıların ve mutsuzluk hissinin bir miktar para ödenmesi ile ortadan kaldırılması, mümkün olduğunca dindirilmesi, mağdurda huzur ve memnuniyet sağlanmasıdır, böylelikle manevi tazminat ile mağdurdaki acı ve elem, mutluluk duygusu ile denkleştirilmesidir(113) .

3. Beden Bütünlüğü Dışında Kalan Kişilik Haklarının İhlâli: BK m. 58
B. MANEVİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİ VE TALEP HAKKI SAHİBİ