Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 592

IV. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN DEVRİ

6.90

Manevi tazminat isteminin devri manevi tazminatın öteden beri en tartışmalı konularındandır(203). Manevi tazminat isteminin kişilik hakkı ve kişilik değeri ile kurulan yakın ilgisi, kişiye sıkı sıkıya bağlı sayılmasına ve maddi tazminat gibi alelade bir alacak olarak değerlendirilmemesine yol açmış ve bu nedenle de mirasçıya geçişine ihtiyatla yaklaşılmıştır(204). Bu anlayışa göre “ölümle birlikte, manevi tatmin bekleyen acı ve elem de ortadan kalktığı için manevi tazminat talebini ayakta tutmanın anlamı yoktur; miras bırakanın kişiliğine yakından bağlı bu istem ölümle etkisizleşmeli, ölüyle birlikte mezara gömülmelidir”(205). Bu anlayışı savunanlar manevi tazminat alacağının üçüncü kişilere devrini mümkün görmezler(206). Bizim de katıldığımız görüşe göre ise manevi tazminat isteminin, maddi tazminat isteminden farklı olmadığı, manevi tazminat isteminin de tam anlamıyla malvarlıksal bir istem olduğu kabul edilmektedir(207).

B. HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
Yedinci Bölüm - SEBEPLERİN YARIŞMASI