Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 225

Üçüncü Bölüm

KUSURSUZ SORUMLULUK HÂLLERİ

§1. GENEL OLARAK

Özel Kaynakça

Atamer, Yeşim M.: “Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirme ve Teklifler”, HPD Mayıs 2006, [Kıs. HPD 2006/6], S. 6, s. 8 vd.; Etier, Guillaume: Du risque à la faute: Evolution de la responsabilité civile pour le risque du droit romain au droit commun, Genève/Bruxelles, 2006; İmre, Zahit: “Hukukî Mesuliyetin Esası Üzerine Bazı Düşünceler” İÜHFM 1979-1981, C. XLV-XLVII, S.1-4 s. 402-420; İmre, Zahit: Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İstanbul 1949; İmre, Zahit: “Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri”, İÜHFM, 1948, S.3-4, s. 789; İmre, Zahit: “Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri II”, İÜHFM, 1948, Cilt 14, S. 1-2, s. 423 vd.; Kaneti, Selim: “Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi”, Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları-Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, [Kıs. I. Sempozyum], İstanbul, 1980, s. 29-66; Sanlı, Kerem Cem: “Kusursuz Sorumluluk Halleri”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (Derleyen M. M. İnceoğlu), İstanbul 2012, s. 77 vd.; Tahiroğlu, Bülent: “Kusursuz Sorumluluk ve Modern Hukuklara Etkisi”, MÜHF-HAD, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk (Sempozyum Özel Sayısı), C. 14, S. 4, 2008, s. 157 vd.; Tandoğan, Haluk: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981; Ulusan, İlhan: Medeni Hukukta Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, 2. Bası, İstanbul, 2012; Yavuz, Cevdet: “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre Kusursuz Sorumluluk Halleri ve İlkeleri”, MÜHF-HAD, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk (Sempozyum Özel Sayısı), C. 14, S. 4, 2008, s. 29 vd.

§6. ARA DEĞERLENDİRME
I. RİSK TOPLUMU VE KUSUR ÖĞESİ