Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Ekli “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Kararı"ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Kararın amacı; tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar, Tarım ve Orman Bakanlığına (Bakanlık) bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve tarımsal hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin hibe ödemelerim kapsar.

(3) Hibe programı 2022 yılı için uygulanır.

Destekleme konuları ve hibe oranları

MADDE 2

(1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen konulan içeren projelere hibe ödemesi yapılır.

a) Boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak.

b) İklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek.

c) İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak.

ç) Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kurmak.

d) Doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artırmak.

(2) Yatırım konularına göre hibe oranlan, birinci fıkrada belirtilen destekleme konulan için proje toplam bedelinin azami yüzde 75’i olarak uygulanır.

(3) Bu Karar kapsamında sağlanacak hibe ödemelerinden gerçek veya tüzel kişiler yararlanır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3

(1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında Bakanlığın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesinin alt projesi olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Alt Projesine tahsis edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4

(1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe desteği alan yatırımlar, Bakanlık tarafından yapılan doğrudan destekler hariç olmak üzere, bu Karar kapsamında desteklenmez.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5

(1) Bu Karar kapsamında yürütülecek iş ve işlemleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin projede hibe olarak desteklenen kısmın bedeli, desteklemenin yapıldığı tarih itibariyle 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ile destekten yararlananlar geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Karar ile belirtilen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.