Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Ekli “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar

Reasürans desteği

MADDE 1

(1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistem (Sistem) kapsamında 1/4/2022-31/3/2023 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar/prim oranı;

a) Sistemin işletilmesini teminen 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde görevlendirilen Özel Riskler Yönetim Merkezinin (Merkez) üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50’lik kısmını oluşturan pay için %75 ve üzeri,

b) Teminat verilen riskin kalan %50’lik kısmını oluşturan pay için %110 ve üzeri,

için reasürans desteği Devlet tarafından taahhüt edilmiştir.

(2) Reasürans desteği için uygun bedel, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin %o5'i (binde beşi) olarak, Devlet desteğinin gerekli olacağı hasar/prim oranına ulaşılması durumunda, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin % 1,5 ’i olarak belirlenmiştir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 2

(1) Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda; 1 inci madde çerçevesinde hesaplanan tutar, Merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) bütçesinin ilgili tertibinden Merkeze ödenir.

(2) 1 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler, en geç ilgili dönemin sonunu takip eden bir ay içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Merkez tarafından Bakanlığın ilgili hesabına ödenir.

Merkezin görev ve sorumlulukları

MADDE 3

(1) 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutarların doğru bir şekilde hesaplanmasından, Bakanlığa bildirilmesinden ve gerekli olması halinde Bakanlığa eksiksiz bir şekilde ödenmesinden Merkez sorumludur.

(2) Merkez, Devlet tarafından 1 inci maddede belirtilen dönemde taahhüt edilen reasürans desteği tutarının azaltılmasına yönelik reasürans anlaşması yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 4

(1) Bu Karar, 1/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5

(1) Bu Karar hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.