Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Ekli “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kurulmuştur.

(2) Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında aşağıda yer alan sigortalar 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi kapsamında, Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından sunulur:

a) DDAS-Ticari: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ticari Faaliyetlerine Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası,

b) DDAS-Finansman: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Finansman Sağlanmasına Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası.

Sistemin çalışma kurallarının tespiti

MADDE 2

(1) Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortaları Sistemine ilişkin usul ve esaslar ile tarife ve talimatlar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.

(2) Sistem kapsamında ticari alacak sigortası ürünü sunulacak sigortalıların seçimine ilişkin kriterler Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.

Reasürans desteği

MADDE 3

(1) 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesine istinaden her yıl, ilgili dönem boyunca Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet tarafından reasürans desteği sağlanır. Bu Karar bakımından ilgili dönem, nisan ayının başından müteakip yılın mart ayının sonuna kadar olan süreyi ifade eder. Hazine ve Maliye Bakanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teklifi üzerine ilgili dönem için sağlanabilecek toplam reasürans desteğine ilişkin azami sınırı belirleyebilir. Bu teklif, en geç ilgili dönemin başlangıcından bir ay önce yapılır.

(2) Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında ilgili dönemde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar/prim oram;

a) Özel Riskler Yönetim Merkezi üzerinde kalan ve teminat verilen risklerin %50’lik kısmını oluşturan pay için %75 ve üzeri,

b) Teminat verilen risklerin kalan %50’lik kısmını oluşturan pay için %110 ve üzeri,

reasürans desteği Devlet tarafından taahhüt edilmiştir. Birinci fıkra hükümleri saklıdır.

(3) Özel Riskler Yönetim Merkezi, Devlet tarafından ikinci fıkraya göre taahhüt edilen reasürans desteğinin azaltılmasına yönelik reasürans anlaşması yapmaya yetkilidir.

(4) Reasürans desteği için uygun bedel, her bir ürün için ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin %o 5’i (binde beş) olarak, Devlet desteğinin gerekli olacağı hasar/prim oranına ulaşılması durumunda, her bir ürün için ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin %1,5’i (yüzde bir buçuk) olarak belirlenmiştir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 4

(1) Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda; 3 üncü madde çerçevesinde hesaplanan tutar, Özel Riskler Yönetim Merkezinin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Özel Riskler Yönetim Merkezine ödenir.

(2) 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında hesaplanan bedel, en geç ilgili dönemin sonunu takip eden bir ay içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili hesabına ödenir.

Merkezin görev ve sorumlulukları

MADDE 5

(1) 3 üncü maddede belirtilen tutarların doğru bir şekilde hesaplanmasından, Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmesinden ve Bakanlığa eksiksiz bir şekilde ödenmesinden Özel Riskler Yönetim Merkezi sorumludur.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tutarın doğru bir şekilde hesaplanmasından ve Bakanlığa bildirilmesinden Özel Riskler Yönetim Merkezi sorumludur.

(3) Özel Riskler Yönetim Merkezi, bu Karar kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve veriyi talep edilen format ve sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna iletmekle sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6

(1) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

DDAS-Finansman için reasürans desteği

GEÇİCİ MADDE 1

(1) 7/10/2022 tarihli ve 6189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar hükümleri, 7/1/2023-31/3/2023 tarihleri arasında DDAS-Finansman için de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8

(1) Bu Karar hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.