İndeks:

1 2 3
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

7/3/2019 Tarihli ve 807 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

Orman sınırı dışına çıkarılan alanlar

MADDE 1

(1) Ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanlar orman sınırları dışına çıkarılmıştır.

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne, orman tesis etmek üzere, birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılır.

Yürürlük

MADDE 2

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3

(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.