Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

15/7/2021 Tarihli ve 4304 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

Büyük ova koruma alanları

MADDE 1

(1) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği, ekli liste ile haritalarda adları ve sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir.

(2) Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci fıkra kapsamı dışındadır.

Değişiklik

MADDE 2

Bu hükmün geçerlilik tarihi: 21.01.2017

(1) Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin 12/12/2016 tarihli ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan Iğdır Ovası sınırlarına ilişkin harita ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3

(1) Bu Kararın;

a) 2 nci maddesi 21/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4

(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.