Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Usul ve Esasların amacı; Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yapılacak hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Usul ve Esaslar, finansmanın tamamı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından karşılanarak, elde edilen sonuçların sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç olmak üzere, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yapılacak her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) AR-GE faaliyetleri: İdarece bu Usul ve Esaslara göre yapılacak her türlü araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler ile sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticeleri ile yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütülen, araştırma geliştirme veya rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetleri,

c) Birim: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’ndeki daire başkanlıklarını, görev ve yetki bakımından bu başkanlıklara denk olan kurul, müşavirlik ile benzerlerini ve bunlara bağlı müdürlükleri, bölge müdürlüklerini, işletme müdürlüklerini,

ç) Genel Müdür: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürünü,

d) Hizmet: İdare tarafından yürütülen AR-GE faaliyetleri için gerekli olan hizmetleri,

e) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

f) İdare: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünü,

g) İdari şartname: İşin özelliğini ve ihale usulünü gösteren ve bu Usul ve Esaslara aykırı olmayan hükümleri içeren belgeyi,

ğ) İhale: Bu Usul ve Esaslarda yazılı usul ve şartlarla hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması veya işe başlama bildirimi ile tamamlanan işlemleri,

h) İhale dokümanı: İhale konusu hizmet alımı işlerinde; isteklilere talimatları da içeren iş tanım dokümanı ve/veya idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

ı) İhale işlem dosyası: Hizmet alımı ihalesi sürecine ait tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı dosyayı,

i) İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri,

j) İstekli: Hizmet alımı ihalesine teklif veren hizmet sunucusunu,

k) İhale onay belgesi: Alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, ihalede ve alımda uygulanacak usulü, ilan yapılacak ise ilanın şekli ve sayısı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve ihale yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

l) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı ya da konsorsiyumu,

m) Proje: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında kabul edilen idarenin faaliyetlerine ilişkin hizmet alımlarını,

n) Proje iş tanımı: Yürütülmesine karar verilen projenin konusunu, amacını ve kapsamını, istenen sonuçlarını, işin zamanlamasını, bütçenin nasıl hazırlanacağını gösteren bilgileri, iletişim kurulacak ortakları, proje yürütme komitesi ve diğer yetkililerin görev ve sorumluluklarını tanımlayan belgeyi,

o) Proje koordinatörü: Proje konusunu öneren birimde çalışan ve projenin yürütülmesini takip eden idare çalışanını,

ö) Proje yürütme komitesi: Proje sahibi birimin en üst yöneticisi, en üst yöneticiye yetki kademesinde en yakın personel ile proje koordinatöründen ve gerekmesi halinde ilgili uzmanlardan oluşan; projenin genel koordinasyonu yanında, proje iş tanımını hazırlayan, projeyle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sözleşme hükümlerine uygunluğunu kontrol eden ve onaylayan komiteyi,

p) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

r) Teklif: Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge veya bilgileri,

s) Teknik şartname: Projesi de dâhil işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren belgeyi,

ş) Uluslararası projeler ve iş geliştirme faaliyetleri: İdarece her türlü iş fırsatlarının oluşturulması, geliştirilmesi, modellenmesi, değerlendirilmesi için gerekli ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları ile iş fırsatlarının projelendirilmesi ve projelerin yürütümü faaliyetlerini,

t) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan tüzel kişi isteklileri,

u) Yönetim Kurulu: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

ü) Yüklenici: Bu Usul ve Esaslar kapsamında hizmet alımı yapılan gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri.

ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslarda tanımı bulunmayan hususlar hakkında 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlar esas alınır.

Temel ilkeler

MADDE 5

(1) İdare, bu Usul ve Esaslara göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemez.

(3) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 6

(1) İhale yetkilisi; biri başkan, ikisi ihale konusu işin uzmanı, birisi muhasebe veya mali işlerden sorumlu personelden olması şartıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, aynı sayıda yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(2) İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz.

(3) İdarede yeterli sayı ve nitelikte uzman bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. İdarece uygun görülen bir mazeret nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin yerine yedek üye katılır. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(6) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 7

(1) İhalesi yapılacak her iş için idare tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale onay belgesi, yaklaşık maliyeti, ihale dokümanı, yapılmış ise ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından yapılan başvurular, ihale teklifleri ve varsa diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. İhale işlem dosyaları ihaleyi yapan birimin sorumluluğundadır.

Eşik değer

MADDE 8

(1) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılacak ihaleler ve alımlar için uygulanacak eşik değer, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca her yıl güncellenen parasal limitin dört katına kadar olan tutardır.

Yaklaşık maliyet

MADDE 9

(1) Hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşünülen durumlarda, gerekçesi açıklanarak yaklaşık maliyet idarece re’sen belirlenir.

(2) Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(3) İdarenin, alınacak hizmete ilişkin gider kalemlerinden bir kısmını kendisinin karşılaması durumunda, yaklaşık maliyet hesabında bu gider kalemlerine ilişkin maliyet rakamları yaklaşık maliyet rakamından düşülür.

(4) Hizmetin, özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek alımlar ile yabancı ülkelerden yapılacak alımlar ve sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda, ihale yetkilisinin onayı alınarak bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 10

(1) İhaleye katılacak isteklilerden; ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler.

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı gereğince yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eş değer belgeleri.

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği, kusursuz olarak kabul edilen ihale konusu alım veya benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, AR-GE faaliyetlerine ve kalite güvencesini sağlamaya yönelik belgeler.

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler.

5) İsteklinin yönetici kadrosu ile ihale konusu işleri yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer donanıma ilişkin belgeler.

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler.

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, ulusal veya uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.

9) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde idareye daha önce yaptığı işlere ilişkin kabul belgeleri.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye davet belgelerinde belirtilir.

(3) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye’deki mevzuat hükümleri gereğince kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

ç) Türkiye’deki mevzuat hükümleri gereğince kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından tespit edilen.

f) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

ğ) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre ihaleye katılamayacağı halde ihaleye katılan.

h) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

İhaleye katılamayacak olanlar ve yasak fiil veya davranışlar

MADDE 11

(1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler ihalelere katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarına ilişkin iş ve işlemlerde 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunulması yasaktır. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun dördüncü kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Ortak girişimler

MADDE 12

(1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise hak ve s olumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idare, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Alt yükleniciler

MADDE 13

(1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde ihale aşamasında, isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 14

(1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde ihale, saatinden önce iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alım ve İhale Usulleri

Alım ve ihale usulleri

MADDE 15

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki hizmet alımları doğrudan temin yöntemi veya ihale usulü ile yapılabilir.

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 16

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak hizmet alımlarında aşağıdaki ihale usullerinden biri uygulanır:

a) Belli istekliler arasında ihale usulü.

b) Pazarlık usulü.

(2) İdare, bu Usul ve Esaslar kapsamında ihale edilecek hizmet alımlarını birinci fıkra kapsamındaki ihale usullerinden herhangi birini seçebilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 17

(1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Bu usule göre yapılacak ihalelerde, adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için idarece en az on iş günü süre tanınarak davet ya da gazete veya idarenin resmi internet sitesi ile ön yeterlik ilanı yapılır.

(3) İhaleye katılımda yeterlik kurallarına uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için idarece en az on gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

(4) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde, ihaleye katılımda yeterlik kurallarına uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile kamu menfaati gereği bir kez daha fiyat görüşmesi yapılabilir. Bu durumda nihai fiyat teklifi ilk bedelden yüksek olamaz.

(5) İhaleye davet edilecek aday sayısı ile teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale, ihale yetkilisinin onayı alınarak iptal edilir.

Pazarlık usulü

MADDE 18

(1) Pazarlık usulü, idarenin isteklilerden yazılı teklif aldığı ve ihale konusu hizmetin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve fiyatı isteklilerle görüştüğü iki aşamalı ihale usulüdür.

(2) Bu usule göre yapılacak ihalelerde ihale ilanı, ihale tarihinden en az on gün önce idarenin resmi internet sitesinde yayımlanır. Ancak idare ilan yapıp yapmamakta serbesttir. İlan yapılmaması durumunda, davet edilecek istekliler ihale yetkilisince belirlenir ve davet edilecek istekli sayısı yeterli sayıda isteklinin bulunamaması durumu hariç üçten az olamaz. İsteklilere gönderilecek ihaleye davet yazısı; imza karşılığı elden, iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine posta yoluyla, faks, kayıtlı elektronik posta (KEP) veya elektronik posta ile yapılabilir.

(3) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, tekliflerin alınması belli bir şekle tabi değildir. İhaleler ihale komisyonu tarafından, işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

(4) Tekliflerin alınmasını ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır. İdare ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile kamu menfaati gereği bir kez daha fiyat görüşmesi yapabilir. Bu durumda nihai fiyat teklifi ilk fiyat teklifinden yüksek olamaz.

Doğrudan temin

MADDE 19

(1) Doğrudan temin yöntemi, bu Usul ve Esaslarda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin edilebildiği alım yöntemidir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerin altında kalan hizmet alımlarında doğrudan temin yöntemi uygulanabilir.

(3) Aşağıdaki durumların herhangi birinde doğrudan temin yöntemine başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Sosyal, ekonomik kriz, tabii felaketler gibi acil ve beklenmeyen durumlarda idare tarafından öngörülmeyen AR-GE faaliyetine ilişkin hizmet alımları.

ç) Teknolojik birikimin tek bir yerde bulunması, stratejik öncelikler ve ulusal menfaat, gerekçeleri ile özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren veya sadece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması.

d) Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel alanlarda uluslararası ikili veya çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen bir AR-GE faaliyeti olması.

e) Pazarlık usulü ile yürütülen ihalelerde yeterli sayıda teklif gelmemesi veya gelen tekliflerin idare tarafından yeterli görülmemesi.

f) İdare tarafından acil olarak ihtiyaç duyulması halinde veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine hizmet alımı yapılmasının zorunlu olması.

g) Uluslararası projeler ve iş geliştirme faaliyetlerine ilişkin sözleşme hazırlıkları kapsamında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmeti alımları.

ğ) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen ihale usulleri ile gerçekleştirilemeyen hizmet alımları.

(4) İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir.

(5) Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda şartname veya sözleşme hazırlanması zorunlu değildir.

İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanması

MADDE 20

(1) İhale yetkilisinin onayı ile kamu kurum ve kuruluşları ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları, bağlı şirketleri ve iştirakleri, devlet ve vakıf üniversiteleri ve araştırma enstitüleri, genel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak pay sahibi oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıklardan, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla özel kuruluş kanunları ile kurulan vakıflar veya bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinde pay sahibi oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden, devlet ve vakıf üniversiteleri ve araştırma enstitülerinden bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak hizmet alımları başka firmalardan teklif istenmeksizin doğrudan bu kurum ve kuruluşlardan temin edilebilir, sözleşme yapılabilir ve bu şekilde yapılan alımlarda teminat şartı aranmayabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı ve İhale Dokümanının Verilmesi

İhale ve ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 21

(1) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile diğer iletişim bilgileri.

b) İhale konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı.

c) İhale konusu işin yapılacağı yer.

ç) İhale konusu işin başlama ve bitiş tarihi.

d) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

g) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı.

ğ) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

h) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

ı) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

i) Teklif ve sözleşme türü.

j) Tekliflerin geçerlilik süresi.

k) Teminat alınıp alınmayacağı ve alınacaksa oranı.

(2) Ön yeterlik ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile diğer iletişim bilgileri.

b) İhalenin konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı.

c) İhale konusu işin yapılacağı yer.

ç) İhale konusu işin başlama ve bitiş tarihi.

d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Ön Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı.

g) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

ğ) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

(3) Bu maddedeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddeye uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ile iş tanım dokümanı ve/veya idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 22

(1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren iş tanım dokümanı ve/veya idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan ve talep eden birim sorumlularınca hazırlanan ve imzalanan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İş tanım dokümanı ve/veya idari şartnamede ihale konusuna göre genel olarak aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;

a) İşin adı, niteliği, türü, miktarı ve iş tanımı,

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) İsteklilere talimatlar.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f) Tekliflerin geçerlilik süresi.

g) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin fiyat teklifine dâhil olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen usul ve esaslar.

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen hususlar.

i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

j) Teklif ve sözleşme türü.

k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

n) İhale konusu işin başlama ve bitiş tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

p) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ve ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

r) İşyerinin sigortalanması ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

s) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

ş) Anlaşmazlıkların çözüm usulü.

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

MADDE 23

(1) İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ilan veya davet yazısında belirtilmesi halinde bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 24

(1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İlan yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya eksikliklerin istekliler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on iş günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 25

(1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek veya mühürlenerek kapatılır.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, fiyat teklifinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(3) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 26

(1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek üzere ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici teminat

MADDE 27

(1) İhalelerde, fiyat teklifinin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla pazarlık usulü ile danışmanlık hizmet alımlarında geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 28

(1) Teminat olarak kabul edilecek değerler için, 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 29

(1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını almış sırasına göre inceler. Bu Usul ve Esaslarda düzenlenen teklif hazırlama kurallarına uygun olmayan zarflar, idarenin açık adresinin yazılmamış olması durumu hariç, değerlendirmeye alınmaz.

(2) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

(3) İstekliler ile fiyat teklifleri ve varsa yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri isteyenlere imza karşılığı verilir.

(4) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 30

(1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare; tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde fiyat teklifinde değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile talep edilmiş ise geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu durum istekliye derhal bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini bildirim tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içerisinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

(4) İhaleye katılan tüm isteklilerin, ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 31

(1) İhale komisyonu, verilen teklifleri 30 uncu maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre fiyat teklifi aşın düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal veya hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal veya hizmet işinin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşın düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(3) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu İhale Kurumu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla belirlenen sınır değer veya sorgulama kriterlerini kullanabilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 32

(1) İhale sonuçlandırılmadan önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı ve ihale yetkilisinin onayı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(2) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yerli isteklilerle ilgili düzenlemeler

MADDE 33

(1) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerin üzerindeki ihalelerde; bütün yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarece, ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 34

(1) Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik ile teknolojik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

(3) 33 üncü maddeye göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, fiyat teklifleri, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(7) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 35

(1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere; imza karşılığı elden, iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine posta yoluyla, faks, kayıtlı elektronik posta (KEP) veya elektronik posta ile bildirilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet

MADDE 36

(1) İhale üzerinde kalan istekliye, kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Bildirimler imza karşılığı elden, iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine posta yoluyla, faks, kayıtlı elektronik posta (KEP) veya elektronik posta ile yapılır. Bu süre içinde idare ile sözleşme yapmaktan kaçınan istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince işlem yapılır.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(3) 37 nci madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınması öngörülmeyen hallerde sözleşmeye davet, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

(4) 8 inci maddede belirtilen eşik değerin altındaki taahhütler ile sözleşme süresi içinde yerine getirilecek taahhütler için sözleşme yapılma zorunluluğu yoktur.

Kesin teminat

MADDE 37

(1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Ancak otuz günden kısa süreli taahhütlerde kesin teminat alınmayabilir.

(2) Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 38

(1) 36 ncı maddedeki hükümler dikkate alınarak idarenin gerekli gördüğü ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 39

(1) İhale üzerinde kalan istekli, 36 ncı ve 37 nci maddelere göre kesin teminat verilmesi öngörülmüş olan hallerde, kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Birinci fıkra hükmüne aykırı davranılması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci fiyat teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu Usul ve Esaslarda belirtilen usullere göre sözleşme imzalayabilir veya uygun göreceği bir usulle yeniden ihale yapabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 36 ncı maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 36 ncı maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise bu teklif sahibinin de varsa geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumlulukları

MADDE 40

(1) İdare, yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde varsa geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmelerle İlgili Esaslar

Sözleşme ilkeleri

MADDE 41

(1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenmesi gereken sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez, belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan sözleşmenin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde bu ilkeye aykırı maddelere yer verilemez.

Sözleşme tasarıları

MADDE 42

(1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenecek sözleşme tasarıları idarece hazırlanır.

(2) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususlardan gerekli olanlara yer verilir:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin sözleşme bedeline dâhil olacağı.

ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

i) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

k) Gecikme halinde alınacak cezalar.

l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

ö)Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

p) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

r) Anlaşmazlıkların çözüm usulleri.

s) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.

ş) Diğer hususlar.

Avans verilmesi

MADDE 43

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak hizmet alımlarında; ihale onay belgesinde, iş tanım dokümanında ve/veya idari şartnamede ve sözleşmede yer alması kaydıyla isteklilere yetkili bankalardan birinin vereceği teminat mektubu veya devlet tahvili karşılığında ihale bedelinin % 25’ini geçmemek üzere avans verilebilir. Ancak bu miktarın üzerinde avans verilmesinin zorunlu olduğu hallerde bu oran ihale yetkilisi tarafından en fazla % 30’a kadar çıkarılabilir.

Mücbir sebepler

MADDE 44

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde idare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 45

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki hizmete ilişkin muayene ve kabul işlemleri, idarece kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır.

(2) Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(3) Taahhüdün tamamlanması ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

Fiyat farkı

MADDE 46

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki ihalelerde esas alınacak para birimi yabancı ülke para birimi olduğunda fiyat farkı hesaplanmaz. İhale onay belgesi ile iş tanım dokümanı ve/veya idari şartname ve sözleşmede belirtilmek kaydıyla Türk parası esas alınarak yapılacak ihalelerde, 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince yürürlüğe konulan esaslara göre fiyat farkı hesaplanabilir.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 47

(1) Sözleşme imzalandıktan sonra öngörülemeyen durumlar nedeniyle değişikliğin sözleşmeye esas proje içinde kalması ve/veya idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması hallerinde sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

Ek kesin teminat

MADDE 48

(1) Fiyat farkı ve sözleşme değişikliği gibi nedenlerle sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Bu ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

Kesin teminat ve ek kesin teminatların verilmesi

MADDE 49

(1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; hizmete ilişkin bir garanti süresi öngörülmesi halinde yansı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İade edilemeyen teminatlar

MADDE 50

(1) 49 uncu maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde idareye gelir kaydedilir.

Sözleşmenin devri

MADDE 51

(1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi izleyen üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi izleyen üç yıl içinde devreden veya devir alanın sözleşmeleri feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller