Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 2)

Ekli “İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu ve 30 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Botaş Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

1

(1) Bu Karar, doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda merkez nüfusu 15.000 ve üzerindeki ilçeler ile merkez nüfusu 10.000 ve üzerinde olup Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile bu Karar kapsamına alınması kararlaştırılan ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını sağlamak üzere yapılacak yatırımlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Görevlendirme ve ilçelerin belirlenmesi

MADDE 2

1

(1) Bu Karar kapsamında yeterlilik sağlayan merkez nüfusu 15.000 ve üzerindeki ilçeler ile bölgesel coğrafi koşulları, tüketim potansiyeli veya bölgede bulunan tesislerin ihtiyaçları açısından şehir besleme hattı yapılmasında ekonomik veya stratejik fayda görülen merkez nüfusu 10.000 ve üzerinde olup Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile bu Karar kapsamına alınması kararlaştırılan ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını teminen gerekli şehir besleme hattı yatırımları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü veya doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından, şehir giriş istasyonu ve dağıtım şebekesi yatırımları ise doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilir.

(2) Yeterlilik sağlayan ilçelerin şehir besleme hattı yatırımlarının, BOTAŞ Genel Müdürlüğü veya ilgili dağıtım şirketinin hangisi tarafından yapılacağına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından karar verilir.

(3) Büyükşehirlerde yer alan ilçelerde, ilçe merkez nüfusunun 15.000 ya da 10.000 ve üzerinde olduğunun tespitinde, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen köyler/beldeler göz önünde bulundurulmaz.

(4) İlçelerin bu Karar kapsamında nüfuslarının tespitinde, ilgili kurum ve/veya kuruluşların resmî verileri esas alınır.

(5) Bu Karar kapsamında yeterlilik sağlayan ilçeler, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün önerisi, EPDK’nın görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile belirlenir.

Yatırım finansmanı

MADDE 3

(1) Bu Kararın 2 nci maddesi uyarınca belirlenen ilçelere doğal gaz ulaştırılması için BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilir.

Yatırım programı

MADDE 4

(1) Bu Karar kapsamında yapılması gereken yatırımlar, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulur. Söz konusu yatırımlar Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından BOTAŞ Genel Müdürlüğünün yatırım programına alınır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BOTAŞ Genel Müdürlüğünün görüşleri alınarak EPDK tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan düzenleme

MADDE 6

(1) Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin 17/10/2016 tarihli ve 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükte olduğu dönemde başlanan ancak henüz sonlandırılmayan yatırımlara, bu Karar hükümlerine göre devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 1

1

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde, merkez nüfusu 15.000 ile 20.000 arasında olan ilçeler için bu Karar kapsamında gerekli işlemler başlatılır.

Yürürlük

MADDE 7

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı müştereken yürütür.