Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tokat ili, Zile ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 266 ada, 17 ve 18 parsellere ilişkin “Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam 4 Kat, Taks:0,30 ; Kaks:1,20), Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, ekli 1/5.000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.