Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’yc ait 1 adet gaz türbini (GT2), 1 adet buhar türbini ve 2 adet atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (Santral) ile üzerinde bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, Çerkeşli Mahallesi, 16 ada, 14 parseldeki taşınmazın, Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, Çerkeşli Mahallesi 16 ada, 2 parselde bulunan taşınmazın Maliye Hazinesine ait olan %50 hissesi ile bu parsel üzerinde kurulu olan şalt sahası içerisinde mülkiyeti EÜAŞ’a ait olup Santralin kullanımında bulunan ekipmanların, Santralin kullanımında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde bulunan mülkiyeti EÜAŞ’a ait ekipmanların, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda verilen;

“Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ye ait; 1 adet gaz türbini (GT2), 1 adet buhar türbini ve 2 adet atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (Santral) ile üzerinde bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, Çerkeşli Mahallesi, 16 ada, 14 parseldeki taşınmazın, Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, Çerkeşli Mahallesi 16 ada, 2 parselde bulunan taşınmazın Maliye Hazinesine ait olan %50 hissesi ile bu parsel üzerinde kurulu olan şalt sahası içerisinde mülkiyeti EÜAŞ'a ait olup Santral’in kullanımında bulunan ekipmanların, Santral'in kullanımında olup, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde bulunan mülkiyeti EÜAŞ’a ait ekipmanların; 157.000.000.-(Yüzelliyedimilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çolakoğlu Metalürji Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çolakoğlu Metalürji Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,”

dair 22/4/2021 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.