Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Köşk Mahallesi, 192 ada, 480 numaralı parsele ilişkin “Ticaret Alanı (Emsal: 1,25; Yençok: 5 Kat), İlkokul Alanı (Emsal: 0,80; Yençok: 3 Kat), Anaokulu Alanı (Emsal: 0,80; Yençok: 3 Kat), Park, Otopark ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04.06.2018 tarihli ve 2018/75 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.