Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Sakarya İlinde yapılacak olan muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 80 inci, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

2/8/2018 Tarihli ve 12 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki

KARAR

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Kararın amacı; BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Sakarya İlinde yapılacak olan muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisinin, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi uyarınca 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenmesidir.

Yatırımın nitelikleri

MADDE 2

(1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki şekildedir:

a) Yatırım yeri : Sakarya İli (İstanbul ve Ankara illerinde gerçekleştirilecek Ar-Ge yatırımları dâhil).

b) Yatırımın konusu : Muhtelif raylı sistem araçları.

c) Başlangıç tarihi : 01 /06/2017

ç) Yatırımın süresi : Başlangıç tarihinden itibaren yedi yıl (yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir).

d) Yatırımın cinsi : Komple yeni yatırım.

e) Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı : 571.500.000 TL

f) Öngörülen ilave istihdam : 500

g) Öngörülen nitelikli personel sayısı : 24

ğ) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler:

Ürün Kapasite
Muhtelif raylı sistem araçları (Lokomotif, vagon ve alt sistemleri) 250 Takım/ Yıl

Destekler

MADDE 3

(1) Bu Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen desteklerden yararlandırılır:

a) KDV istisnası.

b) Gümrük vergisi muafiyeti.

c) KDV iadesi.

ç) Kurumlar vergisi indirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı: %72, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: %100).

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl).

e) Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl).

f) Nitelikli personel desteği (azami 69.000.000 TL).

g) Faiz desteği ve/veya kar payı desteği (140.000.000 TL’yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl).

ğ) Enerji desteği (İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 12.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si).

Nitelikli personel desteği uygulaması

MADDE 4

(1) Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanır.

Faiz desteği uygulaması

MADDE 5

(1) Faiz desteği, sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk Lirası, döviz ve/veya dövize endeksli yatırım kredilerine ödenen faiz ve/veya kar payının yüzde sekseni Bakanlıkça karşılanmak üzere, itfa planının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanır.

Tamamlama vizesi

MADDE 6

(1) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilir. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tamamlama vizesi yapılır.

Müeyyide

MADDE 7

(1) Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre (ek süre dahil) içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri tatbik edilir.

Diğer hükümler

MADDE 8

(1) Bu Kararda yer almayan hususlar; 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır.

(2) Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına tevsikini müteakip düzenlenir.

(3) Enerji desteği uygulaması ile ilgili usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.

(4) Bu Karar kapsamında sağlanan desteklerden, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen başlangıç tarihinden sonra gerçekleştirilen yatırım harcamaları yararlanabilir.

Yürürlük

MADDE 9

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10

(1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.