Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Tüzüğün amacı

MADDE 1

(1) Bu Tüzüğün amacı; Türkiye Kızılay Derneğinin kuruluşu, hukuki statüsü, teşkilat yapısı, üyelik işlemleri, faaliyetleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kuruluş

MADDE 2

(1) Kızılay, 11 Haziran 1868 tarihinde “Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adıyla kurulmuş, 14 Nisan 1877’de “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve 1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır.

(2) “Türkiye Kızılay Derneği”, “Kızılay” veya “Türk Kızılay” olarak da adlandırılır. Genel merkezi Ankara’dadır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kızılay’ın onursal başkanıdır.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Tüzük, Ülkemizin kabul ettiği usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi mevzuatı ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hukuki statü

MADDE 4

(1) Türkiye Kızılay Derneğinin hukuki statüsü; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 1954 tarihinde imzaladığı 12/8/1949 tarihli Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair Cenevre Sözleşmesi ve 1986 yılında 25 inci Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Konferansında 31 no'lu Karar ile kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi Statüsüne ilişkin hukuki metinle belirlenmiştir. Bu çerçevede;

a) Türkiye Kızılay Derneği, Kızılay adı altında ülkemizde faaliyet gösteren, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketinin diğer unsurlarıyla ilişkilerinde kendisini temsil edecek merkezi yönetimi olan ve hareketin temel prensiplerine göre faaliyette bulunan özerk, bağımsız ve tarafsız organizasyondur.

b) Kızılay’ın özerk statüsü, bağımsızlığı ve tarafsızlığı Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Uluslararası İnsancıl Hukuk Sözleşmelerinin hükümlerine ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Konferansı kararlarına uygun şekilde kabul edilir ve korunur.

c) Kızılay, insani hizmetlerde imkânları ve kabiliyeti dâhilinde Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine uygun şekilde kamu otoritelerine yardımcı rol üstlenir. Bu kapsamda, insani yardım ve kalkınma alanlarında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapar.

ç) Kızılay, hukuki çerçevesi tanımlanmak suretiyle kamu hizmetlerinde tamamlayıcı işlevler görür. Kızılay’ın kamu otoritelerine yardımcı olmak üzere icra ettiği ve kamu hukukuna tabi görevlerini yerine getirmesine destek vermek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca kolaylık, imtiyaz ve muafiyetler tanınır.

d) Kızılay’ın uluslararası antlaşmalara göre tayin edilen nitelik ve durumuna göre Türkiye Kızılay Derneği; merkezinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, şubelerinde genel kurul ve yönetim kurulu oluşturulması şartıyla bu Tüzükte belirlenen şekilde teşkilatlanır ve yönetilir. Kızılay’ın iş ve işlemleri; kanunların verdiği görev ve yetkilere, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi mevzuatına, bu Tüzüğe ve yönetim kurulunca çıkarılan yönetmeliklere göre yürütülür.

e) Kızılay insani görevlerini uluslararası insancıl hukukun, uluslararası insan hakları hukukunun, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi mevzuatının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve ihtiyaç duyulan hallerde yurt dışında yerine getirir.

f) Harp Halindeki Silâhlı Kuvvetlerin Hasta ve Yaralılarının Vaziyetlerinin Islahı Hakkında Cenevre Sözleşmesinin 26 ncı maddesine ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 127 nci maddesine göre Kızılay’ın, hasta ve yaralıların araştırılması, kaldırılması, nakli, tedavisi veya hastalıkların önlenmesi ile askeri kanun ve düzenlenmelere tabi olarak münhasıran yetkilendirilmesi ve görevlendirilmesi durumunda, ilgili faaliyetleri gerçekleştiren Kızılay görevlileri, bu hükümler gereği saygı görür ve korunur.

g) Kızılay, Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair Cenevre Sözleşmesinin 63 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarında tanımlandığı üzere, işgalci gücün emniyet düzenlemelerine tabi olmak şartına ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Konferansında tarif edilen ilkelere dayalı olarak savaş alanlarında insani faaliyetler gerçekleştirir. İşgalci güçler, Kızılay’ın personelinde veya yapısında değişikliğe gidemez veya faaliyetlerine halel getiremez.

Temel ve kurumsal ilkeler, Kızılay logosu, amblemi, bayrağı ve özel günleri

MADDE 5

(1) Kızılay; Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketinin aşağıda belirtilen temel ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunur:

a) İnsancıl olmak: Savaş alanındaki yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme düşüncesinden yola çıkan Kızılay, her nerede olursa olsun insan ızdırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için gayret sarf eder. Amacı, insan hayatının, insan sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. İnsanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, iş birliğini ve kalıcı barışı destekler.

b) Ayrım gözetmemek: Kızılay; milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya düşünce farkı gözetmez. İnsan ızdırabını yalnızca ihtiyaçlardan yola çıkarak en ivedi, zaruri durumlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.

c) Tarafsızlık: Kızılay, herkesin güvenine mazhar olmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz. Hiçbir zaman siyasi, etnik, dini ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

ç) Bağımsızlık: Kızılay bağımsızdır. Ulusal dernekler, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı ve ülkeleri devletlerinin yasalarına tabi olarak Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine uygun şekilde özerkliğini muhafaza eder.

d) Gönüllü hizmet: Kızılay, hizmetlerinde hiçbir şekilde maddi ve manevi çıkar gözetmeyen, gönüllü bir yardım hareketidir.

e) Birlik: Türkiye’de, “Türkiye Kızılay Derneği”, “Türk Kızılayı” ve “Kızılay” adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsani çalışmalarını ülkenin tamamında gerçekleştirir.

f) Evrensellik: Kızılay, diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, evrensel bir kurumdur.

(2) Kızılay, aşağıda belirtilen kurumsal ilkeler doğrultusunda faaliyette bulunur:

a) Adalet: Herkese eşit mesafede durarak ve hakkaniyete dayalı yaklaşım gözeterek tüm faaliyet ve hizmetlerinde her durum ve seçeneği adil ve tarafsız bir biçimde değerlendirir.

b) Sorumluluk: Kızılay, faaliyet ve hizmetlerini, üyesi bulunduğu hareketin temel ilkelerine, ulusal ve uluslararası ilgili mevzuata, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygun bir biçimde yürütür.

c) Hesap verebilirlik: Kızılay, yönetime ilişkin kural ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlar ve bu sorumlulukları çerçevesinde şeffaflık ve kamuoyuna açıklık ilkesini benimser.

ç) Şeffaflık: Kızılay, kurum ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklar.

(3) Kızılay logosu, hem şekil hem de metin unsurlarını içerecek şekilde kullanılır, üzerinde kullanıldığı personel ya da nesnenin Kızılay ile olan ilişkisini kurar, Kızılay ile Kızılay’ın faaliyetleri, görevlileri, tesisleri ve araçları arasındaki illiyet bağını göstermek üzere kullanılır. Kızılay adı ve logosu, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulunun izni ve belirli şartlar doğrultusunda insani faaliyetlere maddi destek sağlamak üzere Kızılay’a ait şirket, işletme ve iştirakler tarafından kullanılabilir. Kızılay adı ve logosu, başkaları tarafından ticari, sınai, zirai ya da başka herhangi bir amaçla kullanılamaz.

(4) Kızılay amblemi, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakışta sola doğru açık, “kırmızı hilal"dir. 12/8/1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri İç Hizmet Yönetmeliğinin 118 inci maddesi gereğince;

a) Kızılay, devlet otoritelerince münhasıran hasta ve yaralıların araştırılması, kaldırılması, nakli, tedavisi veya hastalıkların önlenmesi ile askeri kanun ve düzenlemelere tabi olarak yetkilendirilmesi ve görevlendirilmesi durumunda “Kızılay amblemini” koruyucu olarak kullanır.

b) Amblemin kullanım hakkı Kızılay’a aittir.

c) Çatışma halinde amblemin kullanımı personel kıyafetleri, araç-gereç ve tesislerde görünür şekilde olmalıdır.

ç) Çatışma halinde Cenevre Sözleşmeleri hükümlerine uygun şekil ve şartlarda Kızılay amblemi taşıyan personel, araç, gereç, malzeme, tesis ve bunun gibi unsurlara yapılan saldırılar, uluslararası hukuk hükümleri uyarınca cezalandırılır,

d) Kızılay amblemi amacı dışında kullanılamaz.

(5) Kızılay bayrağı, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğünde Türk Bayrağı için belirlenen ölçülere göre yapılır. Sulh zamanlarında, Kızılay logolu tanıtıcı bayrak kullanımı esastır. Çatışma durumunda ise bayrakta Cenevre Sözleşmelerinde belirtilen kullanım şartı ve şekli uyarınca, beyaz zemin üzerine “kırmızı hilaf’in açık yüzü bayrak direğinin aksi yönünde olan Kızılay amblemi kullanılır. Amblem ve bayrak uluslararası sözleşmelerle kabul edilen bütün hak ve bağışıklıklardan yararlanan bir tarafsızlık ve koruma belirtisidir.

(6) Kızılay’ın özel günleri ve haftaları: Her yıl; 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü, 5-11 Haziran Kızılay’ın Kuruluş Haftası, 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü, 13 Eylül Dünya İlk Yardım Günü, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kızılay’ın Kuruluş Amacı ve Görevleri

Kızılay’ın kuruluş amacı

MADDE 6

(1) İhtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anında insancıllığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesi olan Kızılay’ın kuruluş amacı; silahlı çatışmalar, doğal afetler, salgınlar ve olağanüstü durumlar karşısında toplumsal dayanıklılığı arttırmak, her koşulda, yerde ve zamanda, ayrım yapmaksızın korunmasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmek, daha yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkıda bulunmak, birey ve toplumun nitelikli eğitimine destek vermek ve insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, iş birliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak insan onurunu korumaktır,

Kızılay’ın görevleri

MADDE 7

(1) Kızılay’ın afetlerde ve olağan dönemlerdeki görevleri; ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmaktır.

(2) Kızılay’ın silahlı çatışma halindeki görevleri:

a) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu silahlı çatışmalardaki görevleri:

1) 12/8/1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 24 üncü ve 26 ncı maddeleri ile Cenevre 78 Sözleşmelerinin ortak 3 üncü maddesi kapsamında, devletlerin tanımasına, yetkilendirmesine, çatışan taraflara bildirimine istinaden askeri düzenlemelere tabi olarak;

i. Cephe gerisinde ve savaş alanında, savaş dışı kalmış ve muharip vasfını yitirmiş hastaların, yaralıların ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan sivillerin ayrım gözetmeksizin tıbbi naklini, tahliyesini ve tedavisini sağlar.

ii. Silahlı kuvvetlerde görülecek bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele eder.

iii. İhtiyaç duyulan yerlere sabit veya seyyar ilkyardım birimleri, sağlık merkezleri ve hastaneler açar.

iv. Savaş dışı kalmış, muharip vasfını yitirmiş hasta, yaralı askerleri ve sivilleri tedavi etmek üzere kan ve kan ürünlerini temin eder, kan ve kan ürünlerini tıbbi birimlere ulaştırır ve dağıtır.

2) 12/8/1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 9 uncu, 72 nci, 73 üncü, 74 üncü, 75 inci, 76 ncı, 77 nci, 78 i ci, 123 üncü ve 125 inci maddeleri ile Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3 üncü maddesi kapsamında;

i. Savaş esirlerinin ve alıkonulanların bulunduğu tesisleri ve kampları ziyaret eder, onlarla görüşür, koşullarının iyileştirilmesine ilişkin tavsiyelerde ve katkıda bulunur.

ii. Savaş esirlerine ve alıkonulanlara bireysel ve toplu yardım yapar, yakınlarıyla haberleşme imkânı sağlar.

3) Uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku hükümlerinin salık verdiği “insanca muamele”, 12/8/1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 30 uncu maddesinde yer alan himaye gören şahısların “yardım başvuruları” gereği ve Cenevre Sözleşmesinin 59 uncu, 60 ıncı, 61 inci, 63 üncü, 108 inci, 109 uncu, 110 uncu ve 111 inci maddeleri kapsamında;

i. Sivillerin, yerlerinden edilmiş insanların, sığınmacıların ve mültecilerin temel yaşamsal ihtiyaçlarını tespit eder, hayat kurtarıcı insani yardımda bulunur.

ii. Sabit ve seyyar tesisler ile kamplar kurarak barınma, beslenme ve tıbbi hizmet ihtiyaçlarını sağlar.

b) Çatışan tarafların kabul ettiği veya uluslararası hukukun izin verdiği hallerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olmadığı silahlı çatışmalardaki görevleri:

1) Kızılay’ın, çatışan taraflarca kabul gören tarafsız ve ayrım gözetmeyen bir insani yardım kuruluşu statüsünde, doğrudan himaye edici güç olarak görevlendirilmesi veya himaye edici güç olarak görevlendirilen tarafsız Türkiye Cumhuriyeti’nin göreviyle bağlantılı insani hizmetlerde Kızılay’ı yetkilendirmesi durumlarında;

i. 12/8/1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 3 üncü maddesi gereği tarafsız ve ayrım gözetmeyecek şekilde muharip vasfını yitirmiş hastalara, yaralılara ve sivillere tıbbi müdahale ve yardımda bulunur,

ii. 12/8/1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 59 uncu, 60 ıncı, 61 inci, 63 üncü, 108 inci, 109 uncu, 110 uncu ve 111 inci maddeleri kapsamında zorla yerlerinden edilmiş sivillere, mültecilere, sığınmacılara, gözaltına alınanlara ve ihtiyaç sahibi diğer sivillere insani yardımda bulunur.

iii. 12/8/1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 10 uncu maddesi kapsamında savaş esirlerinin şartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur, değişimlerini gerçekleştirir, aileleriyle iletişim kurmalarını sağlar, bireysel ve toplu insani yardımda bulunur.

(3) Kızılay’ın sivil-asker ilişkileri kapsamındaki görevleri:

a) Kızılay, insan kaynaklı ve doğal afetlerde Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine uygun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmaya katıldığı veya katılmadığı hallerde çatışan tarafların askeri unsurlarıyla;

1) İnsani yardım personelinin, birimlerin ve yardımın çatışmanın etkilerinden korunması, koruma altındaki kişilere erişim, tıbbi tahliye ve tedavi faaliyetleri, güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliyesi, uluslararası insancıl hukuk kapsamında koruma altında olan alanların teşkili, koruma altında olan şahısların aileleriyle haberleşmesi, kayıpların araştırılması, ölülerin defni ve insancıl hukukun yaygınlaştırılması maksadıyla çalışmalar yapar.

2) İletişimi sağlamak üzere gerektiği kadar üye, gönüllü ve personel görevlendirir.

3) Uluslararası insancıl hukukun koruduğu şahısların durumuna ve koşullarına ilişkin insani müzakerelerde bulunur.

4) İnsani zaruretin gerektirdiği istisnai hallerde ve alternatifin bulunmadığı durumlarda askeri imkânları kullanır. Kızılay, askeri imkânları insani maksatla kullanması durumunda, kullanımın şartları insani yardımın tarafsızlığını ve bağımsızlığını tehdit etmeyecek şekilde belirlenir.

(4) Kızılay’ın silahlı çatışma hali dışındaki görevleri:

а) Temel görevleri:

1) Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketinin temel ilkeleri ile Kızılay ilkelerinin yaygınlaştırılmasını sağlar.

2) Uluslararası insancıl hukukun yaygınlaşmasını sağlar ve ulusal düzeyde uygulanmasını teşvik eder.

3) Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu üyesi olarak Türk Kızılay’ı temsil eder, katkı payını öder, Federasyonun üyesi diğer ulusal dernekler ve unsurları ile kapasite gelişimi için iş birliği yapar.

4) Amaç ve görev konuları ile ilgili olarak vakıflar kurar, işletir ve işlettirir.

5) Gönüllü ve üye yönetim sistemini, kadın, gençlik ve benzeri gönüllü teşkilatlarını kurar, geliştirir ve yaygınlaştırır.

6) İnsani diplomasi ve savunuculuk girişimlerinde bulunur, bu kapsamda uluslararası toplantı ve etkinlikler düzenler.

7) Tanıtım ve entelektüel amaçlarla her türlü kitle iletişim aracı ve sosyal medya araçlarına sahip olur; görsel, yazılı ve basılı materyal üretir, çoğaltır, dağıtımını yapar ve fikri mülkiyet haklarını üstlenir.

8) Gerekli görüldüğünde amacına uygun faaliyetleri desteklemek üzere, faaliyet alanları ile ilgili eğitim ve öğretim kurumları kurar.

9) Faaliyetlerini yerine getirmek üzere; kampanya düzenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden ayni, nakdi, şartlı ve şartsız bağış toplar.

10) Şartlı veya şartsız bağış ve vasiyetlerden Kızılay yararına görülenleri kabul eder.

11) Koruma, kalkınma, sosyal, ekonomik güçlendirme ve girişimciliği destekleme amaçlarıyla finansman araçlarına erişim imkânı bulunmayan ihtiyaç sahibi kişilere veya bu kişilere destek olabilecek sosyal girişimcilere ve işletmelere katkı sağlamak üzere fonlar tesis eder ve kaynak toplar.

12) İnsani çalışmalarını desteklemek üzere her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alır, kiralar, satar, kiraya verir, yapı ve tesisler yapar ve gelir getirici tasarruflarda bulunur.

13) Görevlerini yerine getirebilmek için sürdürebilir finansman sağlamak üzere sosyal işletmeler, amaca yönelik fonlar, sandıklar, kooperatifler ve vakıflar kurar; yerli ve yabancı özel, kamusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar ve ortaklıklar tesis eder.

14) Kültür, sanat, spor ve akademik alanda toplumsal gelişimi desteklemek üzere Kızılay Akademi, Kızılay Spor Kulübü, Kızılay Sanat Merkezi ve Kızılay Kültür Merkezi gibi yapılar kurar, işletir ve işlettirir.

15) İnsani faaliyetlerine maddi destek sağlamak üzere, ilkeleriyle bağdaşacak şekilde gelir getirici her türlü şirket, holding, iktisadi işletme ve tesisler kurar, işletir veya işlettirir.

16) Daha yaşanabilir bir çevre için; üretim ve tüketim bilincini geliştirerek kaynakların etkin, verimli ve israf edilmeden kullanımı, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar, iklim değişikliği ile mücadele ve benzeri konularda faaliyetler yürütür.

17) İhtiyaç halinde ve/veya kanuni düzenlemeler ile verilen diğer görevleri yerine getirir.

b) Sosyal hizmet ve insani yardım görevleri:

1) İncinebilir ve dezavantajlı kimselerin ihtiyaçları dikkate alınarak kamu otoriteleri ile eşgüdüm ve sosyal politikalarla uyum içerisinde, sosyal yardım ve destek sağlamak üzere program ve projeler geliştirerek uygular. Bu kimseleri güçlendirir, çok yönlü destek verir ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak maksadıyla toplum merkezleri açar ve işletir.

2) Bütüncül hizmet anlayışı ile bu alanda çalışan kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör ile iş birliği yapar.

3) Sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında politika belirlenmesine, ulusal mevzuatın hazırlanmasına ve müdahale süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

4) Ulusal yardım faaliyetlerini düzenler, koordine eder, yürütür ve bu faaliyetlere yön verir.

5) Olağanüstü durum ve krizlerin doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği toplulukların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere insani yardımda bulunur.

6) Halk sağlığının korunması ve sosyal refahın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler yürütür, ulusal otoritelerle iş birliği yaparak şiddet içermeyen barış kültürünü teşvik eder, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik programlar üretir ve uygular.

7) Yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmek üzere kamu otoriteleri ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde program ve projeler geliştirerek uygular; bu amaca uygun aşevleri, konuk evleri, yaşlı bakım ve huzur evleri, kimsesizler evi, eğitim merkezleri, öğrenci yurdu, sosyal mağazalar ve diğer sosyal hizmet tesislerini açar ve işletir.

8) İnsanların kendi hayatlarını idame ettirebilmesi, sosyo-ekonomik gelişmenin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla; geçim kaynaklarının desteklenmesi, nakdi yardım, mikro-kredi, mikro-finans, sosyal kooperatifçilik, istihdam ve benzeri program modelleri geliştirir ve yürütür; bunun için ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapar.

9) Mağdur, muhtaç durumda olan kişilere sosyal yardımlarda bulunur, ilgili modelleri ve programları geliştirir, uygular ve yaygınlaştırır.

10) Ulusal ve uluslararası alanda sosyal hizmet çalışmaları yapar.

11) Sığınmacıların, koruma altına alınan kişilerin ve mültecilerin;

i) Temel ihtiyaçlarını karşılar, psiko-sosyal destek sağlar.

ii) Uyum sürecini kolaylaştırmak üzere imkânları dâhilinde ekonomik, eğitsel ve sosyal destek verir.

iii) Aile bağlarını yeniden tesis eder ve kayıp aile bireyleri ile ilgili araştırmaları yapar.

iv) Bağımsız insani yardım kuruluşu olarak, geri gönderme sürecinin uluslararası standartlarda uygunluğunun sağlanması, barınma, kabul ve geri gönderme merkezlerinin hizmet standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesinde kamu otoritelerine yardımcı olur.

12) Yoksul ve kimsesiz öğrenciler başta olmak üzere, başarılı öğrencilere, düzenlenecek yönetmelik ile belirlenecek olan şartlarda burs verir,

13) Savunmasız kişi ve grupların toplumla bütünleşmesini sağlar ve toplumsal dayanıklılığı artırır.

14) Yaş, cinsiyet, engellilik, meslek, ırk, etnik köken, din, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkese eşit fırsatlar sunulmasına ve eşitsizliklerin giderilmesine destek olur.

15) Dezavantajlı gruplar için devlet politikası ile uyumlu bir şekilde birey ve grupları güçlendirerek ekonomik ve sosyal hayata katılmalarına katkı sağlar.

16) Gıda bankacılığına ve gıda israfının önlenmesine yönelik faaliyetler ile gıda bankacılığı kapsamında gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımında bulunur, bu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapar, ulusal politika oluşturulmasına destek olur.

17) Sosyal yardımların yönetiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı iş birlikleri kapsamında, mevzuatta yer alan usullere uygun olarak veri paylaşımı gerçekleştirir.

c) Afet ve güvenli yaşama ilişkin görevleri:

1) Ulusal ve uluslararası alanda afet ve acil durum hallerinde; kamu otoriteleri ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi unsurlarıyla koordinasyon içerisinde müdahale, erken dönem iyileştirme, iyileştirme ve yeniden inşa safhalarında beslenme, gıda, barınma, sağlık ve hijyen alanlarında insani yardım ve hizmet sağlar, eğitim verir, toplumsal ve fiziksel kapasite geliştirir.

2) Ulusal ve uluslararası afet ve acil duruma kurumsal hazırlık maksadıyla planlar hazırlar, tatbikatlar icra eder, eğitimler düzenler, tesisler, merkezler ve lojistik sistemler kurar ve işletir.

3) Yapısal olmayan risk ve tehlikelerin azaltılması maksadıyla toplumu duyarlı, hazır ve dayanıklı hale getirir ve güvenli yaşam bilincini oluşturmak üzere toplum temelli programlar geliştirir ve uygular.

4) Bedelsiz ithalata ilişkin mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde; afetlerde ve afet dışı durumlarda kullanacağı yardım malzemelerini, afet ve lojistik donanımını, teçhizatını, nakil vasıtalarını, araç ve gereçlerini amacına uygun olarak kullanılmak şartıyla bedelsiz ithal eder.

5) Ülkenin afet riskleri doğrultusunda, uygun yerlerde bölgesel, yerel afet müdahale ve lojistik merkezlerini kurmak üzere uygun kamu arazilerini tespit etmek ve Kızılay'a kazandırılmasını sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütür.

6) Türkiye’de meydana gelen afetlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası yardım çağrısında bulunması durumunda;

i) Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonuna ve ulusal derneklere ihtiyaç halinde yardım çağrısında bulunur.

ii) Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu ve ulusal dernekler ile ilişkileri yürütür.

iii) Kızılhaç-Kızılay Hareketi kanalıyla veya diğer uluslararası kuruluşlardan gelecek her türlü ayni ve nakdi yardımları uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde teslim alır, muhafaza, sevk ve idare eder, yerine ulaştırır.

7) Afet durumlarında; Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu ve ulusal derneklerden gelecek yardım çağrılarına istinaden bu ülkelere insani yardım malzemesi sevk eder, uluslararası afet müdahale ve yardım ekipleri gönderir, gidilen ülkenin ulusal derneği veya Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonuyla iş birliği içinde afet müdahalesinde bulunur.

8) Ulusal derneklere yapısal ve yapısal olmayan kapasite desteğinde bulunur, bunun için ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanır ve bu konuda yurt içinde ve yurt dışında personel görevlendirir.

9) Hazırlık, erken dönem iyileşme, iyileşme ve yeniden inşa dönemlerinde ve/veya toplumsal kalkınmaya yönelik proje ve program geliştirip uygulamak üzere yurt dışında mukim delegasyonlar görevlendirir.

10) Afet risklerini belirleme çalışmaları yapar, yaptırır ve bu amaçla kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum Örgütleri ile uluslararası kuruluşlar ve uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketine mensup ulusal derneklerle iş birliği tesis eder.

ç) Sağlık hizmetleri görevleri:

1) Gerekli görülen yerlerde her türlü sağlık tesis ve işletmelerini kurar, işletir, işlettirir veya ortaklıklar kurarak işletir, ambulans ve defin hizmetleri verir, insan sağlığını ilgilendiren koruyucu, önleyici ve tedavi edici her türlü tıbbi faaliyeti gerçekleştirir.

2) Acil tıbbi müdahale, temel sağlık hizmet ve seyyar hastane ekipleri oluşturur, eğitir, donatır ve konuşlandırır.

3) İlkyardım eğitim merkezleri kurar, her türlü araç-gereçleri ve donanımları sağlar, ilk yardım eğitimi verir ve sertifikalandırır.

4) Evde bakım, yaşlı bakım ve hasta bakım kursları açar.

5) Sağlık hizmetlerindeki görevlerini yerine getirmek üzere birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti verebilecek tıp merkezleri, teşhis ve görüntüleme merkezleri, tedavi edici ve tedaviye yardımcı ürünler için araştırma merkezleri, terminal dönem bakım merkezleri, yaşlı bakım merkezleri, geriatri merkezleri, hastaneler ve ihtisas hastaneleri kurar ve işletir.

6) Hücre ve dokulardan tedavi edici veya tedaviye yardımcı ürünler üretir.

d) Kan hizmetleriyle ilgili görevleri:

1) Halkın kan ihtiyacının güvenli şekilde karşılanabilmesi için merkezler açar, işletir ve kan bağışı sürecinden transfüzyon aşamasına kadar olan tüm işlemleri yürütür.

2) Kamu kurum ve kuruluşları ile çalışarak ulusal kan politikasının oluşmasına destek sağlar, çalışmalara katılır.

3) Gönüllü kan bağışçısı programları geliştirir ve halkın kan verme alışkanlığı edinmesini sağlamak amacı ile toplumu bilinçlendirme çalışmalarında bulunur,

4) Kan ve kan ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine sağlıklı şekilde ulaştırılması için gerekli sistemi oluşturur; bu konuda kamu, özel sağlık kuruluşları ve sosyal güvenlik kuruluşları ile sözleşmeler yapar.

5) Biyo-bankacılık, kök hücre bağışı kazanımı ve ilaç üretimi kapsamında kullanılacak plazma tedariki faaliyetlerinde bulunur.

6) Kan hizmetlerini verebilmek üzere, sabit ve seyyar kan merkezleri, fabrikalar, üretim ve geliştirme tesisleri, depolama birimleri, kan ve kan ürünleri araştırma merkezleri ve laboratuvarlar açar, işletir ve işlettirir.

7) İnsan hücreleri ve dokularına ait tüm bankacılık hizmetlerini kurar ve geliştirir.

e) Gençlik hizmetleri görevleri:

1) Gençler arasında dayanışma bilincini geliştirir, Kızılay faaliyetlerine katılımını sağlamak üzere elverişli kurumsal ortam oluşturur, bu amaca uygun yapılar oluşturur.

2) Gençlerin bedeni, fikri ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla gençlik merkezleri açar ve işletir, program, proje ve faaliyetler yürütür.

3) Gençlik hizmetleri faaliyetleri kapsamında ulusal veya uluslararası tematik veya genel maksatlı gençlik sağlık, dinlenme kampları açar, işletir veya işlettirir ve kampları organize eder.

f) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere dair görevleri:

1) İhtiyaç halinde Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, kan ve kan ürünleri ile tıbbi malzeme gönderilmesini sağlar.

2) İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde, geçici iskân bölgelerinde barınma ve iaşe ihtiyaçlarım karşılar.

3) Uluslararası acil yardım ihtiyaçlarının organizasyonu konusunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Komitesiyle temasa geçer ve gerekli iş birliğini sağlar.

4) Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde tehlike anında kullanılacak iyot tabletlerinin hammaddesini önceden temin eder, depolar ve her an kullanıma hazır bulundurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik ve Üyelik İşlemleri

Üyelik

MADDE 8

(1) Kızılay’ın temel ilkelerini, değerlerini, amaçlarını, hedeflerini, çalışma ilkelerini benimseyen ve derneklere üye olmasında kanunen engel bulunmayan her gerçek ve tüzel kişi Kızılay’a üye olabilir.

(2) Toplumsal katılımın sağlanması hususunda kadın ve gençlerin üyeliği teşvik edilir.

Kızılay üyelikleri

MADDE 9

(1) Kızılay’ın asıl ve onursal olmak üzere iki çeşit üyeliği vardır:

a) Asıl üyeler, üyeliğe kabulüne şube yönetim kurullarınca karar verilen ve üyeliği Genel Merkez tarafından onaylananlar ile Genel Merkez Yönetim Kurulunca doğrudan üyeliğe kabul edilen kişilerden oluşur.

b) Onursal üyelik, karşılıksız olarak Kızılay’a hizmet eden, önemli ölçüde maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek veya tüzel kişilere Genel Merkez. Yönetim Kurulunca takdir edilen üyeliktir.

(2) Asıl üyelere, üyelik sisteminin güçlendirilmesi, üyeliğin toplum tabanına yayılması, üyelerin Kızılay’a katkısının arttırılması, üyeliğin teşvik edilmesi amacıyla ve üyeler arasında eşitsizliğe mahal vermeyecek şekilde tali haklar tanınabilir.

(3) Üyelikler ile ilgili çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Üyelik başvurusu ve üye kayıt işlemleri

MADDE 10

(1) Kızılay ilkelerini, değerlerini, amaçlarını, hedeflerini benimseyen ve derneklere üye olmalarında kanunen engel bulunmayan, her gerçek ve tüzel kişi üye olmak için başvuruda bulunabilir.

(2) Üye başvuru belgesindeki “kişisel bilgiler”, “dernek bilgileri” ve diğer bölümler, başvuran tarafından eksiksiz doldurulur. Eksik doldurulmuş belgeler tamamlatılır, aksi halde başvuru geçersiz sayılır.

(3) Yazılı olarak yapılacak üyelik başvuruları, şube yönetim kurulunca değerlendirilir ve uygun görülen üyelik başvuruları, başvuru tarihinden itibaren on beş gün içerisinde elektronik sistem üzerinden onay için Genel Merkeze gönderilir. Üyelik başvurusu en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

(4) Başvuru yapan üye, Genel Merkez onayından sonra asıl üye sıfatını kazanır.

(5) Şube yönetim kurulları, üye kabulünde ilgili kanunlar ve Tüzük açısından sakıncalı görülmeyen üyelerden, üç örnek olarak alınan başvuru belgelerinin bir suretim başvuran üyeye verir, bir suretini Kızılay Genel Merkezine gönderir, diğer suretini ise şubede muhafaza eder. Üye başvuru işlemleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

(6) Şube yönetim kurulu, üyelikle ilgili belgeleri o şubedeki üyelere açık tutar.

(7) Üye yazım işlemleri Genel Merkez tarafından gerçekleştirilir.

(8) Genel Merkez sisteminde yer alan üye kayıtları esas olup; Genel Merkez tarafından tutulan sistem kayıtları, Kızılay üye kütüğünü oluşturur.

Onursal üye

MADDE 11

(1) Onursal üyelik, karşılıksız olarak Kızılay’a hizmet eden, önemli ölçüde maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek veya tüzel kişilere Genel Merkez Yönetim Kurulunca takdir edilen üyeliktir. Onursal üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Onursal üye Genel Kurula katılabilir, söz alabilir ancak onursal üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

(2) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Darülaceze Başkanı, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı, Türkiye’deki memur, işçi ve işveren sendikalarının başkanları, Türkiye Tıp Akademisi Derneği Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı, Yeşilay Başkanı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Kızılay’ın onursal üyeleridir,

(3) Kızılay Derneği genel başkanlarına, görevden ayrıldıktan sonra hizmet süresine bakılmaksızın onursal üyelik verilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelik

MADDE 12

(1) Genel Merkez Yönetim Kurulu; Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, TBMM üyeliği, bakan yardımcılığı, valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında başkanlık, genel müdürlük, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği yapmış ve yapmakta olanların, Genel Başkan tarafından önerilen gerçek ve tüzel kişilerin, Kızılay’ın yararı açısından gerekli görülen kişilerin, izinleri dâhilinde asıl üyeliğe kayıt edilmesine karar verebilir.

(2) Genel Merkez Yönetim Kurulu, bu yetkisini doğrudan şubeye üye yaparak kullanır. Şubeye doğrudan üye yapılması durumunda, Genel Merkez tarafından hazırlanan başvuru belgelerinin bir sureti ilgili şube başkanlığına gönderilir,

Kızılay üyelerinin temel hakları

MADDE 13

(1) Kızılay’ın asıl üyeleri; Kızılay organlarının teşkili için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanır, şube genel kurulları dışındaki zorunlu organlara, en fazla üç olağan genel kurul dönemi için seçilebilir. Olağanüstü genel kurulla göreve gelen üyeler ve zorunlu organlardaki boşalmalar sebebiyle göreve gelen yedek üyeler için olağan genel kurula kadar geçen süreler üç olağan genel kurul dönemi hesaplamasına dâhil edilmez. Kızılay şubelerinin zorunlu organlarında görev yapan üyenin, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilmesi durumunda, şube kurullarında geçirdiği süreler dikkate alınmaz.

(2) Birden fazla şubede üye olunamaz. Üyeler, yazılı oldukları şubenin genel kurulunda seçme seçilme haklarını kullanır.

(3) Üyeler, Kızılay’ın misyon ve vizyonuna yönelik faaliyetleri kapsamında yapılan işler hakkında bilgi edinebilirler.

(4) Üyeler, Kızılay toplantılarına, çalışmalarına ve üyesi seçildiği birim çalışmalarına katılır, düşüncelerini ve dileklerini bildirirler.

(5) Üyeler, şube yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla, Kızılay üyeliğinden ayrılabilirler.

(6) İkametgâhı veya işyeri adresini değiştiren üyeler, taşındığı yerin adresini, kayıtlı olduğu şube başkanlığına bildirir. Şube başkanlığı, yazılı bildirim üzerine üye kaydının, üyenin gittiği yerin şube başkanlığına aktarılmasını ve Genel Merkeze bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(7) Üyelerin, Kızılay tarafından şubenin mukim olduğu yerleşim merkezi dışında belirli bir faaliyetle bağlantılı görevlendirilmeleri halinde ve görevin gerektirdiği durumlarda, giderleri Kızılay tarafından karşılanır.

Kızılay üyelerinin görevleri

MADDE 14

(1) Kızılay üyelerinin görevleri:

a) Üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat öderler.

b) Kızılay’ın Tüzüğüne, misyonuna, vizyonuna ve stratejik planına uygun olarak her türlü tanıtım, bağış, gelir arttırıcı çalışmalar ile Kızılay’ın amaçları doğrultusundaki diğer çalışmalara katılırlar.

c) Görev aldıkları şube organlarının toplantılarına ve çalışmalarına katılır, kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

ç) Kızılay’ın düzenlediği, görevli ve/veya davetli oldukları eğitim çalışmalarına katılırlar.

d) Kızılay’ın vakar ve önemine yakışır basiret ve özen içinde bulunurlar. Kızılay’a ve Kızılhaç-Kızılay Hareketinin temel ilkelerine sadakat göstererek Kızılay’ın maddi ve manevi kişiliği ile bağdaşmayacak hal ve hareketler ile sözlü veya yazılı açıklamalardan kaçınırlar.

e) İlgi alanlarına ve mesleklerine uygun oda, sendika, dernek, kooperatif ve vakıf gibi kurum ve kuruluşlarda çalışmalara katılabilirler. Bu çalışmalar hakkında yetkili kurulları bilgilendirirler.

f) Kızılay’da veya Kızılay’ın üstlendiği kamu hizmetlerinde aldıkları görevleri yerine getirmekle ve görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.

Gönüllü ve bağışçıların asıl üyeliğe geçişi

MADDE 15

(1) En az üç yıl süreyle gönüllü kaydı bulunan ve Kızılay faaliyetlerine aktif katılım sağlayanların, en az beş defa kan bağışında bulunanların veya beş yıl süreyle yılda en az bir defa bağış yapanların üyeliğe başvurmaları halinde üyeliğe giriş aidatının 1/10’u tahsil edilir.

Üyeliğe itiraz

MADDE 16

(1) Kızılay üyelikleri ile ilgili yapılacak olan itirazlar, üyelik kaydına ilişkin işlemin kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna yapılır.

(2) Genel Merkez Yönetim Kurulu itirazı, itirazın Genel Merkeze ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karara bağlar ve ilgili kişiye bildirimde bulunur.

Üyelik ve giriş aidatı

MADDE 17

(1) Üyelik aidatı, her yıl yıllık olarak ödenen tutardır.

(2) Giriş aidatı, üyeliğin kabulünde bir defaya mahsus ödenen tutardır.

(3) Genel Merkez Yönetim Kurulunca her yıl aralık ayında yapılan toplantıda bir sonraki yılın üye aidatı ve giriş aidatı belirlenir.

(4) Üyelik aidatı, belirlenen tutar üzerinden aralık ayının son gününe kadar ödenir.

(5) Üyelik aidatları tahsil edildiğinde, üye kayıt defterinde ve elektronik ortamda gerekli kayıtlar yapılır.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların, vatandaşlıktan izinle çıkan kişilerin ve yabancı uyruklu kişilerin üyelik başvuruları

MADDE 18

(1) Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar ve vatandaşlıktan izinle çıkanlar başvuru belgesinde Türkiye’de belirttikleri adrese en yakın şubeye üye olmak üzere üyelik başvurularını Genel Merkeze yapar. Üyeliğinde sakınca bulunmayan kişinin üyelik işlemleri Genel Merkez tarafından gerçekleştirilir.

(2) Kızılay’a üye olmak isteyen yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gereklidir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler üyelik başvurularını, başvuru belgesinde belirttikleri adrese en yakın şubeye tiye olmak üzere Genel Merkeze yapar. Üyeliğinde sakınca bulunmayan kişinin üyelik işlemleri Genel Merkez tarafından gerçekleştirilir.

Üyelikte yer şartı

MADDE 19

(1) Gerçek ve tüzel kişiler, işyerinin veya ikametgâhının bulunduğu ildeki şubelere üye olabilir. İşyerinin ya da ikametgâhın bulunduğu ilde Kızılay şubesi bulunmaması durumunda en yakın il merkezine başvuru yapılabilir.

Kimlik belgesi

MADDE 20

(1) Genel Merkez tarafından düzenlenen Kızılay kimlik belgeleri, Genel Merkez veya ilgili şube aracılığı ile üyelere teslim edilir. Üyelerin Kızılay’la ilgili her türlü işlemlerinde Kızılay kimlik belgesini göstermeleri zorunludur.

Üyelik haklarının kullanılmasının askıya alınması

MADDE 21

(1) Aidat borcunu bu Tüzükte belirlenmiş olan son ödeme tarihinden itibaren bir ay içinde ödememiş olan üyenin üyeliği Genel Merkez tarafından askıya alınır. Üyeliği askıya alınan üye, üyeliğin askıya alındığı dönem içerisinde bu Tüzükte belirlenen haklarını kullanamaz. Üyelik hakkı askıya alınan üye birikmiş borcunu ödemesi ve üye bulunduğu şubeye bildirmesi halinde üyeliğin askıya alınması işlemi Genel Merkezce kaldırılır.

(2) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kapatılan şubelerde bulunan üyelerin üyelikleri askıya alınır ve kapatılma kararı Genel Merkez tarafından ilanen duyurulur. Genel Merkez, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde nakil başvurusunda bulunan üyenin üyeliğini uygun göreceği yakın bir şubeye nakleder.

Üyeliğin iptali

MADDE 22

(1) Bir üyenin disiplin suçları dışında, başvuru belgesinde yanlış bilgi verdiği, üye yazımı sırasında, ilgili kanunların ve bu Tüzüğün öngördüğü nitelikleri taşımadığı ya da bu nitelikleri sonradan yitirdiği anlaşılırsa şube başkanlığı durumu Genel Merkeze bildirir.

(2) Genel Merkez, ilgili üyeden yazılı olarak bilgi ister. Bu yazı otuz gün içinde yanıtlanmazsa ya da verilen yanıt geçerli ve yeterli görülmezse Genel Merkez Yönetim Kurulu o üyenin üyeliğinin iptaline karar verir, durumu otuz gün içinde ilgiliye ve şubesine bildirir.

(3) Yargı organlarının kesinleşmiş kararlarına istinaden üyeliği iptal edilenler için de Genel Merkez Yönetim Kurulu aynı işlemi yapar.

Üyelikten ayrılma

MADDE 23

(1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Kızılay üyeliğinden ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin kayıtları, imzalarının kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulundukları şube yönetim kurulu tarafından, Genel Merkez sistem kayıtları ile karşılaştırılmak üzere Genel Merkeze bildirilir. İşlemin sonucu, Genel Merkez tarafından ilgiliye bildirilmek üzere şube başkanlığına iletilir.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 24

(1) Bu Tüzüğe aykırı harekette bulunanların, Kızılay’ın saygınlığını zedeleyenlerin, Kızılay’ın temel ilkeleri ile amaçlarına ve etik kurallara aykırı hareket edenlerin, Kızılay’ın yetkili organlarından yetki almaksızın Kızılay’ı yükümlülük ve borç altına sokanların üyelikleri, haklarında düzenlenecek olan tespit raporuna dayanılarak, Genel Merkez Yönetim Kurulunca sona erdirilir.

(2) Üst üste üç yıl yıllık aidat yükümlülüğünü yapılan ilan ve yazılı uyarılara rağmen yerine getirmeyenlerin üyeliği, Genel Merkez Yönetim Kurulunca sona erdirilebilir. Genel Merkez Yönetim Kurulunca üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin karar alınmışsa, durum şubeye bildirilir ve kayıtlar düzeltilir,

(3) Üyelik, mevzuatta aranan üyelik niteliklerinin kaybedilmesi sonucunda şube yönetim kurulunun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.

(4) 5253 sayılı Dernekler Kanununda sayılan fiiller ve suçlar ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan suçlardan iki yıl veya daha fazla süreli olarak hüküm giyenler ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin, devlet aleyhine suç işlediği sabit olanların, açılacak soruşturma sonucunda adli yargı tarafından haklarında kesinleşmiş hüküm verilenlerin üyelikleri, affa uğrasalar bile kendiliğinden sona erer.

(5) Gerçek kişilerde ölüm, vesayet altına alınma, fiil ehliyetinin kaybedilmesi, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin tasfiyesi veya iflası halinde üyelik kendiliğinden sona erer.

(6) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kapatılan şubelerde, kapatılma kararının ilanından itibaren bir ay içerisinde Genel Merkeze nakil başvurusunda bulunmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Üye yazımında Tüzüğe aykırı davrananlar

MADDE 25

(1) Üye yazımlarında, başkası adına üye başvuru belgesi düzenleyenler, başkasının imzasını taklit edenler, gerçek dışı beyanda bulunanlar, sahte belge düzenleyenler, üyelerin kayıtlarını usulsüz olarak silenler, üyeleri kendi istekleri dışında ayrılmış gösterenler ve üyelik yazımında mevzuata aykırı davrananlar hakkında ivedi olarak disiplin soruşturması yapılır.

(2) Yukarıda yazılan suçları işlediği disiplin soruşturması sonucu saptanan üyeler ve personel hakkında, disiplin cezalarının uygulanması yanında, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Üye yazım usulü

MADDE 26

(1) Üyelik için başvuru, itiraz, üye yazım kuralları, kriterleri, işleyişi, Kızılay üyeliği kimlik belgesinin biçimi, kimlik belgesinin hangi tarihlerde nasıl yenileneceği ve üyelikle ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceği iç mevzuatla düzenlenir.

Delege seçme ve seçilme

MADDE 27

(1) Kızılay’ın genel kurul delegelikleri aşağıdaki şekildedir:

a) Şube genel kurul delegeleri:

1) İlgili şubeye, giriş ve yıllık aidatlarını zamanında ödemiş, seçme ve seçilme hakkını kazanmış olan üyelerdir.

2) Şube ve Genel Merkez genel kurullarında seçme ve seçilme hakkına sahip olmak için olağan genel kurulun yapıldığı yılın öncesindeki aralık ayının son gününe kadar asıl üyelik kaydının tamamlanması ve üye aidat borcunun bulunmaması gerekir.

3) İl merkezi genel kuruluna, seçme ve seçilme hakkını haiz üyelere ilave olarak ilçe şube başkanları ve ilçe şube genel kurullarında bu Tüzüğün ilgili bölümünde belirtilen kriterlere göre seçilen üyeler delege olarak katılır.

4) İl merkezi genel kuruluna ilçe şube başkanlıklarından katılacak delege sayısının belirlenmesinde, ayni ve nakdi bütçe gerçekleşmesi esası birlikte uygulanır, Genel Merkezden aldığı borç ve yardımlar hariç, ilçe şubenin kendi ayni ve nakdi gelirleri ile olağan genel kurul öncesindeki son üç yılının gerçekleşen ortalama bütçesi esas alınır. İlçe şube başkanına ilave olarak;

i. Nakdi gelir esasına göre gerçekleşen bütçesi; 200.001 TL ile 500.000 TL arası olan şubeler bir delege, 500.001 TL ile 1.000.000 TL arası olan şubeler iki delege, 1.000.001 TL ile 2.500.000 TL arası olan şubeler üç delege, 2.500.001 TL’den sonraki her 10.000.000 TL için ilave bir delege il merkezi genel kuruluna gönderir.

ii. Nakdi bütçe gerçekleşmesi 200.000 TL ve üzerinde olmak kaydıyla, ayni geliri 200.000 TL ile 500.000 TL arası olan şubeler bir delege, 500.001 TL ile 5.000.000 TL arası olan şubeler iki delege, 5.000.001 TL’den sonraki her bir 25.000.000 TL için ilave bir delege il merkezi genel kuruluna gönderir.

b) Genel Merkez Genel Kurul delegeleri:

1) Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, önceki genel başkanlar, il merkezi başkanları, il merkezi ve ilçe şube genel kurullarında aşağıdaki kriterleri sağlayarak seçilenler Genel Merkez Genel Kurul delegelerini oluşturur.

i) Genel Merkez Genel Kurul delege seçiminde, il merkezi başkanları hariç olmak üzere ayni ve nakdi bütçe gerçekleşmesi ile üye sayısı esası birlikte uygulanır.

ii) Genel Merkezden aldığı borç ve yardımlar hariç, il merkezi ve ilçe şubenin kendi ayni ve nakdi gelirleri ile gerçekleşen olağan genel kurul öncesindeki son üç yılının ortalama bütçe gerçekleşmeleri esas alınır.

1. Nakdi gelir esasına göre gerçekleşen bütçesi; 300.000 TL’ye kadar olan şubeler bir delege, 300.001 TL ile 1.000.000 TL arası olan şubeler iki delege, 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL arası olan şubeler üç delege, 2.000.001 TL ile 5.000.000 TL arası olan şubeler dört delege, 5.000.001 TL’den sonraki her 10.000.000 TL için ilave bir delege Genel Merkez Genel Kuruluna gönderir.

2. Nakdi bütçe gerçekleşmesi 300.000 TL ve üzerinde olmak kaydıyla, ayni geliri 300.000 TL ile 1.000.000 TL arası olan şubeler bir delege, 1.000.001 TL ile 5.000.000 TL arası olan şubeler iki delege, 5.000.001 TL’den sonraki her 25.000.000 TL için ilave bir delege Genel Merkez Genel Kuruluna gönderir.

iii) İl merkezi ve ilçe şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkına sahip üye sayısı esas alınır. Şube genel kurullarında seçme-seçilme hakkına sahip üye sayısı 500 (beş yüz) ve üzerinde olan şubeler Genel Merkez Genel Kuruluna ilave bir delege gönderir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bütçe gerçekleşmeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak her olağan genel kurul dönemi için, Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Olağanüstü Genel Kurul toplantı delegeleri, son Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip olan ve statüsü devam eden delegelerdir.

(4) Genel Merkez Genel Kurulunun doğal delegesi olan il merkezi başkanlarının yedekleri yoktur ve Genel Merkez Genel Kurullarında vekâletle temsil edilemezler. Diğer delegeler yedekleri ile seçilir.

Gönüllülük

MADDE 28

(1) Kızılay gönüllüsü, zaman ayırarak fikri ve bedeni çalışmaları ile Kızılay’ın insani faaliyetlerine maddi çıkar gözetmeksizin katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişidir.

(2) Kızılay gönüllülüğü dil, din, politik görüş, etnik veya sosyal köken ve cinsiyet ayrımı olmaksızın herkese açıktır.

(3) Gönüllü ile Kızılay arasında karşılıklı hak ve sorumlulukları içeren iyi niyet protokolü imzalanır. Gönüllülere gönüllü kimliği verilir, gönüllülerin faaliyetleri sertifikalandırılır.

(4) Gönüllülük başvuru kabul, kayıt, görevlendirme, oryantasyon, eğitim ve değerlendirme sistemini Genel Müdürlük oluşturur ve işletir.

(5) Gönüllülerin haklarına, sorumluluklarına, yetkilerine ve korunmasına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Bağışçı

MADDE 29

(1) Bağışçı, afet ve kriz mağdurlarına yardım, olağanüstü durumlar karşısında toplumsal dayanıklılığın arttırılması, insan sağlığının, onurunun korunması ve savunmasızlığın azaltılması için Kızılay’a insani ilkeleri ve amaçlarıyla bağdaşır şekilde nakdi ve ayni katkıda bulunan, fikri mülkiyet haklarını devreden, miras bırakan, karşılıksız işgücü ve uzmanlık sağlayan gerçek ve tüzel kişidir,

(2) Bağış koşulları, bağışçı ilişkileri ve bağışların değerlendirilmesine ilişkin esaslar iç mevzuatla düzenlenir.

(3) Kızılay, silah üreten, pazarlayan, satan ve insan haklarına aykırı uygulamaları mahkeme kararıyla sabit olan gerçek ve tüzel kişilerden bağış almaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurumsal Yapı ve Kurumsal Yapı Birimleri

Kurumsal yapı

MADDE 30

(1) Kızılay’ın kurumsal yapısı; bu Tüzük ile görev ve yetkileri belirlenen, Kızılay’ın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk olarak işleyişini yürüten birimlerden oluşur. Kurumsal yapı; Genel Merkez, il merkezi, ilçe şube ile belde, mahalle ve köy temsilciliklerinden; Genel Merkez kurumsal birimleri ise Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve genel müdürlüklerden oluşur.

(2) Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

(3) Kurumsal yapı birimleri ve organlarının görev, sorumluluk, performans ölçütleri, kuruluş ve çalışma usulleri yönetmelikle belirlenir.

Organlar ve birimler

MADDE 31

(1) Kızılay’ın kurumsal birimleri ve organları aşağıdaki şekildedir:

a) Kurumsal yapı:

1) Genel Merkez

2) İl merkezi

3) İlçe şube

4) Belde, mahalle ve köy temsilciliği

b) Organlar:

1) Genel Merkez

1) Genel Merkez Genel Kurulu

ii) Genel Merkez Yönetim Kurulu

iii) Genel Merkez Denetim Kurulu

2) İl merkezi

i) İl merkezi genel kurulu

ii) İl merkezi yönetim kurulu

iii) İl merkezi denetim kurulu

3) İlçe şube

i) İlçe şube genel kurulu

ii) İlçe şube yönetim kurulu

iii) İlçe şube denetçisi

c) Genel Merkez kurumsal birimleri:

1) Teftiş Kurulu Başkanlığı

2) Hukuk Müşavirliği

3) Kızılay genel müdürlükleri

Genel Merkez Genel Kurulu

MADDE 32

(1) Genel Merkez Genel Kurulu, Kızılay’ın en yüksek karar organı olup, her üç yılda bir mayıs ayı içinde olağan olarak Ankara’da toplanır.

(2) Gerektiğinde olağanüstü toplantı yapılabilir ve toplantıya, bir önceki Genel Merkez Olağan Genel Kurulu delegelik statüsü devam eden delegeler katılır.

(3) Genel Kurul; Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kurulu üyeleri, önceki genel başkanlar, il merkezi başkanları ile il merkezi ve ilçe şube genel kurullarında bu Tüzüğe uygun olarak seçilen Genel Merkez Genel Kurul delegelerinden oluşur.

(4) Genel Merkez Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kurulu üyeleri ile adları Genel Merkeze şubelerce önceden bildirilen delege sayısı toplamının salt çoğunluğudur.

(5) Birinci toplantıda yeterli sayı oluşmadığı takdirde ikinci toplantı, yetersayı aranmaksızın katılan delegeler ile açılır ve Genel Merkez Genel Kurulu çalışmalarına başlar. Ancak katılan delege sayısı Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Denetim Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

(6) Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Merkez Genel Kurulunun çağrı yöntemleri

MADDE 33

(1) Genel Merkez Yönetim Kurulu; Genel Merkez Genel Kurulunun gününü, saatini, gündemini, yerini ve ilan edilecek yol ve yöntemleri, çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının yapılacağı günü, saati, gündemi, yeri belirler ve en az on beş gün önceden en az iki ulusal gazetede ve/veya kurumsal internet sitesinde ilan eder. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az, iki aydan fazla olamaz.

Genel Merkez Genel Kurulu toplantı ilkeleri

MADDE 34

(1) Genel Merkez Genel Kuruluna, Genel Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen hazirun listesindeki delegeler katılabilir. İmzalanan listeye göre Genel Merkez Genel Kuruluna katılan delege sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

(2) Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Sekreterin, çoğunluğun sağlandığım belirten tutanağı okumasından sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkam ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Merkez Genel Kurulunu yönetmek üzere oluşturulacak divana açık oyla bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar kâtip üye seçilir.

(3) Genel Başkanlığa, toplantıya katılan delegelerin en az beşte birinin divan başkanlığına vereceği yazılı önergeyle aday olunur.

(4) Kızılay’ın zorunlu organlarının ve Genel Kurulca seçilen ihtiyari organların seçimi blok liste ile yapılır. Genel Başkan adayının belirlediği, zorunlu ve ihtiyari organlarda yer alan asıl ve yedek üyeler blok listede ayrı ayrı sıralanır. Delegeler tarafından oy pusulası üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(5) Genel Merkez Genel Kurulu toplantısında gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

(6) Tüzel kişilerin temsilcileri ile gerçek kişilerin Genel Merkez Genel Kurulunda bir oy hakkı olup oyların gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcileri tarafından bizzat kullanılması zorunludur.

(7) Genel Merkez Genel Kurulunda, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, kendilerinin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamaz.

(8) Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

(9) Bu Tüzükte belirtilen Genel Merkez Genel Kurulu toplantı ilkeleri, Genel Merkez Genel Kurulu çağrı yöntemleri ve Genel Merkez Genel Kurulu toplantı ilkeleri şube genel kurullarında da uygulanır. Ancak şube genel kurulu çağrısı için gerekli ilanın, toplantı tarihinden en az on beş gün önce yerel ya da ulusal bir gazetede ve/veya kurumsal internet sitesinde yayınlanması yeterlidir.

Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu

MADDE 35

(1) Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedekleri ile birlikte üye tam sayısının yarısının altına düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Merkez Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, sulh hukuk hakimi üyelerden birinin istemi üzerine üç Genel Kurul üyesini, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(2) Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Merkez Genel Kurulunda seçme ve seçilme hakkına sahip delegelerin beşte birinin, on beş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları yazılı başvuru üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. On beş günlük süre ilk ihtarın Genel Merkeze ulaştığı gün başlayıp on beşinci günün sonunda sona erer. Gündem, olağanüstü toplantı çağrısı yapanlarca düzenlenir.

(3) Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu toplantısı, olağan Genel Merkez Genel Kurulu toplantısındaki usul ve ilkelere göre yapılır.

(4) Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantıyı gerektiren konular görüşülür, ayrıca gündeme madde eklenemez.

Kızılay Genel Kurullarında karar yeter sayıları

MADDE 36

(1) Genel Merkez Genel Kurulu ile Kızılay’ın diğer tüm genel kurullarında uygulanacak toplantı yeter sayısı, kurullara katılma hakkı olan üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak;

a) Tüzük değişikliğine,

b) Olağanüstü yedek akçenin harcanmasının onaylanmasına,

c) Bütün kurullarda, toplantı süresinin uzatılması ya da kısaltılmasına,

ilişkin kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Genel Merkez Genel Kurulu çalışma yöntemleri

MADDE 37

(1) Genel Merkez Genel Kurulunun toplantı süresi, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Genel Merkez Genel Kurulunda, genel görüşmeye geçilmeden önce, Genel Merkez Denetim Kurulu denetim raporları okunarak, bir önceki döneme ilişkin bilanço, gelir-gider ve kesin hesap çizelgeleri ile gelecek dönem çalışma programı, gelecek döneme ait bütçe tasarısı görüşülür. Genel Merkez Yönetim Kurulunun ibrası oylanır. Daha sonra genel görüşme açılır. Kızılay’ın görev, ufuk ve strateji planlarından oluşan genel politikaları üzerine dilek ve temenni görüşmeleri yapılır.

(3) Genel Merkez Genel Kurulu; Genel Başkanı, Genel Merkez Yönetim Kurulunun on asıl ve on yedek üyesi ile Genel Merkez Denetim Kurulunun beş asıl ve beş yedek üyesini gizli oyla seçer.

(4) Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kurulunda görev alacak üyelerin, Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce asıl üyeliğini kazanmış olması zorunludur.

(5) Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu, en az üç yıllık asıl üyeliği bulunan şube yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyesi ve şube denetçisi olarak görev yapmış asgari beş üye olmak üzere, Başkan dahil on bir üyeden oluşur. Üyelerden en az üçünün kadın, birinin ise on sekiz ila otuz bir yaş aralığında genç üye olması zorunludur. Kadın ve genç üye kotası kriterlerini birlikte karşılayan üye her iki kotadan da sayılır.

(6) Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin en az yedisinin üniversite mezunu olması zorunludur.

(7) Genel Başkan, Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulunu en geç üç gün içerisinde toplar ve görev dağılımını yapar. Gerekli hallerde Genel Başkan, görev dağılımını yeniden belirler.

(8) Genel Kurul toplantılarında gizli oyla yapılacak seçimlerde oy verme ve sayım işlemleri Genel Kurul tarafından seçilen divanın sorumluluğundadır. Divan, sandık sayısı kadar, üçer üyeden oluşan sayım ve gözetim komisyonunu kura çekme usulüne göre delegeler arasından belirler.

(9) Bütün Genel Kurul görüşme ve kararlarının tutanakları başkanlık divanı üyeleri tarafından tutulur ve imzalanır. Seçimlerin tutanakları, seçimden sonra divan tarafından imzalanarak Genel Merkez Genel Kurulunda ilan edilir.

Genel Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 38

(1) Genel Merkez Genel Kurulunda, Genel Merkez Denetim Kurulu raporları okunur, bir önceki döneme ilişkin bilanço, gelir-gider ve kesin hesap çizelgeleri ile gelecek dönem çalışma programı, gelecek döneme ait bütçe tasarısı görüşülür, Genel Merkez Yönetim Kurulunun ibrası oylanır. Toplanılmayan yıllar için Genel Merkez Yönetim Kuruluna bütçe onay yetkisi verilir. Gerekirse bu konuda komisyon oluşturulabilir,

(2) Genel Merkez Genel Kurulu;

a) Kızılay’ın amaç, görev ve vizyonundan oluşan kurumsal genel politikalarını belirler.

b) Kızılay’ın Genel Başkamın, Genel Merkez Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçer.

c) Kızılay Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Genel Merkez Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlar.

ç) Genel Merkez Yönetim Kurulunun yaptığı Kızılay’ın, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönündeki önerileri karara bağlar.

d) İhtiyaca göre oluşturulan veya oluşturulacak ihtiyari organların üyelerini seçer.

e) Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile gerçekleştirilen iş ve işlemleri görüşür, Yönetim Kurulunu ibra eder.

i) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları inceler ve karara bağlar,

Genel Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 39

(1) Genel Başkan;

a) Kızılay’ın kamu organları nezdinde, mahkemelerde, uluslararası ilişkilerde, işleyişe ilişkin her türlü iş ve işlemlerde maddi ve manevi kişiliğini temsil ve ilzam eder.

b) Kızılay’ın en yetkili temsilcisi olup Genel Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

c) Genel Merkez Genel Kurulu sonrası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını yapar.

ç) Strateji ve politikaların uygulanmasında, faaliyetlerin icrasında Kızılay’a liderlik eder.

d) Kızılay’ın çalışmalarına ve mali durumuna ilişkin Genel Merkez Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasını sağlar.

e) Kızılay teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışmalarını inceletir, denetletir ve gerekli hallerde soruşturma açar. Soruşturma raporlarının sonucuna göre, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar.

f) Kızılay’ın tüm birimleri arasında koordinasyonu ve uyumlu çalışmayı sağlamakla yükümlüdür.

g) Kızılaycılık iş ve işlemleri için yönetim, komisyon ve kurul üyelerini ayrı ayrı veya birlikte görevlendirebilir.

ğ) Genel Merkez Genel Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir, hak ve yetkileri kullanır.

h) Mazereti halinde Genel Başkan yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir. Genel Başkan yardımcısı üstlendiği hizmetleri tam yetki ile yürütür ve sorumluluğunu taşır.

(2) Genel Başkan yardımcıları ve Genel Sekreter Kızılay’ın birinci derece ita amirleridir. İkinci derece ita amirleri Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

(3) Genel Başkan kendi yetkilerinin kullanımını Genel Merkez Yönetim Kurulunun diğer üyelerine devredebilir. Bu durumda yetkili olan üye yapmış olduğu işlemlerden sorumludur.

(4) Genel Başkanın görev süresi üç yıl olup, en fazla üç olağan dönem için seçilebilir.

(5) Genel Başkanın istifa etmesi veya herhangi bir nedenle Genel Başkanlık makamının boşalması halinde, en geç iki ay içinde olağanüstü Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulunca toplanır. Bu toplantıda sadece Kızılay Genel Başkanı seçimi yapılır. Genel Başkan seçimine kadar birinci Genel Başkan Yardımcısı bu görevi vekâleten yürütür.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 40

(1) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, iş ve meslek ile sosyal ve kültürel alanlarda bilgili ve deneyimli, karşılıksız hizmet ve yardımlaşma anlayışına sahip, feraset sahibi, dürüstlüğü ile tanınan ve Kızılay’ın amaç ve temel ilkeleri ile uyum sağlayacak kişilerden oluşur.

(2) Genel Merkez Genel Kurulundan sonraki üç gün içerisinde yapılacak ilk toplantıda; Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve üyelerden oluşan on bir kişilik Genel Merkez Yönetim Kurulu görev dağılımı Genel Başkan tarafından belirlenir.

(3) Kızılay Genel Başkanın uygun görmesi halinde ilgili diğer kişiler Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılırlar.

(4) Genel Merkez Yönetim Kurulu olağan toplantılarında toplantı ve karar yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.

(5) Hükümetçe ilan edilen olağanüstü hal ve afet dönemlerinde yapılan toplantılarda, toplantı yeter sayısı üye tam sayısının üçte biridir. Genel Merkez Yönetim Kurulunun üye tamsayısının üçte biri ile toplandığı durumlarda kararlar, katılanların oybirliği ile alınır. Diğer hallerde ise toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

(6) Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri üç olağan dönem için seçilerek görev yapabilirler. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde geçirilen süreler birlikte değerlendirilir. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilenler tekrar il merkezi veya ilçe şube kurullarında görev alamazlar. Yönetim veya Denetim Kurulu üyesi, Genel Başkan olarak seçildiği takdirde, daha önce Yönetim veya Denetim Kurulunda görev aldığı süreler dikkate alınmaksızın, göreve gelinen tarihten itibaren, üç olağan dönem için seçilerek görev yapabilir. Genel Başkan, başkanlık görevini tamamladıktan sonra tekrar Yönetim veya Denetim Kurulu üyesi olamaz.

(7) İstifa ya da herhangi bir nedenle boşalan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, yedek üyeler sırasıyla Genel Başkan tarafından göreve çağrılır. Davetin alındığı tarihten itibaren yedi gün içinde cevap vermeyenlerin Yönetim Kurulu üyelik haklan sona erer. Yedek üyeler yerlerini aldıkları asıl üyelerin görev süresini doldururlar.

(8) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedek üyeler de dâhil üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

(9) Genel Merkez Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez Genel Başkanın başkanlığında ve belirlenen gündemle toplanır.

(10) Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde şube genel kurullarına temsilci veya gözetmen görevlendirebilir.

(11) Şube kurullarında görev yapmakta iken, Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilenlerin şube kurullarındaki görevi kendiliğinden sona erer.

(12) Genel Merkez Yönetim Kurulu, şube, teşkilat ve yönetimlerle ilgili iş ve işlemler Genel Sekreterlikçe yürütülür.

(13) Genel Merkez Yönetim Kurulunun, görevlerini yerine getirirken her türlü konaklama, ulaşım, iaşe, güvenlik ve sağlık giderleri Kızılay tarafından karşılanır.

(14) Genel Merkez Yönetim Kurulu;

a) İl merkezi ve ilçe şube ile belde, mahalle ve köy temsilciliklerinin kurulması ve kapatılmasına karar verir.

b) Kızılay’ın Genel Merkez Genel Kuruluna karşı sorumlu organıdır. Bu sıfatla, Kızılay stratejisini hazırlar ve Genel Merkez Genel Kuruluna sunar. Kızılay’ın amacına ve onaylanan stratejisine göre yönetimine ilişkin bütün işlemlerinin, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar, ilgili kanunlar, Genel Kurul kararları, bu Tüzük ve Tüzüğe uygun şekilde çıkarılacak yönetmelik ve diğer alt düzenleyici işlemlere uygun olarak düzenlenip yürütülmesini ve gözetimini sağlar.

c) Kurulun çalışma usul ve uygulama esaslarını belirler, Kızılay’ın amacına uygun politikalarını onaylar, her türlü çalışmayı planlar, hazırlar ve icra eder.

ç) Kızılay stratejisinin, politikalarının ve faaliyetlerinin Genel Sekreterlik, genel müdürlükler ve ihtiyaca göre oluşturulan kurul, komite ve komisyonlar eliyle uygulanmasını ve denetimini sağlar. Gerekli gördüğü takdirde çalışma konularında yardımcı olmak üzere plan ve stratejiler doğrultusunda geçici ya da sürekli olarak Kızılay çalışanları, gönüllü kişiler ve/veya ücret karşılığı çalışan konusunda uzman kişilerden kurul, komite ve komisyon oluşturabilir.

d) Denetim Kurulunun, Teftiş Kurulu Başkanlığının, komisyonların, genel müdürlüklerin raporlarını tetkik eder, idari yaptırımları değerlendirir ve uygulama kararı alır.

e) Kurulların ve komisyonların inceleme, tavsiye ve raporlarını inceleyerek karar alır.

f) Kızılay’ın taraf olduğu uluslararası sözleşme, protokol ve mutabakatları onaylar.

g) Kızılay’ın amaç ve hedeflerine yönelik hizmet ve faaliyetler için ulusal ve uluslararası fon kazanım çalışmalarını yürütür.

ğ) Mevzuat çerçevesinde üyelik şartlarını taşımayan veya şartlarım haiz iken bu şartları kaybeden üyelerin üyelikten çıkarılmasına ilişkin karar verir.

h) Genel Merkez Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır ve gündemi belirler.

ı) Şubelerin seçimlerini ve bütçelerini onaylar. Şube genel kurulları hakkındaki itirazları; itirazın Genel Merkeze ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde inceleyerek karara bağlar ve sonucunu ilgili kişiye yazılı olarak bildirir.

i) Onursal üyelikler verir.

j) Kızılay genel bütçesini inceler ve bu Tüzükle Genel Merkez Genel Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak bütçeyi ve bütçe yönetmeliklerini onaylar.

k) Kızılay’ın bağımsız finansal denetimini yapacak şirketi, Kızılay’ın iş, işlemlerine ve sözleşmelerine konu ve taraf olmayan şirketler arasından belirler. Bağımsız finansal denetim raporlarını inceler ve onaylar.

l) Her türlü şartlı bağışları ve vasiyetleri inceleyerek gereğine karar verir.

m) Taşınmaz mallar ile ilgili alım, satım ve her tüllü nihai tasarrufta bulunur.

n) Kızılay teşkilatı, hizmet birimleri ile iktisadi işletmeler, iştirakler ve sermayesinin %50’sinden fazlası Kızılay’a ait olan şirketlerde teftiş, inceleme/soruşturma, risk uyum ve denetim mekanizmalarını çalıştırır ve gerekli gördüğünde soruşturma açar.

o) Kızılay genel müdürlerinin, Teftiş Kurulu Başkanının, Hukuk Müşavirinin ve Basın Müşavirinin atamasını yapar.

ö) Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine yılda üç ayı geçmemek üzere izin verir.

р) Savaşta ve olağanüstü hal ilanında Genel Merkez Genel Kurulunun yetkilerini kullanır.

r) Genel müdürlük teşkilatlarında, yeni bölümler kurulmasına, genel müdürlükler ile şubelerde kadro ihdas ve iptaline karar verir.

s) Genel Merkezin bir önceki mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesaplarını ve gerektiğinde Tüzükle ilgili değişiklik önerilerim inceler, gerekli değerlendirme ve düzenlemeyi yaparak Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.

ş) Şubelerini Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edecek delege sayısını, Olağan Genel Kuruldan önceki üç yılın gerçekleşen ortalama şube bütçesi ile seçme seçilme hakkına sahip üye sayısını dikkate alarak belirler.

t) Afet, kan, sosyal, sağlık ve Kızılaycılık hizmetlerinin tanıtım, koordinasyonu ve yaygınlaştırılması maksadıyla, amaç, görev ve faaliyetlerine uygun ülke genelinde gerekli merkezi, bölgesel, yerel olmak üzere sosyal, teknik ve idari altyapıları kurar, gerek görülen yerlerde merkez ve tesisler açar.

u) Kızılay’ın varlığını ve gelirini koruyup artırmak üzere, ilgili kanunlarda tarif edilen ticari işletmelerin, tesislerin ve yapılanmaların kurulmasına ve iştiraklere girilmesine ve bunun için gerekli sermayenin aktarılmasına, sermaye artışlarına katkıda bulunup bulunulmayacağına, ilgili iş ve işlemlere karar verir.

ü) Kızılay’a gelir getirmesi amacıyla menkul ve gayrimenkul alım/satımına, fon tesisine ve değerlendirilmesine karar verir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu etik kuralları

MADDE 41

(1) İl merkezi ve ilçe şube ile belde, mahalle ve köy temsilcilikleri için de geçerli olan Genel Merkez Yönetim Kurulu etik kuralları aşağıdaki şekildedir:

a) Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel prensiplerine ve politikalarına uygun hareket eder.

b) Görevini yerine getirirken insanın maddi ve manevi bütünlüğü ile onurunun korunmasını sağlar.

с) Görevinin ifası ve yetki kullanımıyla bağlantılı hiçbir kişisel menfaat, kolaylık, avantaj talep ve kabul edemez.

ç) Kızılay iş ve işlemlerinin basiretli, hesap verebilir, adil ve şeffaf şekilde yönetilmesi için gerekli özen ve dikkati gösterir.

d) Araştırma, soruşturma ve inceleme süreçlerinin şeffaflığını, bütünlüğünü, doğruluğunu ve tarafsızlığını sağlar.

e) Kızılay’ın şartlı ve şartsız bağışlarının; zarar görebilir, ihtiyaç sahibi kimselere etkili ve etkin şekilde ulaştırılmasını sağlar.

f) Üye, gönüllü, bağışçı ve paydaşlarının karşısında sorumlu olduğunu kabul eder.

g) Kızılay ile üye arasında kişisel menfaat çatışması olması durumunda, Kızılay’ın menfaati gözetilerek çatışmaya ilişkin iş ve işlemlere müdahil olmaz.

ğ) Dürüstlük ve iyi niyet esasıyla hareket eder. Pozisyon ve yetkisini kötüye kullanamaz,

h) Kızılay’ın ismi, menfaati, itibarı, logo ve amblemini korur.

ı) Kızılay’ın amacına uygun faaliyetlerde bulunmasını sağlar.

i) Kurumsal bilgileri korur ve kurumsal bilgilerin kötüye kullanılmasını engeller.

j) Rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve cinsel suçlar gibi yüz kızartıcı suçların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

k) Yönetim Kurulu üyeleri arasında iş birliğini tesis edecek şekilde makul ve yapıcı davranır.

l) Yönetim Kurulu üyesi, kendisi ve/veya üçüncü derece dâhil kan ve sihri hısmı ile ilgili Genel Merkez Yönetim Kurulunda ele alınacak konu ve buna ilişkin kararlarda, durumu derhal beyan eder, lehte ve aleyhte tartışma ve oylamalara katılamaz.

Genel Merkez Denetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri

MADDE 42

(1) Genel Merkez Denetim Kurulu, çalışmalarından dolayı Genel Merkez Genel Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Genel Merkez Denetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından yirmi beş yaşını bitirmiş, mali, idari ve hukuki konularda deneyimli, üniversite mezunu üyeler arasından üç yıl süre için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

(3) Genel Merkez Denetim Kurulu asıl üyeliklerinden çeşitli nedenlerle ayrılmalar olması halinde yerlerine, en geç yedi gün içinde Genel Merkez Denetim Kurulu Başkanı tarafından yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır.

(4) Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulunda görev alacak üyelerin, Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce asıl üyeliğini kazanmış olması zorunludur.

(5) Genel Merkez Denetim Kurulu, seçilmesini müteakip en geç üç gün içinde toplanır ve başkan, başkan yardımcısı, raportör ve iki üye seçerek görev dağılımını gerçekleştirir.

(6) Denetim amacıyla istenecek her türlü yazı, dosya, defter ve belgeler ile kıymetli evrakın, Genel Merkez Denetim Kurulu üyelerine gösterilmesi zorunludur.

(7) Genel Merkez Denetim Kurulu;

a) Kızılay’a ilişkin finansal analiz ve riskleri periyodik olarak yetkili komisyonlarla koordineli olarak izler, inceler ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna raporlar.

b) Kızılay faaliyetlerine ilişkin olarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

c) Mali yönetime ilişkin Genel Kurul kararlarının uygulanması ve takibinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

ç) Kızılay içi denetim görevini yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur. Kızılay yönetimi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları, işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, kanun ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçlarını Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve Genel Merkez Genel Kuruluna rapor eder.

d) Kızılay’ın bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az altı ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir ve toplandığında Genel Merkez Genel Kuruluna sunar. Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe uygulama esasları ve bütçenin görüşüleceği Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtir. Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bir önceki çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider, kesin hesap çizelgeleri, Genel Merkez ölçme ve değerlendirme raporu hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla, Genel Merkez Genel Kurulu toplantısı tarihinden en az bir ay önce Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

(8) Denetim esnasında soruşturmayı gerektiren bir hususun tespit edilmesi halinde, Genel Merkez Denetim Kurulu üyeleri durumu ivedilikle Genel Başkanlığa yazılı olarak bildirir.

Şube

MADDE 43

(1) Kızılay şubesi; nüfus, sosyo-ekonomik durum, stratejik konum, zarar görebilirlik, fon kazanımı, yerel ihtiyaçlar ve benzeri parametrelerin değerlendirilmesi sonucunda il merkezi ve ilçelerde kurulan ve kurulduğu merkezlerde Kızılay faaliyetlerini gönüllük esasına göre yürüten Kızılay birimidir. Kızılay şubeleri, il merkezi ve ilçe şubelerinden oluşur. Şubelerin organları, şube genel kurulu ve şube yönetim kurulu ile denetim kurulu/denetçiden oluşur. Şubelerin kuruluş kriterleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

İl merkezi

MADDE 44

(1) Kızılay il merkezi; il merkezinde kurulan ve kurulduğu ilde Kızılay faaliyetlerini gönüllülük esasına göre yürüten, il genelinde merkez şube sorumluluğunu üstlenen, bulunduğu ildeki ilçe şubeleri koordine eden Kızılay birimidir.

(2) İl sınırları içerisinde ikamet eden en az 100 (yüz) gönüllü kişinin ortak girişimi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile kurulur. İl merkezinin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

(3) İlk olağan genel kurula kadar, Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği başkan, başkan yardımcısı ve üç üyeden oluşan toplam beş kişi, kurucular kurulu olarak il merkezini yönetir.

(4) Kurucularının, iş ve meslek ile sosyal ve kültürel alanlarda bilgili ve deneyimli, karşılıksız hizmet ve yardımlaşma anlayışına sahip, feraset sahibi, dürüstlüğü ile tanınan ve Kızılay’ın amaç ve temel ilkeleri ile uyum sağlayacak kişilerden oluşmasına özen gösterilir.

(5) İlk olağan genel kurul; kuruluş bildirimi ve eklerinin incelenmesine ilişkin sonucun, mülki amirliklerce kuruculara bildirilmesinden itibaren en geç altı ay içinde yapılır.

İl merkezinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 45

(1) İl merkezi, il merkez genel kuruluna ve Genel Merkeze karşı sorumludur.

(2) İl merkezi;

a) Kızılay misyon, strateji, politika ve şube performans ölçütlerine uygun ulusal programları il sınırları içerisinde uygular ve yerelde uygulanmasını gözetir.

b) Bulunduğu il sınırları içerisinde Kızılay’ı temsil eder, hükmi şahsiyetini, adını, logosunu ve amblemini korur.

c) İl sınırları içerisinde bulunan ilçe şubeler arasında uyumu, koordinasyonu sağlar ve Kızılay stratejisi doğrultusunda liderlik eder.

ç) İl sınırları içerisinde bulunan ilçe şube performanslarının üst seviyede gerçekleşmesi için kapasite gelişimine destek olur.

d) Koordinasyonun en üst düzeyde sağlanması için ilçe şube başkanları ile iki ayda bir toplantı gerçekleştirir.

e) İl sınırları içinde yer alan her şubeye, Genel Merkezin belirlediği kriterler kapsamında ayni, nakdi, lojistik, malzeme ve personel desteği sağlar.

f) İl sınırları içinde yer alan ilçe şube başkanlıklarından, bir önceki ayın mali durumu ve faaliyetlerine ait aylık konsolide raporu alır ve üç aylık zaman dilimi içerisinde ilçe şubelerinin mali, sosyal, idari ve faaliyet bilgilerini içeren il konsolide raporunu Genel Merkeze sunar.

g) İlin Kızılay yıllık faaliyet programını ve bütçesini ilçe şubeler ile koordineli hazırlar, uygular, risklerim yönelir.

ğ) İlçe şubelerle istişare ve koordinasyon içerisinde toplumsal kaynakları harekete geçirir, üye ve gönüllü kazanır, toplumsal katılımı ve toplum desteğini sağlar.

h) Kızılaycılığın ve Kızılaycılık ilkelerinin toplumda yaygınlaştırılmasını sağlar.

ı) Üye ve gönüllü sisteminin tesis ve işleyişini sağlar, üye ve gönüllüleri görevleri ile ilgili eğitir, görevlerini icra ederken korur, görevle bağlantılı ihtiyaçlarını karşılar ve ilçe şubelere aynı hususlarda destek olur.

i) İl sınırları içinde bulunan şubelere ait, genel kurul belgelerini, bilanço ve faaliyet raporlarını kontrol eder ve uygun olanları Genel Merkeze gönderir.

j) İhtiyaçlara göre il sınırları içerisinde ve ilçe şubelerle istişare ve koordinasyon içinde proje geliştirir, uygular, destekler, izler ve değerlendirir.

k) Kızılay amacına uygun nakdi ve ayni bağış toplar, Genel Merkezin bilgisi ve onayı dâhilinde kampanya başlatır, ulusal ve uluslararası kampanyalar için bağış toplar.

l) Kızılay’ın tanıtım ve kampanyalarıyla ilgili yazılı ve görsel materyal yayınlar ve yayınlatır.

m) Genel Merkez tarafından il merkezine tahsis edilen ve/veya satın alınan araç, gereç ve gayrimenkulun bakımını, kontrolünü ve Kızılay menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesini sağlar.

n) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda her türlü menkul, gayrimenkul alım, satım, devir, kiralama ve benzeri tasarrufları Genel Merkez adına gerçekleştirir.

o) Faaliyet alanına giren iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Genel Merkez tarafından belirlenen yetkiler dâhilinde mal ve hizmet alımını teminen sözleşmeler imzalar, mal ve hizmet karşılığı ödeme yapar.

ö) Denetim sırasında, denetime ilişkin tüm evrakları hazırlar ve eksiksiz sunar.

(3) İl merkezi organizasyon yapısı ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

İl merkezi genel kurulu

MADDE 46

(1) İl merkezi genel kurulu, il merkezinin yetkili en üst karar organı olup, il merkezi üyeleri, ilçe şube başkanları ve ilçe şubelerinin il merkez genel kuruluna göndereceği delegelerden oluşur.

(2) İl merkezi başkanları Genel Merkez Genel Kurulunun doğal delegesidir.

(3) Bu Tüzükte belirtilen zamanlarda aidatlarını ödemiş en az yüz kayıtlı üyesi bulunan il merkezi, il merkezi genel kurulunu gerçekleştirir.

(4) İl merkezi genel kurulu, il merkezi yönetim kurulu çağrısı ile üç yılda bir olmak üzere mart ayında olağan olarak toplanır. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri gerekli hallerde il merkezi genel kuruluna gözetim amaçlı katılabilir.

(5) İl merkezleri gerekli hallerde, Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirir.

(6) İl merkezi genel kurullarının olağanüstü toplantılarının delegeleri, son il merkez genel kurulunda oy kullanma hakkına sahip, üyeliği devam eden delegelerdir.

(7) İl merkezi delegeleri il merkezi genel kurulunda; il merkezi başkanı, il merkezi yönetim kurulu üyeleri, il merkezi denetim kurulu üyeleri ve Genel Merkez Genel Kurul delegelerini seçer.

(8) İl merkezi olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, Genel Merkez olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı usullerine göre yapılır.

(9) İl merkezi yönetim kurulu, il merkezi genel kurulu toplantısını mart ayının bitiminden on beş gün öncesine kadar olağan toplantı tarihini belirleyerek üyelere bildirmez ise, Genel Merkez Yönetim Kurulu, ilgili il merkezi genel kurulunu resen olağan toplantıya çağırır ve nisan ayı sonuna kadar toplantının bu Tüzüğe uygun olarak yapılmasını sağlar.

İl merkezi genel kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 47

(1) İl merkezi genel kurulu;

a) Genel Merkez strateji ve politikalarına uygun yerel ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan, il merkezi eylem planıyla ilgili değerlendirmeleri yapar, karar alır ve il merkezi eylem planlarını onaylar.

b) İl merkezinin bir önceki dönemine ilişkin faaliyet raporunu, bilanço, gelir-gider ve kesin hesap çizelgeleri ile gelecek çalışma dönemi çalışma programını ve bütçe tasarısını görüşür ve karara bağlayarak il merkezi yönelim kurulunu ibra eder, yeni seçilen yönetim kurulu aracılığıyla Genel Merkeze gönderir.

c) Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegeler ile yedeklerini seçer.

İlçe şube

MADDE 48

(1) İlçe şube, en az 50 gönüllü kişinin ortak girişimi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile kurulur ve faaliyete başlar. Şube kimliği evrakların mülki amirliğe verilmesi ile kazanılır.

(2) İlk olağan genel kuruluna kadar, Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği şube başkanı, başkan yardımcısı ve üç üyeden oluşan toplam beş kişi, şube kurucular kurulu olarak şubeyi yönetir.

(3) İlçe şube kurucularının, iş ve meslek ile sosyal ve kültürel alanlarda bilgili ve deneyimli, karşılıksız hizmet ve yardımlaşma anlayışına sahip, feraset sahibi, dürüstlüğü ile tanınan ve Kızılay’ın amaç ve temel ilkeleri ile uyum sağlayacak kişilerden oluşmasına özen gösterilir.

(4) İlk olağan genel kurul, şube kuruluş bildirimi ve eklerinin incelenmesine ilişkin sonucun mülki amirliklerce kuruculara bildirilmesinden itibaren en geç altı ay içinde yapılır.

İlçe şubelerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 49

(1) İlçe şube;

a) Belde, mahalle ve köy temsilcilikleri ile ilçe şube faaliyetlerini Kızılay’ın misyon, strateji, politika, il merkezi eylem planları ve şube performans ölçütlerine uygun olarak yerel seviyede organize eder ve yönetir,

b) Kızılay’ı yerel seviyede temsil eder, hükmi şahsiyetini, adını, logosunu ve amblemini korur.

c) Proje ve programları yerel seviyede yürütür, destekler, yaygın gönüllü katılımı sağlar, proje geliştirir ve uygular.

ç) Zarar görebilirlikleri ve ihtiyaçları tespit eder ve araştırır, tespit sonuçlarına göre Kızılay’ın amacına uygun proje geliştirir ve uygular.

d) Kızılay stratejik planı çerçevesinde il merkezi eylem planları ile uyumlu olarak eylem planlarını, yıllık faaliyet programını, bütçesini hazırlar ve uygular.

e) Üye ve gönüllü sisteminin yerelde tesisi ve işleyişini sağlar, üye ve gönüllüleri eğitir, görevlerini icra ederken gönüllüleri korur ve görevle bağlantılı ihtiyaçlarını karşılar.

f) Üye ve gönüllü kazanımı sağlar.

g) Şubenin ve il merkezi performansının artması için en üst çabayı gösterir.

ğ) Kızılaycılığın ve ilkelerinin toplumda yaygınlaştırılmasını sağlar.

h) Ulusal, bölgesel ve yerel afetlerde ihtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlar.

ı) Kızılaycılık faaliyetlerine toplumsal katılımı ve toplum desteğini sağlar.

i) Kızılay’ın tanıtım ve kampanyalarıyla ilgili yazılı ve görsel materyal yayınlar.

j) Genel Merkezin bilgisi ve onayı dâhilinde ayni ve nakdi kaynak sağlamak üzere kampanya başlatır.

k) Toplumsal kaynakları harekete geçirir, ulusal ve uluslararası kampanyalar için bağış toplar.

l) Genel Merkez ve il merkezi tarafından tahsis edilen araç, gereç ve gayrimenkulun bakımını, kontrolünü ve Kızılay menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesini sağlar.

m) İl merkezine, belde, mahalle ve köy temsilciliklerine ait çalışmalar ile ilçedeki Kızılaycılık faaliyetleri ve şube finansal durumuna ilişkin aylık konsolide raporlar sunar.

n) Bağlı belde, mahalle ve köy temsilcilikleri ile birlikte en geç dört ayda bir toplantı gerçekleştirir.

o) Bağlı belde, mahalle ve köy temsilciliklerinin ihtiyaçlarını gözeterek bütçe hazırlar ve bütçe dâhilinde belde, mahalle ve köy temsilciliklerine kaynak tahsis eder.

ö) Faaliyet alanına giren iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Genel Merkez tarafından belirlenen yetkiler dâhilinde mal ve hizmet alımını teminen sözleşmeler imzalar, mal ve hizmet karşılığı ödeme yapar.

р) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda her türlü menkul, gayrimenkul alım, satım, devir, kiralama ve benzeri tasarrufları Genel Merkez adına gerçekleştirir.

r) Şubesine bağlı belde, mahalle ve köy temsilciliklerinin faaliyet ve harcamalarına ilişkin kontrol ve denetim görevini gerçekleştirir.

s) Denetim sırasında, denetime ilişkin tüm evrakları hazırlar ve eksiksiz sunar.

(2) İlçe şubeleri, iş ve işlemlerinden dolayı ilçe şube genel kurulu, il merkezi ve Genel Merkeze karşı sorumludur.

İlçe şube genel kurulu

MADDE 50

(1) İlçe şube genel kurulu, ilçe şubenin en üst karar organı olup, şubede kayıtlı ve bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip üyelerden oluşur,

(2) Bu Tüzükte belirtilen zamanlarda aidatlarını ödemiş en az elli kayıtlı üyesi bulunan şubeler, şube genel kurulunu gerçekleştirir.

(3) Genel kurul, şube yönetim kurulu çağrısı ile üç yılda bir olmak üzere şubat ayında olağan olarak toplanır. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya il merkezi yönetim kurulu üyeleri gerekli hallerde genel kurula gözetim amaçlı katılabilir.

(4) İlçe şubeleri gerekli hallerde, Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirir.

(5) İlçe şube olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, Genel Merkez olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı usullerine göre yapılır.

(6) İlçe şube yönetim kurulu, ilçe şube genel kurulu toplantısını şubat ayının bitiminden on beş gün öncesine kadar olağan toplantı tarihini belirleyerek üyelere bildirmez ise Genel Merkez Yönetim Kurulu, ilgili şube genel kurulunu resen olağan toplantıya çağırır ve mart ayı sonuna kadar toplantının bu Tüzüğe uygun yapılmasını sağlar.

İlçe şube genel kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 51

(1) İlçe şube genel kurulu;

a) Genel Merkez politikalarına ve il merkezi eylem planlarına uygun yerel ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirmeler yapar, kararlar alır ve ilçe şube eylem planlarını onaylar.

b) İlçe şubenin bir önceki dönemine ilişkin faaliyet raporunu, bilanço, gelir-gider ve kesin hesap çizelgelerini inceler ve şube yönetim kurulunu ibra eder. Gelecek çalışma dönemi çalışma programını ve bütçe tasarısını görüşür ve karara bağlar.

с) İlçe şubenin bir önceki dönemine ilişkin olarak onayladığı çalışma raporunu, bilanço, gelir-gider ve kesin hesap çizelgeleri ile gelecek çalışma dönemi çalışma programını, bütçelerini ve tutanaklarını il merkezine gönderir.